Advanced search Advanced search
49

Rastisław Stepaniuk, Królowa śniegu, 2018

add Your note 
Lot description

brąz/marmur/kwarc, 49.00 x 10.00 x 9.00 cm, unikat, sygnowany 'RS'

Auction
Świąteczna Internetowa Aukcja Sztuki XXI Wieku
gavel
Date
20 December 2018 CET/Warsaw
date_range
Start price
349 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 48 | Favourites: 0
Auction

101 Projekt

Świąteczna Internetowa Aukcja Sztuki XXI Wieku
Date
20 December 2018 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

An offer submitted 5 minutes before the end of the time will extend the bidding time of the lot for another 3 minutes minutes

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

Osoba przystępująca do aukcji podpisując formularz Zlecenia Licytacji (licytacja telefoniczna lub licytacja na zlecenie kupującego z limitem ceny) lub Formularz Rejestracyjny (licytacja osobista) potwierdza zapoznanie się i przyjęcie warunków sprzedaży aukcyjnej określonych w Regulaminie Aukcji. 

101 Projekt Galerii Sztuki Współczesnej. Poaukcyjna sprzedaż obiektów podlega także warunkom sprzedaży określonym w Regulaminie Aukcji. 

Galeria 101 Projekt jest pośrednikiem handlowym pomiędzy komitentami wystawiającymi obiekty na aukcje a kupującymi, działa w imieniu własnym lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzania obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją. Warunki sprzedaży aukcyjnej określone w Regulaminie Aukcji mogą być przez Galerię 101 Projekt odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub obwieszczenie aukcjonera. 

W aukcji można wziąć udział osobiście lub składając zlecenie licytacji telefonicznej, jak i zlecenie licytacji z limitem ceny. 

Licytacja osobista odbywa się w lokalu Galerii 101 Projekt przy ul. Pięknej 62/64 po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika aukcji i odebraniu tabliczki z numerem. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem, a w przypadku zakupu odebrać Potwierdzenie Zawartych Transakcji

Licytacja telefoniczna odbywa się za pośrednictwem pracownika Galerii 101 Projekt w imieniu kupującego, po złożeniu formularza Zlecenia Licytacji, najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Galeria101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności za zlecenia złożone po tym terminie. Formularz Zlecenia Licytacji znajduje się na końcu katalogu aukcyjnego, dostępny jest w siedzibie Galerii 101 Projekt przy ul. Pięknej 62/64, jak i na stronie internetowej Galerii 101 Projekt www.101projekt.pl. Formularz można dostarczyć do Galerii 101 Projekt pocztą, mailem lub osobiście. Pracownik Galerii 101 Projekt skontaktuje się z osobą składającą Zlecenie Licytacji i poprosi 

o przesłanie skanu lub dostarczenie kopii dokumentu tożsamości w celu identyfikacji danych, a następnie potwierdzi przyjęcie formularza Zlecenia Licytacji. 

Przed rozpoczęciem licytacji wybranego obiektu pracownik podzialności za brak możliwości udziału w licytacji telefonicznej z powodu problemów z połączeniem. Kwota wylicytowana nie zawiera opłaty aukcyjnej. Galeria 101 Projekt zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania połączeń telefonicznych z zachowaniem zasady poufności. 

Licytacja na zlecenie kupującego z limitem ceny odbywa się za pośrednictwem pracownika Galerii 101 Projekt w imieniu kupującego, po złożeniu formularza Zlecenia Licytacji najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Galeria101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia złożone później. Podany limit ceny nie powinien uwzględniać opłaty aukcyjnej. Wysokość limitu ceny podana przez kupującego jest informacją poufną. Kwota powinna być wyrażona w polskich złotych zgodnie z tabelą postąpień. W przypadku niezgodności z tabelą postąpień zostanie ona obniżona do poziomu postąpienia. Obiekt nie może być kupiony w cenie niższej niż cena gwarancyjna, jeśli limit ceny jest niższy niż cena gwarancyjna, zostaje zawarta transakcja warunkowa. Formularz zlecenia licytacji znajduje się na końcu katalogu aukcyjnego, dostępny jest w siedzibie Galerii 101 Projekt przy ul. Pięknej 62/64, jak i na stronie internetowej Galerii 101 Projekt www.101projekt.pl. W przypadku dwóch lub więcej zleceń z takim samym limitem, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz można dostarczyć do Galerii 101 Projekt pocztą, mailem lub osobiście. Pracownik Galerii 101 Projekt skontaktuje się z osobą składającą Zlecenie Licytacji i poprosi o przesłanie skanu lub dostarczenie kopii dokumentu tożsamości w celu identyfikacji danych, a następnie potwierdzi przyjęcie formularza Zlecenia Licytacji. 

Usługa licytacji przez pracownika Galerii 101 Projekt na zlecenie kupującego jest bezpłatna. Galeria 101 Projekt dołoży wszelkiej, należytej staranności w celu realizacji zlecenia, jednak nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie zlecenia licytacji, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie Galerii 101Projekt. 


