33

BARTOS SARO, Mirage Ii S01, 2020

add Your note 

Lot description
Bartos Saro - MIRAGE - Haute Pâte (Matter Painting)
W swoich ekspresyjnych obrazach Bartos Saro skupia się na farbie jako materii fizycznej i materialnych właściwościach tego medium. Saro, jako artysta abstrakcyjny, bada, w jaki sposób fizyczna struktura obrazu lub niepowtarzalne, rytmiczne formy, mogą nadać znaczenie emocjonalne abstrakcji. W swojej karierze Saro, używając Haute Pâte (Matter Painting), studiuje formalne problemy malarstwa. Jego malarstwo przechodzi przez liczne zmiany stylistyczne w kolejnych seriach prac. Artysta najczęściej nawiązuje do malarstwa gestów (gesture painting) i malarstwa procesowego (process painting).
Artysta w serii MIRAGE tworzy zmysłowo zabarwione rzeźbiarskie pejzaże z dużymi nagromadzeniami farby. W procesie „budowania obrazu” artysta połączył gest nakładania farby z jej unikalną materią. Tworzy obrazy o silnej fizyczności z rzeźbiarską, trójwymiarową obecnością. Warstwy farby są wyraziste, o wyrazistej strukturze. Podstawą materii malarskiej jest przesiany piasek. W swojej twórczości eksperymentuje z mieszaniem farb akrylowych, uzyskując intensywne zabarwienie lub matowe wykończenie. Inspiracje czerpie z widoków natury i oraz muzyki.
Jego twórczość ewoluowała. Od prostych pejzaży do bardziej abstrakcyjnych, rytmicznych przedstawień pół, łąk, wzgórz, morza. Od prac o płynnym rysunku do MIRAGE, w których podkreślone są wyraziście poziome linie i pionowe osie kompozycji. Krajobrazowy aspekt jego twórczości stał się schematyczny, przekształcając się w abstrakcyjne symbole umieszczone w określonych częściach kompozycji.
Haute Pâte (Matter Painting) to technika polegająca na użyciu grubej farby impastowej, do której dodaje się takie materiały, jak szlifowane szkło, błoto, piasek, pióra, cement i muszle. Dodatki są dowolne i wpływają na styl i charakter dzieła. Bartos Saro ogranicza się do farby akrylowej wymieszanej z binderem i przesianym piaskiem. Dzięki temu warstwy powstałe na obrazie tekstury są bardzo intensywne a zarazem fantazyjne.
Na powierzchni płótna, pojawiają się wtopione w strukturę pracy rytmy barwnych gestów. Każda plama, która została rozlana, narysowana lub rozmazana po płótnie, to unikalny znak. Nakładana farba jest zapisem aktywności fizycznej.  Wyrazista i ekspansywna materia jest unikalna w formie. Obraz nawiązuje do muzyki, do dźwięków natury. Staje się melodyjny, multi zmysłowy. Zaprasza do dotykania i odczuwania stworzonej tekstury. Połączenie aspektów formalnych techniki Haute Pâte i nawiązanie do muzyki i melodyjności pejzażu jest ponadczasową wartością i wyróżnikiem prac cyklu MIRAGE.
Artysta świadomie nadaje tej serii abstrakcyjnych pejzaży charakter oniryczny, charakter sennego marzenia, niejawy. To seria prac zawieszonych w wyobraźni, w irracjonalności sprzecznej z doświadczeniem. Pozwalających odnieść się do nierzeczywistej rzeczywistości.
Saro stosuje także rozwiązania i techniki manipulacji postrzeganiem: odbicia, refleksy, cienie, błyski - wszystko to ma odrealnić obraz. Farby fluorescencyjne będą świecić w ciemności, elementy metaliczne odbiją nawet najmniejszy promień światła. Obraz będzie żył, będzie się zmieniał. Będzie tak dynamiczny, jak zmienne są krajobrazy - zależny od światła, pogody, pory dnia.
Auction
V Aukcja Sztuki - INWESTYCYJNA
gavel
Date
20 June 2021
date_range
Start price
362 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 49 | Favourites: 0
Auction

Avantgarden Gallery

V Aukcja Sztuki - INWESTYCYJNA
Date
20 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
WARUNKI OGÓLNE
a. Organizatorem aukcji jest Avantgarden Gallery & Store, prowadzony w ramach działalności Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska, Kady ul. Legionów 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 4990388808
b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki będące własnością Avantgarden Gallery & Store lub zgłoszone do sprzedaży przez Komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami, powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimikolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym. 
c. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego. 
d. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.

 SYSTEM LICYTACJI
a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie Avantgarden Gallery & Store zwaną dalej Aukcjonerem. Aukcjoner ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, korygowania opisów obiektów zawartych w katalogu przed przystąpieniem do aukcji, decyduje o wysokości ceny wywoławczej i postąpieniu (przebiciu) w czasie licytacji. 
b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt. 
c. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
d. Licytującym w aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.
 PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI
a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja za pośrednictwem platformy One Bid. Warunkiem akceptacji uczestnika do udziału w aukcji jest wypełnienie profilu użytkownika z danymi osobowymi i kontaktowymi min. na 1 godzinę przed aukcją,
b. Organizator aukcji nie pobiera vadium.
c. Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi.
d. Przystępując do aukcji Licytujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, NIP lub numer PESEL) w księdze ewidencyjnej prowadzonej przez Organizatora Aukcji zgodnie z art. 59a Ustawy z 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm. ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. poz. 1086)
 
UDZIAŁ W AUKCJI
a. Możliwy jest za pośrednictwem Internetu - poprzez portal OneBid.pl. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania. Organizator aukcji rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta Licytującego, jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Licytujący nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów).
 
PŁATNOŚCI
a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18%.
b. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.
c. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty przeprowadzenia aukcji na konto bankowe Cosmopolitan Media: mBank 16 1140 2004 0000 3102 8076 7787. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie oraz generowania po stronie organizatora kosztów magazynowania, za które organizator może obciążyć dłużnika.
d. Organizator na życzenie klienta wystawia fakturę. 
 
OBIEKTY
a. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.
b. Organizator daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym organizatora, a następnie zwrócić obiekt w terminie do 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
c. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
d. Organizator rzetelnie sporządza opisy obiektów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej.
f. Wysyłka wylicytowanych obiektów jest możliwa na koszt odbiorcy po dokonaniu pełnej zapłaty i po uzgodnieniu warunków i kosztów wysyłki firmą kurierską z Organizatorem Aukcji. Wysyłka obiektów nastąpi do 10 dni od daty zakończenia aukcji. Wylicytowane obiekty nie są wysyłane za pobraniem. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu. 
g. Odbiór osobisty prac z siedziby firmy powinien nastąpić w terminie do 10 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.
h. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte i prawne zakupionych obiektów.
i. W przypadku wystąpienia problemów w czasie dokonywania operacji zakupu lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 601599008 lub e-mail: [email protected]

About the Auction


FAQ
About the Seller
Avantgarden Gallery
Contact
Avantgarden Gallery
room
ul. Legionów 14
05-825 Grodzisk Mazowiecki
phone
+48601599008
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
add