Advanced search Advanced search
4

Roman Banaszewski, Bez tytułu

add Your note 
Lot description
Rysunek, 28x20 cm
Dimensions: 28x20
Auction
Aukcja charytatywna obrazów RC Kraków Wyspiański
gavel
Date
13 June 2022
date_range
Start price
43 EUR
Hammer price
87 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
87 EUR
Overbid
200%
Views: 71 | Favourites: 1
Auction

Rotary Kraków Wyspiański

Aukcja charytatywna obrazów RC Kraków Wyspiański
Date
13 June 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
0.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 50
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ

RC KRAKÓW – WYSPIAŃSKI 2022

Zastrzeżenie prawne: przystąpienie do Aukcji, jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści niniejszego dokumentu.

§ 1

AUKCJA

1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Rotary Klub Kraków Wyspiański, Stowarzyszenie na prawach OPP, KRS 0000166962, ul. Łokietka 123, 31-263 Kraków

2. Aukcji kierowana jest do wszystkich chętnych wziąć w niej udział.

3. Przedmiotem aukcji są obrazy przeznaczone na licytację przez ich autorów oraz przez ich właścicieli.

4. Dochód uzyskany z aukcji zostanie przekazany na cele statutowe RC Kraków - Wyspiański.

5. Aukcja trwa w podanym przez portal ONEBID czasie.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji.

W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego aukcję wyżej wymienionych działań, ma on prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.

4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:

1) zarejestrowanie się na portalu ONEBID

2) zgłoszenie udziału poprzez podanie swojej oferty cenowej - przebicia aukcji.

3) akceptacja niniejszego Regulaminu

§ 3

PRZEBIEG AUKCJI

1. Aukcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej https://onebid.pl/pl

2. Dla każdego obiektu cena minimalna (wywoławcza) wynosi 200,- zł.

3. Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenową – przebicia poprzez wpisanie proponowanej kwoty w specjalnie przygotowanym miejscy przy danym przedmiocie.

4. Cena przebicia oferowana przez uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.

5. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o min. 50,- zł.

6. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.

7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.

8. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.

9. W trosce uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

10. Zamknięcie aukcji następuje zgodnie z informacją podaną na stronie ONEBID.

11. Administrator aukcji może anulować ofertę złożoną przez uczestnika z tylko następujących powodów:

– brak kontaktu z uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych danych,

– utraty wiarygodności przez uczestnika aukcji.

12. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty.

13. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji na konto:

Rotary Club Kraków Wyspiański, Stowarzyszenie na prawach OPP, KRS 0000166962, ul. Łokietka 123, 31-263 Kraków na rachunek o numerze:

 BOŚ BANK 

89 15401115 2111 6011 8255 0001 

SWIFT: EBOSPLPW PL 89 15401115 2111 6011 8255 0001 

Zawierając w tytule przelewu sformułowanie:

„aukcja Rotary Wyspiański 2022 obiekt numer… ” (należy wpisać numer wylicytowanego obiektu oraz autora i tytuł obiektu)”. 

14. Wydanie przedmiotu licytacji zwycięzcy aukcji nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji (wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch tygodni od wygrania aukcji).

15. Organizator prześle wylicytowany obiekt przesyłką kurierską – koszt przesyłki 20 zł.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji aukcji z przyczyn technicznych.


About the Auction

Rotary Klub Kraków Wyspiański dołączył do rodziny światowego ruchu rotariańskiego w 2003 roku. Klub zrzesza obecnie ponad 20 członków - reprezentantów nauki, sztuki i środowisk biznesu. Celem Klubu jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej, przede wszystkim świadczenie pomocy ludziom potrzebującym, a zwłaszcza dzieciom i utalentowanej młodzieży, nie dysponującej środkami na rozwijanie swoich uzdolnień.

„Gdyby nie wy, nie moglibyśmy działać” – te słowa członkowie klubu Rotary Kraków – Wyspiański często słyszą od swoich bezpośrednich podopiecznych, organizacji i instytucji, którym pomagają. Abyśmy mogli działać - organizujemy tę aukcję. Pozyskane z niej środki przekazane zostaną na pomoc naszym podopiecznym z Domu Dziecka w Miechowie oraz Hostelu Interwencyjnego dla Uchodźców przy ul. Piłsudskiego 13 w Krakowie.


FAQ
About the Seller
Rotary Kraków Wyspiański
Contact
Rotary Club Kraków Wyspiański
room
ul. Łokietka 123
31-263 Kraków
phone
+48 604 607 960
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
+