Tabela postąpień

Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień. Aukcjoner ma prawo zdecydować o innej wysokości postąpienia. 

Cena od - do = Postąpienie
0–2000 = 100
2000–5000 = 200
5000–10000 = 500
10000–20000 = 1000
20000–50000 = 2000
50000–100000 = 5000
100000–200000 = 10000
200000–500000 = 20000
powyżej 500000 = wg uznania aukcjonera 

Cena wywoławcza – zamieszczona w katalogu jest kwotą, od której rozpoczyna się licytacja. Licytacja może zakończyć się na kwocie równej cenie wywoławczej lub kwocie wyższej. 

Cena gwarancyjna – najniższa cena za jaką może być sprzedany obiekt bez zgody komitenta. Wysokość ceny gwarancyjnej jest informacją poufną. Jeśli w trakcie licytacji nie zostanie osiągnięta cena gwarancyjna, zostaje zawarta umowa warunkowa, co zostaje ogłoszone przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem. Nie wszystkie obiekty muszą posiadać cenę gwarancyjną. 

Transakcja warunkowa – jest zawarta, kiedy obiekt w trakcie licytacji nie osiągnął ceny gwarancyjnej. Galeria 101 Projekt zobowiązuje się do negocjacji z komitentem w celu uzyskania akceptacji ceny wylicytowanej. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku jeśli Galeria 101 Projekt wynegocjuje z komitentem cenę wylicytowaną lub kupujący podniesie ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej. Jeśli negocjacje z komitentem w terminie 7 dni nie dadzą pozytywnego rezultatu, obiekt uważa się za niesprzedany. W tym okresie Galeria 101 Projekt zastrzega sobie prawo do przyjmowania w sprzedaży poaukcyjnej ofert równych cenie gwarancyjnej. Jeśli Galeria 101 Projekt otrzyma taką ofertę, musi poinformować klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. Jeśli klient podniesie swoją ofertę do ceny gwarancyjnej ma pierwszeństwo w zakupie. 

Estymacja – podana w katalogu jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla kupującego zainteresowanego obiektem. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani opłat dodatkowych. 

Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i ich kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie aukcji przez uderzenie młotkiem oraz wskazuje zwycięzcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Galerią 101 Projekt a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. 

Aukcja jest prowadzona w języku polskim. 

Spory, które mogą zaistnieć w trakcie aukcji rozstrzyga aukcjoner, może on ponownie przeprowadzić licytację obiektu. 

Galeria 101 Projekt utrwala przebieg aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących. 

Aukcjoner ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyny. 

Aukcjoner ma prawo uzupełniać lub zmieniać opisy zawarte w katalogu. 

Aukcjoner rozpoczyna aukcję i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 

Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu. 

Jeśli na dany obiekt nie ma żadnych ofert, aukcjoner ogłasza, że obiekt jest niesprzedany. 

Galeria ma prawo odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. 

Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18 %. Opłata aukcyjna obowiązuje również przy sprzedaży poaukcyjnej, czyli po zakończeniu aukcji. 

W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej tj. wylicytowanej kwoty wraz opłatą aukcyjną, doliczona jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości 5%. 

Po zakończeniu aukcji kupujący, którzy dokonali zakupu, otrzymają od Galerii 101 Projekt, Potwierdzenie zawartych transakcji, bezpośrednio po aukcji (licytacja osobista) lub mailem (licytacja telefoniczna, licytacja z limitem ceny), w terminie 24 godzin od zakończenia aukcji. 

Za wylicytowane obiekty kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie 7 dni od dnia aukcji. Za przekroczenie terminu zapłaty, Galeria 101 Projekt może naliczać odsetki w wysokości 14 % w skali roku. Płatności można dokonywać gotówką, karta kredytową (akceptujemy karty VISA i Master-Cart) oraz przelewem bankowym na konto: 

BZ WBK S.A.51 1090 1030 0000 0001 3258 3249, SWIFT WBKKPPLPP. 

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę, datę aukcji i numer obiektu. 

Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na życzenie kupującego, po wcześniejszym uzgodnieniu, dopuszczamy wpłaty w dolarach amerykańskich, euro i funtach brytyjskich, przeliczając po dziennym kursie kupna waluty BZ WBK 

S.A oraz doliczając opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. 

Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek VAT. Na życzenie kupującego Galeria 101 Projekt wystawia fakturę VAT marża w terminie 7 dni od daty zapłaty. 

