Advanced search Advanced search
15

Marlena Łozińska, Architektura

add Your note 
Lot description

akryl, płótno, 70 x 70 cm

Auction
Aukcja sztuki
gavel
Date
23 January 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
219 EUR
Hammer price
263 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
219 EUR
Overbid
120%
Views: 166 | Favourites: 2
Auction

Gallery 36

Aukcja sztuki
Date
23 January 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 50
  1 000
  > 100
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI  

1. Organizatorem Aukcji jest Bartłomiej Kusztal  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartłomiej Kusztal ART Gallery 36, z siedzibą w Krakowie przy ul. Floriańskiej nr 36, 31-021 Kraków, na podstawie wpisu do CEIDG, posiadającym numer NIP: 9452230447, REGON: 384431981, e-mail: [email protected] (dalej: "Organizator Aukcji").

2. Przedmiotem niniejszej aukcji są Obrazy znajdujące się w posiadaniu Organizatora Aukcji na podstawie stosownych umów kupna - sprzedaży, bądź umów komisowych zawieranych z kontrahentami. Zgodnie z oświadczeniami kontrahentów Organizatora Aukcji składanych przy zawieraniu ww. umów, Obrazy prezentowane na aukcji są wolne od wszelkich roszczeń i wad prawnych, a w szczególności roszczeń dotyczących praw własności osób trzech, praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego i naruszenia dóbr osobistych. 

3. Miejscem przeprowadzenia aukcji jest lokal znajdujący się w Krakowie ul. Floriańska 36 (siedziba Organizatora Aukcji). Aukcja zostanie przeprowadzona w formie młotkowej w czasie rzeczywistym ww. lokalu, oraz równocześnie za pośrednictwem portalu onebid.pl 

4. Aukcje, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest wolna od opłacenia wadium. 

5. Wzięcie udziału w licytacji Obrazów na Aukcji możliwe jest  w następujący sposób:

a) przy licytacji w siedzibie Organizatora Aukcji poprzez wypełnienie katalogu rejestracyjnego, w którym uczestnik zobowiązuje się do akceptacji postanowień Regulaminu i do odbioru tabliczki z numerem licytanta. Osoba z ramienia Organizatora Aukcji ma prawo prosić o okazanie dokumentu tożsamości poświadczającego tożsamość podpisującego,

b) przy licytacji za pomocą portalu onebid.pl 

6. Podane danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej, następuje z poszanowaniem wszelkich przepisów obowiązującego prawa dot. ochrony danych osobowych. 

7. Obrazy będące przedmiotem licytacji na Aukcji są opisane w katalogu znajdującego się w miejscu przeprowadzenia Aukcji, oraz umieszczonym na portalu onebid.pl. Nadto Obrazy przeznaczone do licytacji są dostępne do obejrzenia w siedzibie Organizatora Aukcji w godz. 10-17 w każdy dzień tygodnia. 

8. Aby złożyć ofertę w siedzibie Organizatora Aukcji, należy po ogłoszeniu licytacji danego Obrazu zgłosić swój numer oraz podać ofertę. Aby brać udział w licytacji za pomocą portalu onebid.pl, należy przejść do zakładki licytacja. Jeżeli licytacja jest aktywna (tzn. wejście do zakładki nastąpiło w godzinach przewidzianych na odbycie licytacji), na ekranie pojawi się aktualnie licytowany Obraz wraz z krótkim  opisem, aktualną ceną oraz aktualnym zwycięzcą,. Aby złożyć  ofertę, należy kliknąć na przycisk LICYTUJ. Po kliknięciu na ww. przycisk zmienia się informacje o uczestniku aktualnie prowadzącym w licytacji. 

9. Uczestnik aukcji ma możliwość wskazania na limity cenowe poszczególnych Obrazów, poprzez wskazanie użycie opcji Karta Limitów.  

10. Organizator Aukcji może również zarejestrować uczestnika licytacji telefonicznie (tel. 507151124 lub za pośrednictwem adres e-mail [email protected]) i przyjęcie "zlecenia kupna Obrazu", i reprezentować taką osobę na licytacji. Niezbędne jest przesłanie fotokopii dowodu poświadczającego tożsamość za pośrednictwem e-mailu lub telefonu, celem zweryfikowania uczestnika aukcji. Taki uczestnik ma również możliwość ustanowienia z limitów cenowych na wskazane przez siebie Obrazy. 

