20

Andrzej Urbanowicz (1931-2013), ROZDARTE, 1969

add Your note 

Lot description

Estimations: 2 617 - 3 271 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
olej/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrocie: ANDRZEJ URBANOWICZ | 1969 | "* * *"
wystawiany/notowany:
Andrzej Urbanowicz. Wystawa retrospektywna twórczości 1962-1992, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 19 czerwca - 31 lipca 1992 [kat. wyst.], Katowice 1992, s. 52, poz. 49.

W 1963 roku, w rok po uzyskaniu dyplomu ASP w Krakowie, Urbanowicz miał indywidualną wystawę w galerii Krzywe Koło w Warszawie. Wystawił wówczas obrazy reprezentujące nurt malarstwa materii, powstałe przy użyciu farby, piasku, żwiru, tkanin czy metalowej folii. Dodatkowo poddawane były działaniu ognia. Po udziale w „Konfrontacjach ‘63” i Plenerze Koszalińskim w Osiekach, artysta zaczyna jednak poszukiwać odrębnej drogi. Jak pisze Jarosław Świerszcz w katalogu wystawy retrospektywnej Urbanowicza: „Zadeklarowany awangardzista zwraca się ku sztuce dawnej - usiłując (jak mówi) »zrozumieć, nawiązać kontakt, nauczyć się alfabetu sztuki dawnej«. Rozpoczyna systematyczne studia nad historią i socjologią kultury. Te rozterki i poszukiwania owocują obrazem, powstałym jesienią 1963, ukończonym w 1964 roku, pt. »Wielka Garota czyli Splendor Solis«. Zapowiada on już sposób obrazowania charakterystyczny dla symboliczno-magicznych prac na przełomie lat 60-tych i 70-tych. »Przedstawia on słońce, ale jednocześnie jest to jakby pośmiertna maska, której inspiracją były maski mykeńskie. Promienie słońca zwrócone są do wewnątrz, jak zęby garoty, hiszpańskiego urządzenia służącego do duszenia skazańców [...] Sporą część obrazu pokrywają rzędy pisma klinowego [...] Pod polskie wartości literowe podstawione zostały znaki pisma klinowego arbitralnie wybrane [...]«. Rozpoczyna się okres niezwykłej aktywności poznawczej i intelektualnej. Poszukując uzasadnienia swych tematów symbolicznych, artysta przypadkowo trafia na przedwojenne roczniki okultystycznych periodyków »Lotos« i »Hejnał«, co powoduje rozpoczęcie jego badań nad okultyzmem, magią i ezoteryką. [...] Zgłębiając tajniki magii jednocześnie poszerza swą wiedzę o historii i religiach starożytnego Sumeru, Egiptu i Grecji” (J. Świerszcz, [bez tytułu], [w:] Andrzej Urbanowicz. Wystawa retrospektywna twórczości 1962-1992, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 19 czerwca - 31 lipca 1992 [kat. wyst.], Katowice 1992).
Od końca 1967 roku Andrzej Urbanowicz współtworzył (m.in. z Urszulą Broll i Henrykiem Wańkiem) Grupę Pięciu Osób, zwaną też Ligą Spostrzeżeń Duchowych lub ONEIRONEM. W 1969 r. grupa wydała publikację OUROBOROS. W tym czasie w wielu pracach Urbanowicza pojawia się ów uroboros - wąż pożerający własny ogon, staroegipski i starogrecki symbol wieczności, istotny też w ikonografii alchemicznej, którą malarz się interesował (obrazy: „Under the volvocane”, 1969; „Wielka Mantra”, 1971; „Everyday, everyway, everywhere”, 1972). Czas i los jest tematem prac Urbanowicza z tego okresu. Na przykład „Dłoń pamięci” z 1968 r. przedstawia wewnętrzną stronę dłoni z wyrazistymi liniami papilarnymi. Kompozycja zatytułowana „Rozdarte” przedstawia rozgrzane do białości słońce z wychodzącymi zeń ognistymi promieniami. I to właśnie biały krąg został naznaczony tytułowym rozdarciem płótna. Nie jest pewne, czy wykonane zostało celowo, czy też powstało przypadkiem, jak przekonuje treść tekstu na obrazie. Kompozycję dosłownie zamyka filozoficzna wypowiedź - inskrypcja poprowadzona została wzdłuż krawędzi obrazu, tworząc ramę: ROZDARTE? JEŚLI ŚLEPISZ, CZY BĘDZIE ROZDARTE MNIEJ BĘDZIE TYLKO ZLEPIONY! NIE JA ROZDARŁEM. ROZDARŁ LOS, PRZYPADEK, I LOS, PRZYPADEK ZLEPI I LOS I LOS PRZYPADEK ZLEPI I LOS. Możemy, wodząc wzrokiem wokół oślepiającego białością słońca, czytać bez końca tekst o losie i przypadku, mających, jak widać, udział w ludzkiej kreacji.
Auction
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Date
28 June 2022
date_range
Start price
1 963 EUR
Estimations
2 617 - 3 271 EUR
Hammer price
no offers
Views: 38 | Favourites: 1
Auction

Antiqua et Moderna

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Date
28 June 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Terms and Conditions
Definicje:
Organizator - „Antiqua et Moderna, Dom Aukcyjny i Galeria” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji. Obiekty nie posiadające ceny gwarancyjnej oznaczone są w katalogu symbolem ▲.
Transakcja warunkowa - W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 20%. Opłata ta zawiera podatek VAT. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 8. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

II AUKCJA
 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera. 
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadajacego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną oraz opłatę wynikającą z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata wyliczana będzie na podstawie
  Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli:
  100 - 50 000 euro = 5,00%
  50 000,01 - 200 000 euro = 3,00%
  200 000,01 - 350 000 euro = 1,00%
  350 000,01 - 500 000 euro = 0,50%
  powyżej 500 000 euro = 0,25%, nie więcej niż 12 500 euro
  Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję.
  Obiekty podlegające opłacie droit de suite oznaczone są znakiem ♣.
 9. Organizator wystawia faktury VAT marża
 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW
 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

TABELA POSTĄPIEŃ
cena postąpienie
0 – 5 000 = 200 
5 000 – 10 000 = 500 
10 000 – 50 000 = 2 000 
50 000 – 100 000 = 5 000 
100 000 – 300 000 = 10 000 
300 000 – 500 000 = 20 000 
powyżej 500 000 wg uznania Aukcjonera z uwzględnieniem sugestii Licytantów.

ING BANK śląski
60 1050 1054 1000 0090 6192 1608
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antiqua et Moderna
Contact
Antiqua et Moderna Dom aukcyjny i galeria
room
ul. Freta 19
00-227 Warszawa
phone
+48 228315472
keyboard_arrow_up
+