52

Wacław Taranczewski (1903-1987), BEZ TYTUŁU

add Your note 

Lot description

Estimations: 3 489 - 4 362 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
olej/płótno, 67 x 79 cm
na odwrocie na listwie blejtramu wymiary i technika: 79 x 67 I olej
Certyfikat autentyczności potwierdzony przez Spadkobierców artysty.

Zajmował się malarstwem sztalugowym i realizował projekty monumentalne we wnętrzach sakralnych - polichromie i witraże. W 1958 roku reprezentował Polskę wraz z Marią Jaremą i Arturem Nachtem-Samborskim na Biennale w Wenecji.
Wacław Taranczewski studiował w latach 1921-1931. Naukę rozpoczął w poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych. W latach 1922 i 1925-1929 kontynuował ją w krakowskiej akademii - początkowo pod kierunkiem Fryderyka Pautscha, następnie pod opieką Felicjana Szczęsnego Kowarskiego. Za profesorem Kowarskim przyjechał do Warszawy w 1929 roku. Okres 1931-1935 malarz uważał za decydujący dla dalszej twórczości. W tym czasie własne, niezależne poszukiwania artystyczne doprowadziły go do rozwiązań, które kontynuował przez kolejne lata. W 1935 roku odbył podróż do Francji i do Włoch, w 1937 do Włoch i Grecji. Możliwość zapoznania się z największymi dziełami sztuki dawnej była dla Taranczewskiego formacyjnym doświadczeniem. Największe wrażenie zrobili na nim mistrzowie włoscy: Giotto, Cimabue, Fra Angelico, Piero della Francesca, Tiepolo, ale też Rubens i Rembrandt. Włoskie malarstwo monumentalne będzie dla Taranczewskiego w czasach powojennych punktem odniesienia podczas prac nad polichromiami kościelnymi. Po zakończeniu studiów artysta zamieszkał znów w Poznaniu. W 1945 roku został dyrektorem poznańskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych. W roku kolejnym zaczął prowadzić Katedrę Malarstwa Monumentalnego na ASP w Krakowie. Do Krakowa przeniósł się w 1950 roku.
Taranczewski pracował cyklami, przez lata eksploatując kilka motywów. Po wojnie podejmował wątki rozpoczęte w latach 30. Przez dekady powstawały liczne wersje „Małej malarki”, „Koncertu w Atelier”, „Tria” czy „Martwej natury ze świątkiem”. Prace te były stylistycznie zróżnicowane - raz bliskie historyzującemu realizmowi, innym razem syntetyczne, niemal abstrakcyjne. Nie bez znaczenia jest fakt, że malarz był melomanem i sam amatorsko grał na skrzypcach i wiolonczeli. Pasji muzycznej dał wyraz także w malarstwie, o czym świadczą liczne wersje „Koncertu w Atelier” i „Tria”, a także martwe natury z instrumentami muzycznymi. Oferowany obraz przedstawia prawdopodobnie grającego na harfie króla Dawida. Starotestamentowy władca Izraela był przedstawiany w chrześcijańskiej ikonografii jako pogromca Goliata (słynne rzeźby m.in. Donatella, Michała Anioła, czy Berniniego, czy obraz Caravaggia „Dawid z głową Goliata”), uwodziciela Batszeby, czy jako psalmista i poeta akompaniujący sobie na cytrze, flecie lub harfie. Ze współczesnych artystów Marc Chagall wielokrotnie przedstawiał Dawida w swoich graficznych ilustracjach do Biblii. Prezentowany obraz jest wyjątkowy w oeuvre Taranczewskiego, chociaż jak wiele innych prac nawiązuje do twórczości Rembrandta. Z Rembrandtowskiej inspiracji powstała między innymi w 1934 roku pierwsza wersja „Małej malarki”. Paweł Taranczewski, syn artysty, wspominał: „Temat ten - o niewątpliwie rembrandtowskiej inspiracji - żył w twórczości Ojca od lat dwudziestych. Pomysł płótna zrodził się w Rudkach, gdy oglądali z Piotrem Potworowskim reprodukcję obrazu Rembrandta przedstawiającego malarza przed pozującym na małym podium aktem” (P. Taranczewski, Drogi Wacława Taranczewskiego, „Estetyka i Krytyka” 2004, nr 1, s. 2). Rozwiązanie przestrzeni podkreśla teatralność przedstawienia i sugeruje związek tej kompozycji z oferowanym obrazem: „Wnętrze, w którym mała malarka zaczyna malować akt jest sceną, postacie aktorami” (Tamże, s. 3). Co ciekawe, inna poznańska przedwojenna pracownia Taranczewskiego wyglądała tak: „Do pracowni wchodziło się z hallu dużym przejściem bez drzwi zasuwanym kotarą. [...] W prawym roku pracowni były drzwi na podłużny balkon pełniący czasem rolę sceny, na której pozował model” (Tamże, s. 4). Dla interpretacji aukcyjnego obrazu ma ogromne znaczenie fakt, że malarstwo Taranczewskiego było osadzone w tradycji malarstwa europejskiego, ale też naznaczone osobistymi wątkami: „Płótna serii Mała malarka unaoczniają widzenie świata poprzez sztukę. Wnętrze pokoju [...] zostało zobaczone poprzez Rembrandta, zarazem płynąca od Rembrandta inspiracja jest nasycona emocją, którą wywołać może jedynie bezpośrednie widzenie postaci, wnętrza, klimatu całości. [...] Mała malarka - postać w obrazie - to także autoportret duchowy Wacława Taranczewskiego. [...] Autoportret duchowy nie wcielił się w postać małego malarza dlatego, że Ojciec namalował swoją psyche. Małą malarkę zapytać można jeszcze o to czy, a jeśli tak to jakie jest znaczenie przedmiotów obecnych w obrazie? Czy skrzypce na krześle przy ścianie [...] symbolizują harmonię czy tylko wskazują na to, że malarz grał na nich amatorsko? Tak czy owak należałoby wyjaśnić sens obecności na płótnie instrumentu muzycznego. Dlaczego brak w pracowni malarskiego warsztatu? Dlaczego Mała Malarka - postać w obrazie - nie ma palety ani farb? Czy więc rzeczywiście maluje czy też tylko udaje, gra rolę na scenie, we wnętrzu?” (Tamże, s. 4). Podobne pytanie możemy zatem postawić w odniesieniu do tajemniczej ikonografii oferowanego obrazu. Czy grający na harfie jest kolejnym duchowym autoportretem malarza? Czy Taranczewski zamienił tu paletę na instrument muzyczny, a barwy na dźwięki?
Auction
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Date
28 June 2022
date_range
Start price
2 617 EUR
Estimations
3 489 - 4 362 EUR
Hammer price
no offers
Views: 32 | Favourites: 0
Auction

