29

Wlastimil HOFMAN (1881-1970), Zestaw trzech fotografii sytuacyjnych z Wlastimilem Hofmanem

add Your note 

Lot description

Estimations: 431 - 646 EUR | 2 000 - 3 000 PLN

Wlastimil i Ada Hofmanowie podczas zimowego spaceru (1963) (fotografia; 18 x 12,8 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Wlastimilowie | Hofmanowie | pierwszy spacer | w zimie tego roku. | 9/II 1963 Szklarska Poręba Śl | MATEJKI 12"

Portret Wlastimila i Ady Hofmanów (1957) (fotografia; 11,5 x 8,6 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Życzymy Kasi | wcześniej | przyjemnych | Świąt Bożego Narodzenia | Wlastimilowie | Hofman | Szkl. Poręba - Śl | >1957"

Rozmowa (Wlastimil i Ada Hofmanowie oraz Katarzyna Pasternak) (1948) (fotografia; 6,1 x 9 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Naszej wiernej Kasi | Pasternak | na pamiątkę | Wlastimilowie Hofmanowie | styczeń 1948 | Szklarska Poręba"

Wymiary z oprawą: 22,6 x 31,3 cm

Proweniencja:
- kolekcja Katarzyny Pasternak.

Biografia Wlastimila Hofmana dostępna jest na stronie Krakowskiego Domu Aukcyjnego [ZOBACZ]

Jeśli chcą Państwo sprzedać obrazy Wlastimila Hofmana, zapraszamy do kontaktu [LINK]

Auction
XIV Aukcja Dzieł Sztuki: Wlastimil Hofman - życie i twórczość
gavel
Date
10 May 2022
date_range
Start price
302 EUR
Estimations
431 - 646 EUR
2 000 - 3 000 PLN
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 42 | Favourites: 0
Auction

Krakowski Dom Aukcyjny

XIV Aukcja Dzieł Sztuki: Wlastimil Hofman - życie i twórczość
Date
10 May 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

I. Organizator

 1. Organizatorem aukcji jest Krakowski Dom Aukcyjny - marka, której właścicielem jest Firma ATTIS Ryszard Lachman, z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 14, NIP 679-269-50-72, REGON 356681330, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa nr. 6785/2002 - zwany dalej Domem Aukcyjnym

II. Obiekty na aukcji

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
 2. Oferowane obiekty są wolne od roszczeń osób trzecich zgodnie z oświadczeniami ich właścicieli. Opisy katalogowe mogą nie przedstawiać pełnego stanu zachowania obiektów. Brak informacji w opisach odnośnie uszkodzeń czy prac konserwatorskich nie jest tożsamy z tym, że obiekt ich nie posiada. Dom Aukcyjny zachęca do bezpośrednich oględzin obiektów lub konsultacji stanu zachowania  z konserwatorem dzieł sztuki. Obiekty oferowane na aukcji można obejrzeć podczas wystawy przedaukcyjnej, w katalogu aukcyjnym oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.

