Advanced search Advanced search
30

Wiesław Grzech (1959), Wasza wysokość dzonek nr Ś, 2007 r

add Your note 
Lot description
długopis, papier, 42x29,5 cm
Auction
Astralna podróż na papierze - Wiesław Grzech
gavel
Date
22 January 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
154 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 72 | Favourites: 0
Auction

Looxon

Astralna podróż na papierze - Wiesław Grzech
Date
22 January 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

An offer submitted 5 minutes before the end of the time will extend the bidding time of the lot for another 1 minutes minutes

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

1. Organizatorem aukcji jest Galeria W zaułku - Kana Art, ul. Zaułek św. Bartłomieja 1, 80-847 Gdańsk

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie będące własnością Galerii lub zostały oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów, autorów. Zgodnie z ich oświadczeniem dzieła te są wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.

3. Licytacja odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym”OneBid”.Zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin OneBid.

4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa przez osobę upoważnioną przez Galerię, zwaną dalej Aukcjonerem.

5. Galeria oraz Aukcjoner od momentu rozpoczęcia aukcji mają prawo wycofać obiekt a aukcji bez podania przyczyn.

6. Wszystkie wystawione obiekty mają ustaloną cenę wywoławczą a opisy w katalogu są zgodne ze stanem faktycznym.

7. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną w wysokości 20% ceny wylicytowanej ,opłata ta obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej.

8. Wysokość postąpień są ustalane przez Galerię.

9. W licytacji mogą brać udział osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym OneBid i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu .

10. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie zakończenia ustalonego czasu trwania aukcji.

11. Zakończenie licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Galerią a Licytantem ,który zaoferował najwyższą kwotę.

12. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

13. Licytant ma prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia aukcji.

14. W razie zaistniałego sporu w trakcie licytacji ,Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

15. Podana w katalogu estymacja obiektu jest wartością szacunkową, nie jest gwarancją ani prognozą faktycznej ceny sprzedaży.

16. Galeria zastrzega sobie prawo do ustalenia ceny minimalnej sprzedawanych obiektów, poniżej których ich nabycie jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela.

17. Licytujący ,który wygrał licytację jest zobowiązany do zapłaty należność za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni roboczych od dnia aukcji.

18. Płatność można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem. W tytule przelewu prosimy wpisać datę aukcji i numer obiektu.

19. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie uiszczenia zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty i opłaty organizacyjnej.

20. W przypadku nieuiszczenia należności Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

21. W przypadku nieuiszczenia należności w ustalonym terminie Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z nabywcą.

22. Dostarczenie wylicytowanych obiektów odbywa się na koszt klienta ,w sposób i terminie ustalonym z Galerią.

23. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu raz zwłokę w realizacji dostaw.

24. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

25. Odbiór wylicytowanych obiektów powinien nastąpić maksymalni do 14 dni od aukcji po dokonaniu pełnej wpłaty. Po przekroczeniu tego terminu Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za przechowywanie obiektów.

26. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

27. Na zakupione obiekty wystawiamy paragony lub fakturę -Vat marża.

28. Galeria w Zaułku Kana Art może wymagać od kupującego danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami i wymogami prawnymi. Galeria może wykorzystać dane osobowe kupującego w celach marketingowych dostarczając informacje o usługach, produktach i wydarzeniach organizowanych przez galerię w Zaułku. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ,dane osobowe kupujących rejestrujących się są danymi poufnymi i są wykorzystywane przez Galerię w Zaułku w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Galeria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR.

29. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)

30. Akceptując Regulamin kupujący zgadza się na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych w w/w celach. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe ,ich korygowanie lub rezygnację z korespondencji marketingowej .W tym celu powinien się skontaktować z Galeria w Zaułku - Kana Art telefonicznie pod numer 531984384, 509811493 lub mailem na [email protected]

PRZYPOMINAMY

1. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.

2. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Looxon
Contact
Looxon
room
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
phone
+48731807047
Opening hours
Monday
11:00 - 18:00
Tuesday
11:00 - 18:00
Wednesday
11:00 - 18:00
Thursday
11:00 - 18:00
Friday
11:00 - 18:00
Saturday
11:00 - 15:00
Sunday
Closed
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up