Advanced search Advanced search
30

Stanislaw Dawski (1905, Dorohusk - 1990, Warsaw), Abstract Composition (printmaking), 1973

add Your note 
Lot description Show orginal version

dimensions: 61.5 x 47.5 cm

The work signed and dated in pencil in the lower right corner: DAWSKI. 73

Biography

Stanislaw Dawski (1905, Dorohusk - 1990, Warsaw) - studied from 1932-1939 at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he graduated in painting from Prof. Felicjan Szczęsny Kowarski and in graphic design from Prof. Leon Wyczółkowski and Stanisław Ostoja-Chrostowski. After World War II, he moved to Wroclaw. He was one of the founders of the Higher School of Fine Arts in Wroclaw and began working there as a lecturer, and later served as rector from 1952 to 1965. He established the school's Glass Department and led the Department of Artistic Glass. In 1970, he moved to Warsaw and began working as a professor at the Department of Painting at the Academy of Fine Arts.As an artist, he was primarily engaged in easel painting and printmaking, occasionally sculpture, glass and artistic ceramics. Until the 1950s, his work was associated with figurative art. Over the years, he became more interested in abstraction: first geometric, and in the 1970s and 1980s biological abstraction.

Auction
Aukcja dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego
gavel
Date
04 December 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
254 EUR
Hammer price
300 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
254 EUR
Overbid
118%
Views: 42 | Favourites: 1
Auction

Gabinet Sztuki

Aukcja dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego
Date
04 December 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  500
  > 150
  1 000
  > 200
  5 000
  > 300
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 500
 
Terms and Conditions

REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. GABINET SZTUKI z siedzibą w Warszawie organizuje aukcje, których przedmiotem są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży komisowej przez komitentów bądź stanowiące własność GABINETU SZTUKI. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, nie są objęte prawami osób trzecich oraz nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia.

2. Aukcja internetowa jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi oraz w oparciu o regulamin internetowej platformy aukcyjnej, na której odbywa się aukcja. Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z treścią regulaminu, który jest dostępny w siedzibie GABINETU SZTUKI oraz na stronie internetowej tego serwisu.

3. GABINET SZTUKI występuje w roli pośrednika, doprowadzając do zawarcia umowy między podmiotami lub działa na własny rachunek.

4. GABINET SZTUKI gwarantuje poufność złożonych ofert i danych osobowych uczestników aukcji.II. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

1.GABINET SZTUKI określa termin aukcji, katalog oferowanych obiektów oraz dokonuje wyboru internetowej platformy aukcyjnej, za pośrednictwem której odbędzie się aukcja internetowa.

2. Obiekty zamieszczone w katalogu i ogłoszone do sprzedaży aukcyjnej są opatrzone opisami katalogowymi, których prawdziwość potwierdzona jest przez pracowników i ekspertów GABINETU SZTUKI lub przez zewnętrznych konsultantów. Opisy wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach mogą być celowo nieujawnione.

3. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez osobę wyznaczoną przez zarząd GABINETU SZTUKI przed rozpoczęciem licytacji.

4. Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin w siedzibie GABINETU SZTUKI lub drogą mailową - poprzez analizę zdjęć wysłanych przez pracownika GABINETU SZTUKI na prośbę zainteresowanego. Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Należy pamiętać, że raport stanu zachowania nie jest sporządzany przez zawodowych konserwatorów.

5. GABINET SZTUKI daje gwarancje autentyczności oraz autorstwa obiektów opisanych w katalogu. Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie.

6. GABINET SZTUKI zastrzega iż opis uzupełniający został wykonany w dobrej wierze i błędy w tym zakresie nie mogą być podstawą do reklamacji. GABINET SZTUKI zastrzega sobie również 5% jako granicę błędu w przypadku podawania poszczególnych wymiarów i wagi obiektu.

7. Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.

8. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla GABINETU SZTUKI, włączając zawartość katalogu aukcyjnego, stanowią własność GABINETU SZTUKI. Bez uprzedniej zgody pisemnej GABINETU SZTUKI nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby.

9. W katalogu podaje się orientacyjne ceny wywoławcze oraz ewentualne estymacje, określane na podstawie analizy aktualnej tendencji rynkowej.

10. Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem umowy sprzedaży warunkowej. Wymaga ona dodatkowej zgody właściciela obiektu udzielonej w terminie 3 dni od daty aukcji, jednakże wylicytowana cena stanowi wiążącą cenę nabywcy.

