Advanced search Advanced search
37

[Solid four-sided kontusz belt of 1791]. Manufactory of Paschalis Jakubowicz, Warsaw or Lipkow, before 1791.

add Your note 
Lot description Show orginal version

Contour belt, solid, four-sided. Manufactory of Paschalis Jakubowicz, Warsaw or Lipków, before 1791. silk yarn, silver and silver gilt thread, 420 x 45 cm.

Signed at the corners of the heads: "Pascha / fox". The signature written with transfer dates from the period of Paschalis' manufactures before his ennoblement, i.e. before 1791. Jakub Paschalis Jakubowicz (d. 1816/7), merchant and entrepreneur of Armenian origin, arrived in Poland in the 1860s. The fashion for wearing kontusz belts, which intensified with the growth of patriotic feelings, and the growing demand for this item of clothing, prompted Jakubowicz to establish a persiarium - in 1788 in Warsaw, and in 1790 moved to Lipkow near Warsaw. The offered belt was made before 1791. - that is, during the time of the Four-Year Sejm. The dominant colors of the center of the belt (white and red) corresponded to the mood of the era - these colors were associated since the 17th century with the colors of the White Eagle (on the red background of the banner), in the 18th century they were increasingly associated with the Republic. During the period of the Great Seym, the measure of patriotism was the wearing of national costume, of which the kontusz belt became an inseparable element. Heads: three motifs of flower bushes. Center: a "carpiole" motif. Edges: floral thread and parrot motif, tassels. Good condition (stains, minor conservation). An exceptionally beautiful piece.

Lit.: J. Chruszczyńska, kontusz belts from Polish manufactures and workshops in the collection of the National Museum in Warsaw, catalog of the collection of the National Museum in Warsaw, Warsaw 1995, p. 320 (cf.: belt no. 136, p. 177).

Auction
Mini Aukcja Książek i Grafiki Antykwariatu "Lamus"
gavel
Date
01 February 2023 CET/Warsaw
date_range
Start price
19 149 EUR
Hammer price
no offers
Views: 303 | Favourites: 11
Auction

Antykwariaty Warszawskie "Lamus" Andrzej Osełko

Mini Aukcja Książek i Grafiki Antykwariatu "Lamus"
Date
01 February 2023 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatów Warszawskich „Lamus” Andrzej Osełko - właściciela Antykwariatów Warszawskich "Lamus", mieszczących się w Warszawie przy ul. Sandomierska 23 (www.lamus.pl,www.secretera.pl,[email protected],0228481639) oraz Galerii Staromiejskiej mieszczącej się w Warszawie przy ul. Nowomiejskiej 7 -  organizatora aukcji zwanego dalej Galerią. Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

 3. Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią ekspertów.

 4. Galeria zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 5. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie Antykwariatu  w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 23 (wejście od. ul. Rakowieckiej), tel. 228481639

 6. Galeria sprzedaje obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Galeria zapewnia możliwość obejrzenia obiektu. Galeria nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania obiektu.

 7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Galerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Galerią najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji.

 8. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 9. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.

 10. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

 11. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

 12. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro

 13. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

 14. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

 15. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

 16. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 17. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 18. Obowiązuje odbiór osobisty zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego Galeria może wysłać je na jego koszt. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.

 19. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

 2.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

 3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Galeria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

 5.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Galeria jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 6. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

 7. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariaty Warszawskie "Lamus" Andrzej Osełko
Contact
Antykwariaty Warszawskie "Lamus" Andrzej Osełko
room
ul. Sandomierska 23
02-567 Warszawa
phone
+48228481639
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
1:00 - 19:00
Friday
1:00 - 19:00
Saturday
11:00 - 15:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up