41

Norman Leto, Właśc. Łukasz Banach (1980), CZTEREJ JEŹDŹCY APOKALIPSY, 2014 r.

add Your note 

Lot description

Estimations: 4 362 - 5 452 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
olej/płótno, 99,5 x 139,5 cm
sygnowany i datowany na odwrocie : Norman | 2014

Artysta multimedialny, autodydakta. Zajmuje się malarstwem, grafiką komputerową, tworzy filmy, jest autorem książek. W wieku dziewiętnastu lat nawiązał kontakt korespondencyjny ze Zdzisławem Beksińskim. Wymiana listów zakończyła się wraz z tragiczną śmiercią Beksińskiego. Korespondencja odkrywa początki twórczości Banacha, mówi o wymianie wiedzy technicznej (Leto już jako nastolatek był biegły w obsłudze programów komputerowych, natomiast Beksiński dzielił się z nim tajnikami malarskiego warsztatu), o prozie życia i stanach psychicznych obojga artystów. Leto nie naśladuje jednak Beksińskiego. Znalazł własny sposób na dialogowanie z rzeczywistością i posługuje się różnymi mediami. W przypadku obrazów istotne dla ich interpretacji są tytuły. Nierzadko zdradzają przewrotność twórcy, któremu nieobcy jest humor i ironiczny dystans do tradycji malarstwa, do sztuki współczesnej, jak i podejrzliwość wobec obrazowania w ogóle. Przykładem jest praca zatytułowana „Obraz zniszczony patrzeniem” (2006).
Artysta często wykorzystuje wtórnie w swoim malarstwie obrazy fotograficzne. Wówczas, używając medium malarskiego, imituje nieostrości i rozmycia fotografii lub filmowej stopklatki. Zabieg ten jest stosowany przez malarzy od lat. A więc krytyka sztuki w sztuce? Jak zauważa Arkadiusz Półtorak: „Z dezynwolturą samouka-naśladowcy posuniętą wręcz do skrajności widz styka się wówczas, gdy Norman imituje uświęconych przez rynek oraz kuratorów Gerharda Richtera i Luca Tuymansa, których skrupulatnie wykonane obrazy sprzedają się dzisiaj za miliony euro. Norman zdejmuje z nich aurę powagi na dwa sposoby. Po pierwsze, samym gestem naśladownictwa kwestionuje ich techniczne wyrafinowanie. Po drugie, zmienia »ciężar gatunkowy« tego malarstwa (na ogół nie powtarza bowiem charakterystycznej dla niego tematyki, tak często związanej z Holocaustem lub globalną polityką) i zastępuje towarzyszącą mu wzniosłość konfuzją, śmiechem lub paranoicznym niepokojem [...]” (A. Półtorak, Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą. Malarstwo w czasach niepokoju, [w:] Norman Leto. Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 10 marca - 10 kwietnia 2016 [kat. wyst.], Sopot 2016, s. 36).
Oferowany obraz to przeniesione na płótno, zgodnie z opisaną wyżej konwencją, zdjęcie przedstawiające popisy jeździeckie kawalerzystów amerykańskich z Fort Sheridan. W latach 20. i 30. minionego wieku, żołnierze ci prezentowali szerokiej publiczności pokazy konne i mecze polo. Szaleńczo niebezpieczne popisy uwiecznione na fotografiach musiały zwrócić uwagę artysty wrażliwego na kuriozalne przejawy ludzkiej działalności. Poprzez nadanie przedstawieniu tytułu „Czterej jeźdźcy Apokalipsy” Leto wydobył absurdalność „zabawy” wojskowych.
Auction
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Date
28 June 2022
date_range
Start price
3 271 EUR
Estimations
4 362 - 5 452 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 46 | Favourites: 2
Auction

Antiqua et Moderna

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Date
28 June 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Terms and Conditions
Definicje:
Organizator - „Antiqua et Moderna, Dom Aukcyjny i Galeria” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji. Obiekty nie posiadające ceny gwarancyjnej oznaczone są w katalogu symbolem ▲.
Transakcja warunkowa - W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 20%. Opłata ta zawiera podatek VAT. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 8. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

II AUKCJA
 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera. 
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadajacego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną oraz opłatę wynikającą z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata wyliczana będzie na podstawie
  Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli:
  100 - 50 000 euro = 5,00%
  50 000,01 - 200 000 euro = 3,00%
  200 000,01 - 350 000 euro = 1,00%
  350 000,01 - 500 000 euro = 0,50%
  powyżej 500 000 euro = 0,25%, nie więcej niż 12 500 euro
  Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję.
  Obiekty podlegające opłacie droit de suite oznaczone są znakiem ♣.
 9. Organizator wystawia faktury VAT marża
 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW
 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

TABELA POSTĄPIEŃ
cena postąpienie
0 – 5 000 = 200 
5 000 – 10 000 = 500 
10 000 – 50 000 = 2 000 
50 000 – 100 000 = 5 000 
100 000 – 300 000 = 10 000 
300 000 – 500 000 = 20 000 
powyżej 500 000 wg uznania Aukcjonera z uwzględnieniem sugestii Licytantów.

ING BANK śląski
60 1050 1054 1000 0090 6192 1608
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antiqua et Moderna
Contact
Antiqua et Moderna Dom aukcyjny i galeria
room
ul. Freta 19
00-227 Warszawa
phone
+48 228315472

Customers who bought the works of this artist also bought

keyboard_arrow_up
+