11. Aukcja prowadzona jest zgodnie z przepisami polskiego prawa przez osobę upoważnioną przez Organizatora Aukcji ("Aukcjoner"), który swobodnie zarządza Obrazami wystawionymi na licytacji i może je wycofać bez podania przyczyny. Obrazy są licytowane wg kolejności w katalogu. Licytacja odbywa się według tabeli postąpień. O wysokości danego postąpienia lub o powtórzeniu licytacji decyduje Aukcjoner. Aukcjoner może w każdym momencie przerwać licytację wg własnego uznania bez wybrania Nabywcy Obrazu. Zakończenie licytacji następuje z uderzeniem młotkiem przez Aukcjonera. Jest to moment równoznaczny z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Organizatorem Aukcji a Kupującym, który zaoferował w licytacji najwyższą kwotę. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy z Organizatorem Aukcji i rezygnacji z zakupu. Wszelkie spory i wątpliwości związane z Aukcją rozstrzyga Aukcjoner i w ostateczności ma on prawo powtórzyć licytację danego Obrazu. 

12. Po zakończeniu licytacji, osoba, która złożyła najwyższą ofertę i której udzielono przybicia, otrzyma wiadomość e-mail na adres podany zgodnie z rejestracją wraz z informacją o wygraniu licytacji, danymi do płatności i sposobem odbioru Obrazu. 

13. Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem Obrazu jest kwotą, od której rozpoczyna się licytacja. Obrazy licytowane są tylko w górę, tj. licytacja może zakończyć się tylko na kwocie wyższej niż cena wywoławcza. 

14. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner podaje kolejne postąpienia według tabeli poniżej. W zależności od przebiegu licytacji, może on zrezygnować z danego postąpienia i przyjąć inną wysokości oferty. 

a) do 5000 zł - postąpienie o 100 zł

b) do 10 000 zł - postąpienie o 500 zł

c) do 1000 000zł - postąpienie 1000 zł

d) powyżej 200 000 zł- postąpienie o 5000 zł

15. Własność zakupionego Obrazu przechodzi na Licytującego dopiero w momencie przelania pełnej ceny zaoferowanej Aukcji powiększonej o opłatę aukcyjną w wysokości 20 %. 

16. Opłata aukcyjna doliczana jest do wylicytowanej ceny nabycia Obrazu. Wynosi ona 20%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT.

17.Zapłata ceny za wylicytowany Obraz nastąpi poprzez: 

a) dla osób licytujących w siedzibie Organizatora Aukcji poprzez zapłatę ceny gotówką za pokwitowaniem bezpośrednio po zakończeniu licytacji. W przypadku zgłoszenia chęci zapłaty przelewem lub gotówką w terminie późniejszym, licytant jest zobowiązany do uiszczenia kwoty w wysokości 20 % ceny  Obrazu bezpośrednio po zakończeniu Aukcji. Resztę ceny należy zapłacić gotówką w siedzibie Organizatora Aukcji lub przelewem bankowym na nr rachunku 73 1140 2004 0000 3702 7926 0833 w terminie 7 dni roboczych od odbycia Aukcji, 

b) dla osób uczestniczących w licytacji za pomocą portalu onebid.pl w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji poprzez uiszczenie przelewu bankowego na nr 73 1140 2004 0000 3702 7926 0833 lub zapłatę gotówką w siedzibie Organizatora Aukcji. 

18. Odbiór wylicytowanych Obrazów powinien nastąpić w siedzibie Organizatora Aukcji za okazaniem dowodu uiszczenia całości ceny powiększonej o opłatę aukcyjną w wysokości 20 % ceny, w terminie 14 dni od daty odbycia licytacji. W braku odbioru Obrazów ww. terminie Organizator Aukcji przechowuje Obrazy na koszt i ryzyko ich nabywców. Na życzenie nabywcy Obrazu Organizator Aukcji może wysłać Obrazy za pomocą poczty kurierskiej. Koszty poczty kurierskiej ponosi nabywca Obrazu. 

19. Za zakupione Obrazy wystawiana jest wystawiane według życzenia Nabywcy faktura VAT, albo paragon.

20. Organizator Aukcji może wycofać jakikolwiek Obraz z licytacji bez podania przyczyn. Organizator Aukcji może dochodzić na drodze sądowej należności za skutecznie wylicytowany Obraz. 

21. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. 

22. Jeżeli od danego Obrazu na licytacji pobierana jest opłata droit de suit ( na podstawie art.19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki  - jest to opłata wynikająca z prawa Twórcy i jego spadkobierców do partycypacji w wynagrodzeniu z tytułu kolejnych odsprzedaży oryginału Obrazu), to informacja taka będzie podana w katalogu aukcji.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Gallery 36
Contact
Art Gallery 36
room
ul. Floriańska 36
31-021 Kraków
phone
+48507151124
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up