Advanced search Advanced search
29

Anna Kostenko (Ur. 1975), Red Head in 3D, 2018

add Your note 
Lot description
Estimations: 1 636 - 2 804 EUR
olej, akryl/płótno, 100 x 80 cm
sygn. na odwrocie: Anna Kostenko 2018/”Red Head in 3D”/ akrylic/oil on canvas/ 100 x 80”
Auction
Aukcji Sztuki Dawnej i Współczesnej
gavel
Date
18 December 2018 CET/Warsaw
date_range
Start price
1 285 EUR
Estimations
1 636 - 2 804 EUR
Hammer price
4 136 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
3 505 EUR
Overbid
322%
Views: 80 | Favourites: 0
Auction

FACE TO FACE ART

Aukcji Sztuki Dawnej i Współczesnej
Date
18 December 2018 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest FACE TO FACE ART Sp. z o.o. ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 61 lok 107, 00-687 Warszawa, KRS: 0000334992, NIP: 6932149117, zwana dalej F2F ART.
 2. Przedmiotem aukcji są obiekty kolekcjonerskie i dzieła sztuki, zwane dalej łącznie „dziełami” lub pojedynczo „dziełem”. Właścicielem dzieł jest F2F ART lub osoby trzecie. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających dzieła do sprzedaży, stanowią one ich wyłączną własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. F2F ART ma prawo, bez podania przyczyn, odmówić przyjęcia dzieł do sprzedaży aukcyjnej oraz wycofać dzieło z takiej sprzedaży do chwili rozpoczęcia licytacji dzieła.  
 3. Dzieła będące przedmiotem danej aukcji są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie internetowej F2F ART. Katalog aukcyjny może być również wydany w formie papierowej. Cena wywoławcza dzieła ustalana jest indywidualnie dla każdego dzieła, z zastrzeżeniem, iż dopuszczalne jest rozdzielanie lub łączenie dzieł w danej licytacji. Cena wywoławcza dzieła jest ceną brutto i zawiera podatek VAT. Cena wywoławcza nie zawiera opłaty aukcyjnej w wysokości 18% wylicytowanej ceny dzieła oraz tzw. opłaty droit de suite, tj. opłaty należnej autorowi lub spadkobiercy dzieła, o ile ma ona zastosowanie. Katalog aukcyjny może zawierać szacunkową wartość dzieła, zwaną estymacją. Estymacja jest określana przez F2F ART i nie może być utożsamiana z rzeczywistą rynkową wartością dzieła. 
 4. Miejsce aukcji oraz jej data i godzina rozpoczęcia są ogłaszane na stronie internetowej F2F ART: www.facetofaceart.pl. F2F ART ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn. Aukcja może być poprzedzona wystawą aukcyjną w miejscu i czasie wskazanym przez F2F ART. 
 5. Aukcja jest prowadzona zgodnie z prawem polskim i w języku polskim przez osobą fizyczną wskazaną przez F2F ART, zwaną Aukcjonerem. 
 6. W licytacji można brać udział osobiście w miejscu przeprowadzania aukcji lub F2F ART może reprezentować licytującego na podstawie odrębnego zlecenia licytacji lub w licytacji można uczestniczyć poprzez dedykowaną stronę internetową, zgodnie z regulaminem uczestnictwa w aukcji zawartym na tej stronie. Sposób licytacji na danej aukcji z pośród przedstawionych powyżej określa katalog aukcyjny.  
 7. Osobisty udział w licytacji jest możliwy po zarejestrowaniu się uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego bezpośrednio przed licytacją, po otrzymaniu przez niego tabliczki z numerem aukcyjnym. Rejestracja uczestników kończy się przed rozpoczęciem aukcji. Przy rejestracji uczestnik może zostać poproszony o dokument potwierdzający jego tożsamość.  Bezpośrednio po zakończeniu aukcji uczestnik zobowiązany jest zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym. 
 8. W licytacji można brać udział również uczestnik na podstawie wypełnionego przez niego zlecenia licytacji, które umożliwia zgłoszenie udziału telefonicznego w licytacji lub złożenie zlecenia kupna danego dzieła z ceną maksymalną. Formularze zleceń licytacji znajdują się na stronie internetowej F2F ART. Zlecenie licytacji powinno być prawidłowo wypełnione i wysłane ze strony internetowej nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Przyjęcie zlecenia licytacji będzie potwierdzone elektronicznie przez F2F ART na wskazany przez uczestnika adres poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji. W przypadku zlecenia kupna z ceną maksymalną F2F ART dokłada starań, by zakupić dzieło w możliwe najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena warunkowa. Jeśli limit jest niższy niż przewidziana wcześniej cena warunkowa uznaje się, iż zostaje złożona oferta warunkowa.
 9. W przypadku potwierdzonego udziału telefonicznego w aukcji przedstawiciel F2F ART skontaktuje się telefonicznie z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji danego dzieła i zgłasza propozycje kupna dzieła w imieniu uczestnika. F2F ART nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu telefonicznego z danym uczestnikiem. W przypadku licytacji telefonicznej F2F ART zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych z uczestnikiem. 