III. Przebieg aukcji

 1. Licytacja obiektów jest możliwa w następujący sposób:
  1. osobiście: Po wypełnieniu formularza rejestracji uczestników (wymagamy dokumentu tożsamości) Klient otrzymuje tabliczkę z numerem, która uprawnia do udziału w licytacji. Po zakończeniu aukcji Klient zwraca tabliczkę aukcyjną i jeżeli dokonał zakupu, otrzymuje potwierdzenia zawartych transakcji. Niektóre aukcje mogą odbywać się bez udziału publiczności i bez osobistego udziału licytujących.
  2. telefonicznie, e-mailem oraz przez system zgłoszeń na stronie internetowej Domu Aukcyjnego - zlecenia aukcyjne są przyjmowane/aktualizowane do godziny 16.00 w dniu aukcji.  Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji w przypadku np. problemu z uzyskaniem połączenia z Klientem lub innych problemów natury technicznej.  Przyjmowanie zleceń odnosi się jedynie co do ceny ’młotkowej’ i nie obejmuje opłaty aukcyjnej oraz dodatkowych opłat. Zlecenia są przyjmowane tylko zgodnie z tabelą postąpień, w przypadku zgłoszenia innej kwoty, zostanie ona obniżona do najbliższej wartości zgodnie z tabelą postąpień. W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny, decyduje kolejność zgłoszenia oferty. Dom Aukcyjny może wymagać przedstawienia wiarygodnych referencji lub innych zabezpieczeń (np wadium). Tylko zlecenia potwierdzone przez Dom Aukcyjny biorą udział w licytacji.  Zgłoszenia licytacji telefonicznej przyjmujemy jedynie w przypadku zadeklarowania co najmniej ceny wywoławczej.
  3. internetowo za pośrednictwem portali artinfo.pl i/lub onebid.pl
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera. Aukcjoner ma prawo wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt z licytacji. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub powtórzyć licytację obiektu. Licytacja rozpoczyna się od cen wywoławczych znajdujących się w katalogu.
 3. Obiekty mogą posiadać cenę rezerwową, poniżej której zawierana transakcja ma charakter warunkowy. O zawarciu transakcji warunkowej informuje Aukcjoner po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa zawierana jest na okres 7 dni podczas których właściciel obiektu ma prawo określić chęć zawarcia takiej transakcji. Dom aukcyjny zastrzega sobie przyjmowanie innych ofert na takie obiekty, dając jednocześnie wygrywającemu licytację prawo pierwokupu w okresie 7 dni od dnia aukcji po cenie rezerwowej powiększonej o opłaty.
 4. Obiekty mogą zostać wycofane z aukcji bez podania przyczyny.
 5. Postąpienia w aukcji:
  1. do 2000            100 zł
  2. 2000-5000         200 zł
  3. 5000-10000         500 zł
  4. 10000-50000         1000 zł
  5. 50000-100000         2000 zł
  6. 100000-200000         5000 zł
  7. powyżej 200000         10000 zł
   Aukcjoner może zmieniać postąpienia w czasie aukcji, w szczególności stosować ich wielokrotności. 
 6. Nabywcą obiektu jest osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji i wskazanie nabywcy następuje przez uderzenie młotkiem aukcyjnym przez Aukcjonera. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego.
 7. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenie uzyskanej na aukcji, powiększonej o opłatę aukcyjną oraz droit de suite, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu natychmiast po zakończeniu licytacji wybranego obiektu.

IV. Odbiór zakupionych na aukcji obiektów

 1. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć opłatę organizacyjną w wysokości 20% brutto.
 2. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych znakiem ⧫) doliczana jest opłata droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Art. art. 19 - 195. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Opłata droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowanej.
 3. Nabywca jest zobowiązany do wykupienia i odebrania wylicytowanych obiektów w terminie 10 dni od zakończenia aukcji. Przekroczenie terminu powoduje naliczenie odsetek ustawowych. W przypadku opóźnienia w zapłacie Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy po upływie dodatkowego terminu na zapłatę.
 4. Płatność może nastąpić gotówką lub kartą (do kwoty 40000 zł) oraz przelewem. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu pełnej płatności wraz z opłatą organizacyjną oraz ew. droit de suite za wylicytowany obiekt. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy certyfikat Domu Aukcyjnego oraz paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT-marża. Płatność przelewem bankowym w złotych polskich na rachunek : Krakowski Dom Aukcyjny - 78 1140 2004 0000 3702 4288 1669 w tytule przelewu proszę wpisać datę aukcji, nazwisko autora pracy i numer katalogowy obiektu.
 5. Wydanie obiektu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości i  dokonaniu pełnej płatności (dla przelewów - po zaksięgowaniu na naszym koncie) za obiekt oraz za ew. wcześniej wylicytowane i nierozliczone obiekty. Własność obiektu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu całej płatności.
 6. Odbiór powinien zostać dokonany do 30 dni od licytacji. Po tym terminie Dom Aukcyjny będzie naliczał kwotę 50 zł za każdy dzień przechowywania i nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualną utratę bądź uszkodzenie obiektu.

V. Wywóz za granicę

 1. Dla niektórych obiektów może być wymagane pozwolenie na wywóz za granicę - reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) zgodnie z którą wywóz określonych obiektów za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz, Dotyczy to m. in obrazów starszych niż 50 lat o wartości ponad 40 000 złotych. W przypadku chęci wywiezienia zakupionego obiektu za granicę, na nabywcy ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń. Dom Aukcyjny nie zapewnia pozwoleń na wywóz obiektów za granicę. Brak możliwości uzyskania pozwolenia na wywóz nie może być przesłanką do odstąpienia od zakupu lub opóźnienia płatności pełnej ceny za zakupiony obiekt. 

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć w ciągu 1 roku od wydania obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz prawne zakupionych obiektów, wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.