W razie braku zapłaty w terminie i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu, Galeria 101 Projekt ma prawo do:

 • przechowywania obiektu w Galerii 101 Projekt lub magazynie zewnętrznym na ryzyko i koszt kupującego; 
 • odstąpienia od sprzedaży obiektu zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód; 
 • w przyszłości odrzucić zlecenie kupującego lub je zrealizować pod warunkiem wpłaty kaucji; 
 • naliczyć odsetki w wysokości 14% w skali roku od dnia wymagalności należności do daty zapłaty pełnej ceny; 
 • odsprzedać obiekt na aukcji lub w galerii z ceną minimalną i ewentualnymi estymacjami ustalonymi przez Galerię 101 Projekt, obciążając kupującego pozostającego w zwłoce zapłatą różnicy między ceną za jaką obiekt został kupiony, a ceną za jaką pozostający w zwłoce wylicytował obiekt; 
 • wszcząć postępowanie sądowe wobec kupującego w celu wyegzekwowania należności;
 • potrącić należności kupującego względem Galerii 101 Projekt z wierzytelności Galerii 101 Projekt, wobec tego kupującego, wynikających z innych transakcji;
 • podjąć inne odpowiednie działania.

Zakupione na aukcji obiekty powinny być odebrane w terminie do 10 dni od dnia aukcji. Wydanie obiektu może nastąpić po całkowitej zapłacie należności Obiekt może być wydany nabywcy po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnikowi nabywcy na podstawie pisemnego upoważnienia. 

Za nieodebrane w terminie obiekty Galeria 101 Projekt może obciążyć kupującego kosztami magazynowania i transportu. 

Galeria 101 Projekt zapewnia opakowanie sprzedanego obiektu umożliwiające odbiór osobisty. Na życzenie kupującego, Galeria 101 Projekt może pomóc w zorganizowaniu specjalistycznego opakowania i transportu za pośrednictwem przewoźnika wskazanego lub zaakceptowanego przez kupującego. 

Odpowiedzialność Galerii 101 Projekt względem kupującego wyłącza wszelkie gwarancje inne niż określone poniżej: 

 1. z zastrzeżeniem pkt.6 poniżej odpowiedzialność Galerii 101 Projekt będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego; 
 2. Galeria 101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności za udzielone kupującym ustnie lub pisemnie informacje oraz za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub inne błędy popełnione w związku ze sprzedażą obiektu;
 3. bez względu na charakter szkody, z zastrzeżeniem pkt.6 poniżej, Galeria 101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego przewyższającej cenę nabycia, jak również nie jest zobowiązana do zapłacenia odsetek od ceny nabycia;
 4. Galeria 101 Projekt potwierdza autentyczność obiektu wystawiając Certyfikat. Potwierdzenie autentyczności określa autora obiektu i datę jego powstania. Jeżeli osoba, która zakupiła obiekt zakwestionuje opis obiektu w katalogu, dokumentując to wiarygodnymi ekspertyzami, kupujący może w terminie 14 dni od daty zakupu, zwrócić obiekt do Galerii 101 Projekt, która zwróci kupującemu całą wpłaconą kwotę;
 5. Galeria 101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji oraz niebędących konsumentami, za ukryte wady fizyczne i wady prawne zakupionego obiektu;
 6. Galeria 101 Projekt ponosi odpowiedzialność wobec kupującego wynikającą z oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej. 

Prawa autorskie, ani prawa do reprodukowania obiektu nie są przekazywane przez sprzedającego obiekt wraz z obiektem. Prawa autorskie do zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez Galerię 101 Projekt lub dla Galerii 101 Projekt, stanowią własność Galerii 101 Projekt i nie mogą być wykorzystane bez uprzedniej pisemnej zgody Galerii 101 Projekt. 

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Niezgodność towaru z umową można reklamować w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Galeria 101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji, za ukryte wady fizyczne i wady prawne zakupionego obiektu. 

Galeria 101 Projekt odpowiada wobec kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu. 

Galeria 101 Projekt może wymagać od kupującego danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi. Galeria 101 Projekt może wykorzystać dane osobowe kupującego w celach marketingowych dostarczając informacje o usługach, produktach i wydarzeniach organizowanych przez Galerię 101 Projekt. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe kupujących rejestrujących się, są danymi poufnymi i są wykorzystywane przez Galerię 101 Projekt w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. Zgodnie z art.8 i n. ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Galeria 101 Projekt jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR. 

Akceptując REGULAMIN kupujący zgadza się na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych w w/w celach. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich korygowania lub rezygnacji z korespondencji marketingowej, w tym celu powinien skontaktować się z Galerią 101 Projekt telefonicznie 22 890 74 08, 690 431 336 lub mailem na adres [email protected] 

Niniejszy Regulamin wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wyczerpuje całość praw i obowiązków, pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu na aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Galeria 101 Projekt zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

Powiadomienia między stronami winny być kierowane pisemnie na adresy podane w ostatnich pismach wymienionych między stronami.

About the Auction


FAQ
About the Seller
101 Projekt
Contact
101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny sp. z o. o.
room
ul. Wilcza 55/63
00-679 Warszawa
phone
+48 882 022 604
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
11:00 - 15:00
Sunday
Closed
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up