Antiqua et Moderna

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Date
28 June 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Terms and Conditions
Definicje:
Organizator - „Antiqua et Moderna, Dom Aukcyjny i Galeria” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji. Obiekty nie posiadające ceny gwarancyjnej oznaczone są w katalogu symbolem ▲.
Transakcja warunkowa - W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 20%. Opłata ta zawiera podatek VAT. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 8. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

II AUKCJA
 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera. 
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadajacego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną oraz opłatę wynikającą z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata wyliczana będzie na podstawie
  Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli:
  100 - 50 000 euro = 5,00%
  50 000,01 - 200 000 euro = 3,00%
  200 000,01 - 350 000 euro = 1,00%
  350 000,01 - 500 000 euro = 0,50%
  powyżej 500 000 euro = 0,25%, nie więcej niż 12 500 euro
  Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję.
  Obiekty podlegające opłacie droit de suite oznaczone są znakiem ♣.
 9. Organizator wystawia faktury VAT marża
 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW
 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

TABELA POSTĄPIEŃ
cena postąpienie
0 – 5 000 = 200 
5 000 – 10 000 = 500 
10 000 – 50 000 = 2 000 
50 000 – 100 000 = 5 000 
100 000 – 300 000 = 10 000 
300 000 – 500 000 = 20 000 
powyżej 500 000 wg uznania Aukcjonera z uwzględnieniem sugestii Licytantów.

ING BANK śląski
60 1050 1054 1000 0090 6192 1608
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antiqua et Moderna
Contact
Antiqua et Moderna Dom aukcyjny i galeria
room
ul. Freta 19
00-227 Warszawa
phone
+48 228315472

Customers who bought the works of this artist also bought

keyboard_arrow_up
+