VII. Prawa autorskie

 1. Dom Aukcyjny nie przekazuje wraz z obiektem prawa do jego reprodukowania ani też majątkowego prawa autorskiego.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Jeżeli zawarli Państwo umowę cywilnoprawną z Krakowskim Domem Aukcyjnym lub wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Firma Attis Ryszard Lachman z siedzibą przy ul. Starowiślnej 14 w Krakowie. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się Państwo skontaktować pod adresem [email protected]
 2. Zgodnie z przepisami prawa - Dom Aukcyjny zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych nabywców m. in. gdy: obiekt będący przedmiotem licytacji jest wpisany do Księgi Ewidencyjnej Zabytków, a także dla transakcji powyżej 15000 Euro.
About the Auction

Wlastimil Hofman (1881-1970) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej sztucenowoczesnej. Uznawany jest on za najwybitniejszego ucznia Jacka Malczewskiego i kontynuatora symbolicznego nurtu twórczości mistrza.
Tradycjonalistyczna, pełna poetyckiej melancholii wórczość Wlastimila Hofmana zyskała uznanie już w czasach jemu współczesnych i do dziś cieszy się zainteresowaniem wśród koneserów sztuki dawnej.

Katalog XIV Aukcji Krakowskiego mu Aukcyjnego stanowi już drugą edycję cyklu licytacji zatytułowanych "Wlastimil Hofman – życie i twórczość". Oferta stanowi przegląd sztuki Wlastimila Hofmana począwszy od trzeciej dekady XX wieku aż do ostatnich lat życia mistrza. Dominantę stanowią obrazy, szkice i rysunki pochodzące z czasów, kiedy to malarz już na stałe związał się ze Szklarską Porębą i malował w zaciszu pracowni we Wlastimilówce.

Katalog monograficznej XIV Aukcji Dzieł Sztuki Krakowskiego Domu Aukcyjnego prezentuje zróżnicowaną pod względem tematycznym i warsztatowym ofertę prac Wlastimila Hofmana. Na aukcji licytowane będą zarówno portretowe, rodzajowe, religijne i pejzażowe obrazy olejne, jak i studia malarskie oraz rysunki i szkice.

Wartym uwagi uzupełnieniem oferty katalogowej dzieł Wlastimila Hofmana są fotografie. Są to z jednej strony sytuacyjne zdjęcia pamiątkowe z postacią artysty, z drugiej natomiast reprodukcje dzieł, jakie Wlastimil Hofman gromadził w celu dokumentowania swojej twórczości i jakie rozdawał przyjaciołom i modelom na pamiątkę wspólnych spotkań ze sztuką.


Wlastimil Hofman - kolekcje

Duża część prezentowanych w katalogu obiektów pochodzi z kolekcji Heleny Fliszewskiej – krakowskiej modelki Wlastimila Hofmana, którą wielokrotnie portretował i z którą utrzymywał przyjacielskie relacje.

W ramach aukcji wylicytować będzie można także prace Wlastimila Hofmana z kolekcji dra Jana Freundlicha - lekarza pediatry, przyjaciela i miłośnika sztuki malarza, którego poznał podczas pobytu artysty w latach 40. na Bliskim Wschodzie.

Kilka spośród prezentowanych w ofercie aukcyjnej dzieł pochodzi z kolekcji Wacława Jędrzejczaka - serdecznego przyjaciela artysty z czasów szkarskoporębiańskich, jego modela i intelektualnego partnera dyskucji.
O relacji i przyjaźni jaka łączyła Wlastimila Hofmana i Wacława Jędrzejczaka mogą Państwo przeczytać dostępnym na blogu Krakowskiego Domu Aukcyjnego wywiadzie z Barbarą Mańkowską - córką Wacława Jędrzejczaka oraz prezes Fundacji Wlastimila Hofmana [LINK do artykułu].
 

W katalogu pojawiły się także fotografie pochodzące z kolekcji Katarzyny Pasternak - wieloletniej gosposi Hofmanów, która pomagała w obowiązkach domowych rodziny jeszcze w okresie przedwojennym, w Krakowie, a także w latach późniejszych, zamieszkawszy z Hofmanami we Wlastimilówce w Szklarskiej Porębie.


Pozostałe obiekty z katalogu pochodzą w większości z kolekcji osób, które znały niegdyś Wlastimila Hofmana osobiście i miały okazję bądź to zamówić u mistrza namalowanie obrazu czy portretu, bądź to otrzymywały jego prace bezpośrednio od autora w darze, jako dowód szczerej relacji.

Wszystkie obiekty z katalogu można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej, która będzie trwać w dniach 26 kwietnia-10 maja 2022 roku w Krakowskim Domu Aukcyjnym [ul. Starowiślna 14 - Kraków] od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Jeśli życzą sobie Państwo więcej zdjęć obiektów, zapraszamy do kontaktu.

FAQ
About the Seller
Krakowski Dom Aukcyjny
Contact
Krakowski Dom Aukcyjny
room
ul. Starowiślna 14
31-032 Kraków
phone
124218190
keyboard_arrow_up
+