Advanced search Advanced search
16

Katarzyna Popinska, ON THE HILL 50 x 70 cm.

add Your note 
Lot description Show orginal version

Katarzyna Popinska, " On the Swing".

Oil/Canvas 50 x 70 cm.


Katarzyna Popinska

Graduate of the Faculty of Pedagogy, University of Wroclaw. Vice-president of the Artists Branch of the People's Scientific and Cultural Society in Warsaw. Vice president of the Society of Wrocław Lovers. In her artistic work she deals with easel painting. She created her own studio - Kasia's Studio at the "Society of Lovers of Wroclaw", where she conducts painting workshops for adults and young people. She has been organizing annual plein-air painting workshops since 2013, which take place, among others, at the Palace in Warmątowice Sienkiewiczowskie, the Hunting Palace of the Radziwill Princes in Antonin and in many beautiful places in Lower Silesia. Vice president of the People's Scientific and Cultural Society of the Creators Branch at the Museum of the Polish People's Movement in Warsaw. Awarded the Kresy Cross for popularizing in her work the people and events related to the history of the Eastern Borderlands. She also received the Golden Badge of the Society of Lovers of Wroclaw for her activities for the benefit of Wroclaw and its inhabitants. She is the chairwoman of one of Wrocław's oldest competitions "UKWIECAMY Wrocław".


Auction
X Aukcja Malarstwa i Rzeźby: Sztuka Współczesna
gavel
Date
21 April 2023 CEST/Warsaw
date_range
Start price
427 EUR
Hammer price
Conditional sale
504 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
427 EUR
Overbid
118%
Views: 55 | Favourites: 0
Auction

SOPRA

X Aukcja Malarstwa i Rzeźby: Sztuka Współczesna
Date
21 April 2023 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions

  1. Organizatorem aukcji jest Fundacja Sopra Art z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wyszyńskiego 110, 50-307, NIP 8982264436, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego.

  3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

  4. Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji Sopra Art.

  5. Aukcja prowadzona jest na platformie OneBid.

  6. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki zwane dalej Obiektami oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów, autorów lub stanowiące własność Organizatora.

  7. Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone Obiekty stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do rozporządzania nimi.

  8. Zgodnie z oświadczeniami komitentów Obiekty nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

  9. Organizator gwarantuje zgodność cech licytowanych Obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Organizatorem ekspertów.

  10. Przeznaczane do aukcji Obiekty będą prezentowane przez Organizatora w formie elektronicznej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz w formie katalogu udostępniane droga mailową.

  11. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości ceny wywoławczej, postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

  12. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych Obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności

  13. Organizator sprzedaje obiekty w stanie w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Organizator nie uwzględnia reklamacji , których podstawą jest stan zachowania Obiektu

  14. Wszystkie wystawione do sprzedaży Obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.

  15. Opisy Obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.

  16. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.

  17. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej.

  18. Osoby zainteresowane licytacją mają możliwość złożenia oferty kupna (z dowolnym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W licytacji wezmą udział w ich imieniu pracownicy Organizatora (Informacja o wysokości proponowanej najwyższej ceny jest informacją całkowicie poufną).

  19. Wartość Obiektu w ofercie aukcyjnej określona jest przez estymację (podaną w przedziale od dolnej do górnej granicy, w PLN). Obiekt może posiadać cenę gwarancyjną a jej wysokość jest informacją poufną, znaną tylko pracownikom Organizatora.

  20. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom co najmniej 5 godzin przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie licytacji będzie licytował przedstawiciel Organizatora. W przypadku potwierdzonego udziału telefonicznego w aukcji przedstawiciel Organizatora skontaktuje się telefonicznie z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji danego dzieła i zgłosi propozycje kupna dzieła w imieniu uczestnika.

  21. W przypadku licytacji telefonicznej Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych z uczestnikiem.

  22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w tym brak możliwości połączenia się internetowego lub telefonicznego z klientem w trakcie trwania licytacji.

  23. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro

  24. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

  25. Postąpienie w licytacji:

  100 - 1000 zł: 100 zł.

  2000 zł - 5000 zł:  200 zł,

  5000 zł - 10000 zł: 500 zł.

  10000 zł. - 20000: 1000 zł.

  20000 zł. - 50000 zł: 2000 zł

  50000 zl. - 100000 zł: 5000 zł

  26. Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona trzykrotnym uderzeniem aukcjonerskiego młotka lub zakończeniem czasu w przypadku aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do wykupienia Obiektu.

  27. W przypadku sporu aukcja może zostać powtórzona.

  28. Nabywca zobowiązany jest do wykupu wylicytowanego obiektu w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.

  29. Po zakończeniu aukcji istnieje możliwość zgłaszania ofert zakupu na Obiekty niesprzedane, ale Aukcjoner rozpatruje tylko te powyżej minimalnej kwoty estymacji.

  30.  Zgodnie z obowiązującym prawem Klientom kupującym na aukcji publicznej nie przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy (D.U. z dn.24.06.2014,  poz.827, Art.38, p.11)

  31.W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Fundacji Sopra Art:  Mbank o numerze 82 1140 2004 0000 3802 8129 5585

  32. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

  33. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

  34. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego Organizator może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 50 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od  umowy sprzedaży.

  35. Prawo własności do wylicytowanego Obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty i opłaty organizacyjnej,

  36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a reklamacje będą rozpatrywane według obowiązującego prawa.

  37. Organizator nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów. Zakupione przedmioty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora lub wysłane na  życzenie kupującego na wskazany adres na jego koszt. Pytania dotyczące wysyłki można kierować mailowo lub telefonicznie: E-mail: [email protected] Tel:503645293

  38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu. Na życzenie Organizator może zapakować i wysłać zakupione prace pocztą kurierską na koszt odbiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy lub uszkodzenia obiektu podczas transportu.

  39. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

  40. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781), Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika aukcji lub nabywcy w zakresie koniecznym  do przeprowadzenia  aukcji lub realizacji umowy sprzedaży oraz w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.

  41. Osoby, których dane są przez Organizatora przetwarzane  mają  prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Organizatora oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH:

  Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

  Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Galeria Sopra jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Galeria Sopra jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

  - stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

  - jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

About the Auction
Zapraszamy Państwa do udziału w naszej X Aukcji Malarstwa i Rzeźby: Sztuka Współczesna. Finał aukcji odbędzie się 6 kwietnia w czwartek o godzinie 19:30 za pośrednictwem platformy OneBid. Zapraszamy już teraz do składania ofert oraz limitów.
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 


Tel: +48 503 645 293
E-mail: [email protected]
FAQ
About the Seller
SOPRA
Contact
Galeria SOPRA
room
ul. Wyszyńskiego 110
50-307 Wrocław
phone
+48503645293
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up