Advanced search Advanced search
38

Stanisław Noakowski (1867-1928), "Rokokowe wnętrze", 1926

add Your note 
Lot description
akwarela, tusz, papier naklejony na tekturę, 34,5 x 34,5 cm,
sygn. monogramem wiązanym p.d.: SN / 26 / 2 IV (?)

Architekt, historyk architektury, malarz i rysownik. W latach 1886-1894 studiował architekturę w akademii petersburskiej. W okresie od 1895 do 1897 przebywał głównie w Paryżu, zwiedził Francję, Włochy, Szwajcarię, był w Londynie. W 1899 roku podjął pracę w Moskwie w Stroganowskiej Szkole Przemysłu Artystycznego jako wykładowca kompozycji i historii sztuki. Wykładał także w moskiewskiej Szkole Malarstwa Rzeźby i Architektury. Uczestniczył w życiu artystycznym i naukowym Rosji, zbliżył się do środowiska Mira Isskustwa. W 1918 wrócił do Polski i osiadł w Warszawie. W 1919 otrzymał profesurę na Politechnice Warszawskiej, gdzie wykładał historię architektury nowożytnej, w latach 1920-1923 był dziekanem Wydziału Architektury. Był członkiem TZSP, PAU, TAP Sztuka. Brał udział w licznych wystawach w Polsce oraz w Rosji, a także m.in. w Amsterdamie, Wiedniu, Brukseli, Kopenhadze. Artysta od najwcześniejszych lat interesował się zabytkami i historią, miał ugruntowaną wiedzę z zakresu architektury, stylów, był świetnym rysownikiem i akwarelistą. Jego bogaty dorobek obejmuje prace o charakterze ilustracyjnym, fantazje architektoniczne i prace projektowe.
Auction
Aukcja 196
gavel
Date
23 October 2021
date_range
Start price
748 EUR
Hammer price
882 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
748 EUR
Overbid
118%
Views: 34 | Favourites: 0
Auction

DESA Katowice

Aukcja 196
Date
23 October 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela , obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego - wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 3. Obiekt wystawiony na aukcje posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnice handlową.
 4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez zaproszonych konsultantów.
 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18 %. Opłata obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej.
I

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną "Aukcjonerem", która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o.
 2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji czyli podwyższenie stawki.
 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów lub bez podawania przyczyn.
 4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.
II

 1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły Vadium w wysokości 700 zł (dotyczy aukcji 'malarstwo') lub 100 zł (dotyczy aukcji 'odznaki/odznaczenia') i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.
 2. DESA Sp. z o.o może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
 3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
  1. pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego ( wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną)
  2. telefonicznego udziału w licytacji
III

 1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.
 2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet zadatku zalicza się Vadium stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
 3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek Vadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
IV

 1. Dom Aukcyjny daje gwarancje opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu. W Domu Aukcyjnym "DESA sp. z o.o." prawo pierwokupu mają również muzea nierejestrowe, ale powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 euro.
About the Auction


FAQ
About the Seller
DESA Katowice
Contact
DESA Dom Aukukcyjny - Katowice
room
ul. Mariacka 5
40-014 Katowice
phone
+48 519 564 625
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
+