11. Cena wywoławcza nie jest tożsama z ceną minimalną, poniżej której GABINET SZTUKI nie może sprzedać obiektu.

12. GABINET SZTUKI może wycofać przedmiot z aukcji bez podania przyczyny.III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI

1. Warunkiem udziału w aukcji jest akceptacja przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu aukcji w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

3. Do procedury aukcyjnej dopuszczone będą jedynie osoby, które przed ogłoszonym terminem aukcji dokonają skutecznej rejestracji / skutecznego zgłoszenia. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie wybranej w celu przeprowadzenia aukcji przez GABINET SZTUKI  internetowej platformy aukcyjnej lub w siedzibie GABINETU SZTUKI.

4. GABINET SZTUKI może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości na podstawie dokumentów.

5. GABINET SZTUKI może odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg aukcji. GABINET SZTUKI może również odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej osoby, która wcześniej nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do GABINETU SZTUKI. GABINET SZTUKI zachowuje sobie prawo niedopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny.

6. Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny na aukcji są podawane w polskich złotych.

7.W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu GABINET SZTUKI może zażądać dodatkowych dokumentów i informacji celem zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego adekwatnych do poziomu ryzyka i przewidzianych w ustawie.IV. LICYTACJA ONLINE (PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM)

1. GABINET SZTUKI udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet.

2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zarejestrowanie się przez uczestnika na stronie internetowej platformy aukcyjnej, wybranej do przeprowadzenia aukcji przez GABINET SZTUKI oraz spełnienie przez niego następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,

b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej wersji, przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookie,

c) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej,

d) posiadania aktywnego numeru telefonu komórkowego.

3. Celem udziału w aukcji i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest stabilne łącze internetowe oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku.

4. Przed przestąpieniem do licytacji użytkownik obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w ust. powyżej. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości użytkownik powinien wysłać stosowne zapytanie na adres poczty elektronicznej internetowej platformy aukcyjnej, na której odbywa się aukcja.

5. Jakość transmisji przebiegu aukcji może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia końcowego wykorzystywanego do udziału w aukcji.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas potrzebny na wysłanie pakietu danych i otrzymanie informacji zwrotnej w ramach transmisji online może być uzależniony w szczególności od przepustowości wykorzystywanego przez użytkownika łącza internetowego. Z tego względu GABINET SZTUKI może otrzymywać informacje o podbiciu z pewnym opóźnieniem, a także podbicia złożone przez innych uczestników licytacji mogą być widoczne dla użytkownika dopiero po jakimś czasie.

7. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do licytacji online, są odnotowywane jako działania tego użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

8. GABINET SZTUKI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu lub inne problemy techniczne będące po stronie użytkownika.

9. W przypadku aukcji internetowych jako początek licytacji uznaje się ogłoszenie aukcji. Przystępując do licytacji uczestnik poprzez klikniecie klawisza z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego obiektu i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na klawiszu. Kliknięcie na klawisz ma taką samą wagę jak podniesienie plakietki licytacyjnej na sali. Moment zakończenia aukcji i licytacji jest określony z góry wyznaczonym terminem. Pozycję można licytować do końca trwania aukcji, dlatego należy na bieżąco śledzić otrzymywane informacje i w razie potrzeby ponownie zaproponować wyższą kwotę. Oferty złożone na 5 minut przed końcem czasu licytacji wydłużają czas zamknięcia licytacji danej pozycji o kolejne 1-3 minuty, w zależności od ustawień aukcji. Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę jest zwycięzcą licytacji i jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między GABINETEM SZTUKI a kupującym zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego.

10. System operacyjny internetowej platformy aukcyjnej stosuje automatycznie postąpienia ustalone z góry według poniższego zestawienia:

1  - 500 zł  - 25 zł

500  - 1 000 zł  - 50 zł

1 000  - 5 000 zł  - 100 zł

5 000  - 10 000  - 250 zł

10 000  - 20 000  - 500 zł

20 000  - 50 000  - 1 000 zł

powyżej 50 000 zł  - 2 500 zł


11. Po zakończeniu aukcji, uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych zakupów na adres email podany przy rejestracji.V. PŁATNOŚĆ

1. Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi dodatkowe wynagrodzenie GABINETU SZTUKI z tytułu obsługi transakcji sprzedaży i wynosi 10% końcowej ceny obiektu (kwoty wylicytowanej). Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2. Do kwoty wylicytowanej mogą zostać doliczone inne podatki i opłaty, jeśli w katalogu zaznaczone to zostało odpowiednimi oznaczeniami

3. Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie 7 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich złotych gotówką lub przelewem bankowym. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

4. GABINET SZTUKI akceptuje płatność przelewem na rachunek bankowy: PKO BP 29 1020 1068 0000 1102 0362 2743.

W tytule przelewu należy podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

5. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 3%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna waluty w PKO BP.

6. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego z chwilą zapłacenia pełnej ceny nabycia.

7. W przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt, opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli odnoszą się do danego obiektu, w terminie 7 dni od daty aukcji, GABINET SZTUKI bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:

a) przechować obiekt w siedzibie GABINETU SZTUKI lub w innym miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b) odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;
c) odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d) naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia, opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli odnoszą się do danego obiektu;
e) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości;
f) potrącić należności nabywcy względem GABINETU SZTUKI z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
g) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.VI. ODBIÓR ZAKUPU

1. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec GABINETU SZTUKI. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien skontaktować się z pracownikiem GABINETU SZTUKI, aby umówić się na odbiór obiektu.

2. Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po tym terminie GABINET SZTUKI przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. GABINET SZTUKI odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.

3. Dla wygody kupującego GABINET SZTUKI nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie kupującego GABINET SZTUKI może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, GABINET SZTUKI nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z GABINETEM SZTUKI telefonicznie przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu pod numerem telefonu:+48 694538777

4. GABINET SZTUKI będzie wymagał okazania dowodu osobistego przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

5. Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych przedmiotów aukcyjnych.

3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej.

5. GABINET SZTUKI ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.


VIII. DANE OSOBOWE KLIENTA

W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem aukcji GABINET SZTUKI może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. GABINET SZTUKI może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez GABINET SZTUKI oraz spółki powiązane. Zgadzając się na warunki sprzedaży aukcyjnej i podając dane osobowe, klienci zgadzają się, że GABINET SZTUKI może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem +48 694538777.IX. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla GABINETU SZTUKI, włączając zawartość katalogów, stanowią własność GABINETU SZTUKI. Nie mogą być one wykorzystane przez nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody GABINETU SZTUKI.X. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Całkowita odpowiedzialność GABINETU SZTUKI będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego.

2. GABINET SZTUKI nie jest odpowiedzialny za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

3. GABINET SZTUKI nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. GABINET SZTUKI nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

4. Żaden przepis w niniejszym regulaminie sprzedaży aukcyjnej nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności GABINETU SZTUKI wobec kupującego, wynikającego z jakiegokolwiek oszustwa, bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

5. GABINET SZTUKI nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.


XI. SPRZEDAŻ POAUKCYJNA

Niektóre obiekty niesprzedane na aukcji wystawione są do sprzedaży poaukcyjnej. W cenie sprzedaży obiektów oferowanych poaukcyjnie zawarta jest także opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, stosowanych odpowiednio.XII. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), GABINET SZTUKI informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, Klientom będącym konsumentami i uczestniczącymi w aukcji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

2. GABINET SZTUKI jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).XIII. OGRANICZENIA PRAWNE

1. GABINET SZTUKI informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają m.in. zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii:

a) przedmiotów archeologicznych, które są starsze niż 100 lat, a także pochodzą z wykopalisk i znalezisk,

b) elementów, które pochodzą z pomników artystycznych lub religijnych, starsze niż 100 lat,

c) wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;

d) wykonanych na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

e) mozaik oraz wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł;

f) oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

g) oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co oryginał, , które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20 000 zł;

h) pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

i) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach rękopisów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4000 zł;

j) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

k) pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

l) kolekcji i przedmiotów z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

m) kolekcji o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

n) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;

o) innych zabytków, które mają mniej niż 50 lat I ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł

2. Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.

3. GABINET SZTUKI informuje, że na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji przysługuje muzeum rejestrowanemu po cenie wylicytowanej ustalonej po przybiciu oferty.XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin aukcji wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej obiektu.

2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres GABINETU SZTUKI. Powiadomienia kierowane do nabywców będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do GABINETU SZTUKI. 

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą użytkownika oraz usługodawcę.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy GABINETEM SZTUKI a nabywcą, jest prawo polskie.

About the Auction

Aukcja dzieł sztuki oraz oryginalnych przedmiotów historycznego rzemiosła artystycznego, pochodzących z prywatnej kolekcji Gabinetu Sztuki. 

FAQ
About the Seller
Gabinet Sztuki
Contact
Gabinet Sztuki
room
ul. Gen. Klemensa Rudnickiego 3A / 18H
01-858 Warszawa
phone
+48694538777
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up