 10. Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Licytacja może zakończyć się w kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. F2F ART ma prawo ustalać dla wybranych dzieł ceny warunkowe, tj. ceny minimalne poniżej których nabycie dzieła jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła na zaproponowaną cenę. Jeżeli w drodze licytacji cena warunkowa nie została osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co zostaje ogłoszone ustnie przez Aukcjonera. W takim przypadku F2F ART przystąpi do negocjacji z właścicielem dzieła możliwości nabycia dzieła poniżej ceny warunkowej. W przypadku, gdy właściciel działa w terminie do 5 dni roboczych od dnia aukcji nie wyrazi zgody na możliwość zbycia dzieła poniżej ceny warunkowej, dzieło uważa się za niesprzedane. F2F ART zastrzega sobie również prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych, co najmniej cenie warunkowej na dzieła wylicytowane warunkowo i zawarcia umów sprzedaży działa z osobami trzecimi składającymi takie oferty.
  1. 1 – 2 000                                         100
  2. 2 000 – 3 000                                 200
  3. 3 000 – 5 000                                 200/500/800 (np. 3 200, 3 500, 3 800)
  4. 5 000 – 10 000                               500
  5. 10 000 – 20 000                             1 000
  6. 20 000 – 30 000                             2 000
  7. 30 000 – 50 000                             2000/5000/8000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)
  8. 50 000 – 100 000                           5 000
  9. 100 000 – 300 000                        10 000
  10. 300 000 – 500 000                        20 000
  11. Powyżej 500 000                           wg uznania aukcjonera
 11. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą. Zawarcie umowy kupna sprzedaży w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia przez Aukcjonera na rzecz uczestnika, który zaproponował najwyższą cenę danego dzieła. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy. W przypadku istnienia sporu Aukcjoner rozstrzyga spór indywidualnie lub przeprowadza ponowną licytację dzieła. Na dzieła sprzedane w wyniku aukcji F2F ART wystawia faktury VAT marża. 
 12. Opłacenie wylicytowanej ceny jest możliwe bezpośrednio po aukcji w formie gotówkowej lub w ciągu 7 dni od jej zakończenia przelewem na rachunek bankowy F2F ART w Deutsche Bank  Nr 26 1910 1048 2401 0189 0918 0001. Prawo własności do dzieła przechodzi na uczestnika w momencie opłacenia wylicytowanej przez niego ceny dzieła wraz z opłatą aukcyjną oraz tam gdzie ma to zastosowanie z opłatą droit de suite. W przypadku opóźnienia z dokonaniem zapłaty ceny dzieła wraz z wszystkimi wymaganymi opłatami dodatkowymi F2F ART zastrzega sobie prawo do sądowego wykonania zawartej umowy lub ma uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej z uczestnikiem licytacji, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli w tym zakresie. W przypadku przelewu bankowego za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego F2F ART.
 13. W przypadku zapłaty gotówkowej po aukcji odbiór dzieł jest możliwy bezpośrednio po aukcji i dokonaniu zapłaty. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, odbiór dzieła jest możliwy z siedziby F2F ART po dokonaniu zapłaty. W przypadku nie odebrania dzieła w terminie 21 dni od dnia wylicytowanie dzieła F2F ART doliczy zryczałtowaną opłatę w wysokości 50,- złotych netto za każdy dzień przechowywania dzieła ponad ten okres.  
 14. Na zlecenie uczestnika F2F ART może wysłać wylicytowane i opłacone przez niego dzieło pocztą kurierską na wskazany przez uczestnika adres. Wszelkie koszty przesyłki, ubezpieczenia oraz opakowania dzieła obciążają uczestnika i będą przez niego zapłacone na rzecz F2F ART przed wysyłką dzieła. F2F ART nie odpowiada za uszkodzenia dzieł powstałe w trakcie transportu. Przechowywanie i wysyłka dzieł odbywa się na koszt i ryzyko uczestnika aukcji.
 15. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez F2F ART podanych danych osobowych w celach koniecznych do przeprowadzenia aukcji oraz do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży dzieła. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, cel przetwarzania danych osobowych, informacje o odbiorcach danych osobowych, transferze danych, okresie przechowywania danych, informacje o dostępie do danych i prawach uczestnika w związku z przetwarzaniem jego danych oraz inne niezbędne postanowienia dotyczące danych osobowych zawarte są odrębnej klauzuli informacyjnej na stronie internetowej F2F ART. Przetwarzania danych osobowych uczestników odbywa się na podstawie przyjętego przez F2F ART regulaminu przetwarzania i przechowywania danych osobowych. 
 16. Uczestnik podejmując decyzję o udziale w aukcji potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem aukcji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, o której mowa w pkt 15 powyżej i w pełni je akceptuje. 
About the Auction


FAQ
About the Seller
FACE TO FACE ART
Contact
FACE TO FACE ART
room
ul. Mazowiecka 11A
00-052 Warszawa
phone
+48 884 902 884
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up