262

[ORŁOWA na Zaolziu - uczennice Polskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego - fotografia pozowana]. [l. 20. XX w.]...

Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 
Lot description
[ORŁOWA na Zaolziu - uczennice Polskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego - fotografia pozowana]. [l. 20. XX w.]. Fotografia form. 16,8x22,8 cm na podkładzie form. 17,8x24 cm, nieznanego autorstwa.
Grupa uczennic upozowana do pamiątkowej fotografii na tle budynku szkoły. W centrum widoczny szyld z napisem: "Polska Szkoła Gospodarstwa Domowego w Orłowej Krakowskiego Koła Pań Towarzystwa Szkoły Ludowej". Uprzednio w tym budynku mieściła się bursa Polskiego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego utrzymywana wspólnym kosztem Towarzystwa Szkoły Ludowej i Macierzy Cieszyńskiej. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Stan dobry.
Auction
133. aukcja antykwaryczna (16/17-10-2021)
gavel
Date
16 October, 10:00
date_range
Session 1
16 October, 10:00
event
Start price
35 EUR
Live bidding (Session 1)

Bid now

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 16/10 10:00
Live bidding: 16/10 10:00

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 6 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat RARA AVIS

133. aukcja antykwaryczna (16/17-10-2021)
Date
Saturday, 16 October, 10:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

Warunki ogólne licytacji.

 1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
 3. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.


I.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
 4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.


II.

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które pobrały tabliczkę licytacyjną podając dane osobowe do rejestracji. Bezpośrednio po aukcji uczestnik jest zobowiązany zwrócić tabliczkę licytacyjną. Licytant jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osoby trzecie.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, fax, e-mail) bądź za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej antykwariatu (www.raraavis.krakow.pl) przy katalogu aukcyjnym.
 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 8. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest antykwariat Rara Avis s.c. Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
 9. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.


III.

 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
 3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
 4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami pocztowymi i kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką):
  1. dla instytucji – kredytowo
  2. dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.
 5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.


IV.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).
 5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 16 XI 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).
 6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).


V.

 1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
 2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.
About the Auction

Aukcja odbędzie się w dwóch częściach - 16 i 17 października 2021 (sobota - niedziela)
bez udziału publiczności w formie licytacji online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid.

Licytacja została podzielona na dwie części:
1. część aukcji (poz. 1-931) – 16 października (sobota), godz. 10.00
2. część aukcji (poz. 932-1514) – 17 października (niedziela), godz. 10.00.

