13

Jarosław Modzelewski (1955), PRACE W OGRÓDKU

add Your note 

Lot description

Estimations: 4 798 - 5 452 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
tempera jajowa/papier, 50 x 70 cm
sygnowana oł.p.d.: Modzelewski
sygnowana i opisana na odwrocie: Jarosław Modzelewski |"Prace w ogródku" | 50 x 75

Jarosław Modzelewski często ulega pokusie wyjaśniania motywów swoich obrazów i w tekstach katalogowych powraca do okoliczności powstania prac. Tymi wypowiedziami artysta daje nam wgląd w proces twórczy. Modzelewski jest czuły na walory czysto malarskie tego, co widzialne. Potrafi także dostrzec potencjał malarskości w tym, co atrakcyjne wizualnie nie jest. Obraz „Martwa natura z głośnikami” (2001) to kompozycja „opisująca” dawną pracownię malarza: „Nic nie zmieniałem, nic nie aranżowałem, malowałem to, co widziałem. Ten obraz był wyjątkowo trudny, bo obejmował fragment zupełnie nie »malowniczy«” (Jarosław Modzelewski. Malowniczy krajobraz skłania do refleksji o przeszłości, Galeria BWA, Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, grudzień 2012/styczeń 2013 [kat. wyst.], Gorzów Wielkopolski 2012, s. 7]. O obrazie „Będzie rybka” (2007) pisał: „Monotonny brzeg Kanału Żerańskiego urozmaicają wędkarze i ich czerwony busik. Obrazu pospolitości dopełniają wierzby i późnojesienna zieleń okolicy. Nuda przyrody, nuda wędkowania i tylko czerwony busik odbija się w wodzie. [...]” (Tamże, s. 15). Kompozycja „Rude krzaki” (2012) także jest efektem wydobycia z pejzażu pozornie nieciekawego detalu: „Pociągają mnie nieustannie takie fragmenty krajobrazu, które niczym szczególnym się nie wyróżniają, są jak zawartość jakiejś starej, zapomnianej szopy. Nawet w takim pejzażu coś może zainspirować. Tym razem była to gęstwina krzaków o czerwonawych gałązkach. Ten widok uruchomił proces obserwacji, który poprowadził malarską pracę i dał obraz” (Tamże, s. 33). Malarskie opisy rzeczywistości Jarosława Modzelewskiego są dla nas odrealnioną wizją, ponieważ patrząc nieuważnie, rozglądając się pośpiesznie, nie spostrzegamy tych wszystkich niuansów, które on uchwycić potrafi. I tak prezentowany obraz „Prace w ogródku” przedstawia mężczyznę wykonującego prozaiczną czynność, podobnie jak inny, z grabiami, na obrazach „Praca pod płotem” (1997) i „Dużo dymu z liści” (2000). Jest w tych przedstawieniach cisza właściwa dla Vermeera czy Hoppera. Nastrój melancholii łączy twórczość Modzelewskiego ze sztuką Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957). Znamienny jest tytuł tekstu Modzelewskiego poświęconego Wróblewskiemu - „Cisza i lekki smutek”. Tak w nim pisał o jego późnych pracach: „W tych [obrazach] z końcowego czasu malowania poczucie osobności, samotności przeważa. [...] Nie wydaje się jednak, żeby W. traktował tą samotność krańcowo dramatycznie, wyczuwa się pewną ekspresji, powściągliwość, ironię. Nie jest to na pewno optymizm ale, powiedzmy, lekki smutek” (J. Modzelewski, Cisza i lekki smutek, [w:] Andrzej Wróblewski nieznany, red. J. Michalski, Kraków 1993, s. 24-25). Z kolei tytuł jednej z wystaw Modzelewskiego z początku lat 90. brzmiał: „Samotność człowieka wobec wykonywanych czynności w ujęciu plastycznym” (Galeria Zderzak, Kraków 1992). Samotność ta jest udziałem nas wszystkich. Tę wspólnotę losu unaocznia w malarstwie Modzelewskiego brak zindywidualizowanych postaci, nierzadko odwróconych do widza tyłem, przez co odnosimy wrażenie, że może to być każdy. Każdy jest więc bohaterem malarstwa Modzelewskiego, które określane jest jako „realizm egzystencjalny”.
„Obserwuję otoczenie, w którym przebywam. To najprostsze rzeczy, które widzę. Żadne tam symbole. Ja to lubię, proste struktury, proste podziały, wyraźne granice między kolorami. Bo obraz jest tylko pewną konwencją, umową. W obrębie tego prostokąta coś się dzieje. Rejestruje banał, drobiazgi, banialuki. To rozumieją wszyscy. Dlatego jest takie nośne. Każdy wie z autopsji, że za uproszczeniem kryje się niewyrażalny świat. Jego świat”.
Auction
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Date
28 June 2022
date_range
Start price
4 362 EUR
Estimations
4 798 - 5 452 EUR
Hammer price
no offers
Views: 125 | Favourites: 1
Auction

Antiqua et Moderna

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Date
28 June 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Terms and Conditions
Definicje:
Organizator - „Antiqua et Moderna, Dom Aukcyjny i Galeria” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji. Obiekty nie posiadające ceny gwarancyjnej oznaczone są w katalogu symbolem ▲.
Transakcja warunkowa - W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 20%. Opłata ta zawiera podatek VAT. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 8. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

II AUKCJA
 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera. 
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadajacego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną oraz opłatę wynikającą z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata wyliczana będzie na podstawie
  Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli:
  100 - 50 000 euro = 5,00%
  50 000,01 - 200 000 euro = 3,00%
  200 000,01 - 350 000 euro = 1,00%
  350 000,01 - 500 000 euro = 0,50%
  powyżej 500 000 euro = 0,25%, nie więcej niż 12 500 euro
  Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję.
  Obiekty podlegające opłacie droit de suite oznaczone są znakiem ♣.
 9. Organizator wystawia faktury VAT marża
 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW
 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

TABELA POSTĄPIEŃ
cena postąpienie
0 – 5 000 = 200 
5 000 – 10 000 = 500 
10 000 – 50 000 = 2 000 
50 000 – 100 000 = 5 000 
100 000 – 300 000 = 10 000 
300 000 – 500 000 = 20 000 
powyżej 500 000 wg uznania Aukcjonera z uwzględnieniem sugestii Licytantów.

ING BANK śląski
60 1050 1054 1000 0090 6192 1608
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antiqua et Moderna
Contact
Antiqua et Moderna Dom aukcyjny i galeria
room
ul. Freta 19
00-227 Warszawa
phone
+48 228315472

Customers who bought the works of this artist also bought

keyboard_arrow_up
+