Расширенный поиск Расширенный поиск
8

Pot-pourri, Potschappel, Drezno, Carl Thieme, sygnatura z lat 1888-1901.

add Ваша заметка 
Описание лота
Оценка: 742 - 954 EUR

Wymiary: wys. 33,5 cm (bez pokrywy - 20 cm), szerokość (przy głowach) 18 cm.

Stan: dobry. Ubytki wśród kwiatów na pokrywie (proszę porównać fotografie).

Pot-pourri (fr. mieszanina) - dekoracyjne naczynie w kształcie wazy lub wazonu, służące do przechowywania wonności, płatków kwiatów.

UWAGA - z uwagi na bardzo delikatny charakter obiektu sugerujemy odbiór osobisty obiektu przez ewentualnego nabywcę.

Аукцион
Aukcja Dzieł Sztuki i Antyków
gavel
Дата
27 Ноября 2022 CET/Warsaw
date_range
Стартовая цена
594 EUR
Оценка
742 - 954 EUR
Цена продажи
713 EUR
Конечная цена без аукционных сборов
594 EUR
Перебивка
120%
Просмотров: 43 | Избранное: 0
Аукцион

Antykwariat Antiquo Modo

Aukcja Dzieł Sztuki i Antyków
Дата
27 Ноября 2022 CET/Warsaw
Ход торгов

Все лоты будут торговаться

Аукционный сбор
20.00%
OneBid не взимает дополнительную оплату за предложение цены.
Шаг аукциона
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Регламент

Ogólne warunki licytacji.


 1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność Antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy aukcyjne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym opublikowanym na portalu: www.onebid.pl. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
 3. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania, nie są objęte postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz są wolne od roszczeń podmiotów trzecich. 
 4. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywoławczymi. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
 5. W przypadku obiektów podlegających  opłacie droit de suite, które w katalogu są oznaczone znakiem * do ceny wylicytowanej będzie również doliczana opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata w wysokości 5% w transakcjach do 50.000,00 euro, wyliczana będzie według kursu euro z notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję. Opłata nie ma zastosowania w transakcjach wynoszących mniej niż równowartość 100 euro.

I.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo samodzielnie rozstrzygnąć spór, powtórzyć licytację obiektu lub wyjaśnić wątpliwość zgodnie z powszechnymi zwyczajami przeprowadzania aukcji dzieł sztuki.
 4. Złożenie postąpienia w trakcie aukcji jest wiążące, tj. nie można go zmienić ani odwołać. Wygranie aukcji pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
 6. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.
 7. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji lub nie posiada uszkodzeń.
 8. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych znakiem*) doliczana jest opłata z tytułu droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Opłata z tytułu droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowanej

II.

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. W aukcji nie można uczestniczyć za pośrednictwem pełnomocnika (każde postąpienie składane jest w imieniu własnym).
 3. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 4. Licytacja jest prowadzona w internecie za pośrednictwem portalu OneBid.pl.
 5. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (złożone w siedzibie firmy w Krakowie, przy ul. Kieleckiej 7/2A, 31-526 Kraków - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), elektronicznej lub telefonicznej. Zlecenia w formie e-mail można kierować na adres: [email protected] . W przypadku zlecenia telefonicznego, prosimy o kontakt pod numerem +48 503 447 570.
 6. W zamówieniach pisemnych i elektronicznych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 8. Organizator zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 9. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat Antiquo Modo. Bartłomiej Bujas z siedzibą przy ul. Kieleckiej 7/2A, 31-526 Kraków. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
 10. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.

III.


 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania płatności pełnej kwoty, czyli kwoty wylicytowanej powiększonej o opłatę aukcyjną oraz (w niektórych przypadkach) opłatą droit de suite.
 2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
 3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
 4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką) dla instytucji – kredytowo, dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto.
 5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.
 7. Wszelkie rozliczenia przeprowadzane są wyłącznie w polskim złotym (PLN).
 8. Konsumentowi, który wygrał aukcję publiczną, zgodnie z art. 38 pkt 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku zakupu obiektu na firmę Antykwariat Antiquo Modo Bartłomiej Bujas wyłącza dopuszczalność składania reklamacji z tytułu rękojmi.

IV.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna jedynie w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarygodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
 5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 30 III 2021 ze zmianami, dalej zw. jako: ustawa AML (Anti-Money Laundering)).
 6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).
 7. Uczestnik Aukcji, który naruszy Regulamin, w szczególności, jeśli nie wywiąże się z umowy sprzedaży, może zostać niedopuszczony do kolejnych aukcji.

V.

 1. Wykorzystanie opisów aukcyjnych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
 2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.
Об аукционе


FAQ
О продавце
Antykwariat Antiquo Modo
Контакты
Antykwariat Antiquo Modo
room
ul. Kielecka 7 / 2A
31-526 Kraków
phone
+48503447570
keyboard_arrow_up