Katalog zawiera 1.514 pozycji w działach: Sztuka, architektura, rzemiosło, kolekcjonerstwo; Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne; Portrety Mikołaja Kopernika; Varia; Autografy; Fotografie; Plakaty; Druki ulotne i urzędowe; Kartografia; Stare druki; Czasopisma; Księgoznawstwo; Literatura piękna, językoznawstwo; Stalinizm. "Koszmarne czasy sanacji";  Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia; Łowiectwo, leśnictwo, przyroda; Regionalia, podróże; Harcerstwo; Pozostałe wydawnictwa.
Z katalogu aukcyjnego:
polecamy dział Sztuki, gdzie oferujemy m.in. bardzo rzadki na rynku antykwarycznym "Katalog Wystawy Formistów i Buntu w Poznaniu" z 1919 r. (poz. 6), z teoretycznym wstępem Augusta Zamoyskiego i reprodukcjami prac m.in.  Zbigniewa Pronaszki, Tytusa Czyżewskiego i Leona Chwistka. Ponadto oferujemy rodzinną korespondencję rodu Kossaków, związaną głównie z osobą córki Juliusza Kossaka - Zofią Romańską (poz. 38).
W dziale także album prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, dedykowany wychowawczyni klasy. Wśród widoków i akwarel znajdziemy m.in. te wykonane ręką Ryszarda Horowitza czy Wiesława Obrzydowskiego (poz. 46), późniejszych artystów o międzynarodowej sławie.
Wśród Wydawnictw Ilustrowanych i Artystycznych na uwagę zasługują ozdobione stalorytami "Rozmaitości Polskie" Antoniego Oleszczyńskiego (poz. 68) oraz XIX-wieczny przedruk "Zwierzinca" Mikołaja Reja (poz. 69). Polecamy także kunsztownie wydane druki florenckiej oficyny Samuela Tyszkiewicza, w tym pierwszą publikację tej tłoczni - "Bernardo Rosselino" Maryli Tyszkiewicz (poz. 87).
Na osobny dział złożyło się 11 portretów Mikołaja Kopernika z różnych epok, wśród których na uwagę zasługuje miedzioryt z 1682 r, według portretu autorstwa Edme de Boulonois (poz. 98).
Wśród Variów polecamy - nie pierwszy już raz, barwną kolekcję metalowych puszek (poz. 175-206), a także przedwojennych papierów wartościowych (poz. 150-174).
Polecamy dział Fotografii, wśród których na uwagę zasługuje pozowana scena zatytułowana "Turystyka", gdzie uwieczniono m.in. znanego geografa i krajoznawcę, Mieczysława Orłowicza (poz. 276). Wielką rzadkością jest również portret rodzinny bogatego krakowskiego restauratora i właściciela sklepu kolonialnego - Konrada Wentzla, pozującego ze swymi czterema synami (poz. 280). Polecamy również poszukiwane przez zbieraczy fotografie legionowe (poz. 282-287), zarówno ujęcia zbiorowe, prezentujące życie obozowe, jak i portrety dowódców.
Wśród Plakatów proponujemy m.in. rzadkie propagandowe plakaty z czasu wojny polsko-bolszewickiej (poz. 296-303), w tym piękny barwny plakat Kamila Mackiewicza "Nam twierdzą będzie każdy próg" (poz. 299).
Dział Starych druków oferuje tym razem dzieła Kartezjusza, w tym pierwsze wydanie jednaj z najważniejszych prac filozoficznych - "Zasad filozofii" z 1644 r. (poz. 579).
Ozdobą katalogu jest dział Literatury pięknej i językoznawstwa, którego bogatą ofertę podzieliliśmy na kilka poddziałów. Mickiewicziana, obejmujące zarówno teksty Mickiewicza, jak i prace jemu poświęcone. Można tu znaleźć drobne pierwodruki, ukazujące się w czasopismach (np. "Niepewność", "Żywila", III cz. "Dziadów"), jak i samoistne wydania. Oferujemy tu przede wszystkim bardzo rzadkie pierwsze wileńskie wydanie "Poezji" wieszcza z lat 1822-23. Jest to jeden z 500 najpierw wydrukowanych egzemplarzy - w późniejszych dodrukach poprawiono zauważone błędy (poz. 683).
Osobna sekcja została poświęcona osobie Sławomira Mrożka. Do nabycia będzie tu m.in. pierwsza jego samoistna publikacja - "Opowiadania z Trzmielowej Góry" (poz. 722), zabawna "animowana" książeczka Jana Lenicy "Le Pappillon" (poz. 730), z odręczną dedykacją artysty dla "Państwa Mrożków", a także odręczny satyryczny "Portret pamięciowy", wykonany przez Daniela Mroza i sprezentowany Sławomirowi Mrożkowi na 6o urodziny (poz. 733).
Polecamy ciekawą kolekcję wydań utworów Stanisława Wyspiańskiego (poz. 920-927) której ozdobą jest pierwodruk jednego z najważniejszych utworów artysty - "Warszawianka" z 1898 r. w eleganckiej oprawie Roberta Jahody (poz. 925).
W osobnym dziale zebraliśmy utwory napisane i podpisane przez laureatów Nagrody Nobla. Znajdują się tu takie nazwiska, jak Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Lech Wałęsa, ale też Eli Wiesel, Mario Vargas LLosa czy Josif Brodskij.
Ponadto oferujemy - tradycyjnie, piękne elementarze i książki dla dzieci, książki kucharskie, rzadkie przewodniki i wydawnictwa regionalne.
Zapraszamy.

FAQ
About the Seller
Antykwariat RARA AVIS
Contact
Antykwariat "RARA AVIS" s.c.
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
phone
+48 12 422 03 90
keyboard_arrow_up
+