52

Odznaka - Razem w walce o zwycięstwo

add Your note 
Lot description

Odznaka - Razem w walce o zwycięstwo - 30 rocznica wyzwolenia Czechosłowacji przez wojska radzieckie.                                                                                                           

Auction
Aukcja Medali, Odznak, Odznaczeń, Dokumentów
gavel
Date
11 January 2021
date_range
Start price
7 EUR
Hammer price
8 EUR
Overbid
118%
Views: 25 | Favourites: 1
Auction

Galeria Akwarium

Aukcja Medali, Odznak, Odznaczeń, Dokumentów
Date
11 January 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest Galeria Akwarium Galeria Sztuki (Danuta Swoboda), ul. 10 Lutego 11,81-366 Gdynia ,NIP:586-108-38-23
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie będące własnością Galerii lub   zostały oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów ,autorów. Zgodnie z ich oświadczeniem dzieła te są  wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.
 3. Licytacja odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym”OneBid”.Zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin OneBid.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa przez osobę upoważnioną przez Galerię, zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Galeria oraz Aukcjoner od momentu rozpoczęcia aukcji mają prawo wycofać obiekt a aukcji bez podania przyczyn.
 6. Wszystkie wystawione obiekty mają ustaloną cenę wywoławczą a opisy w katalogu są zgodne ze stanem faktycznym.
 7. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną w wysokości 18% ceny wylicytowanej ,opłata ta obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej.
 8. Wysokość postąpień są ustalane przez Galerię.
 9. W licytacji mogą brać udział osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym OneBid i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu .
 10. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie zakończenia ustalonego czasu trwania aukcji.
 11. Zakończenie licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Galerią a Licytantem ,który zaoferował najwyższą kwotę.
 12. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 13. W razie zaistniałego sporu w trakcie licytacji ,Aukcjoner  rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 14. Podana w katalogu estymacja obiektu jest wartością szacunkową, nie jest gwarancją ani prognozą faktycznej ceny sprzedaży.
 15. Galeria zastrzega sobie prawo do ustalenia ceny minimalnej sprzedawanych obiektów, poniżej których ich nabycie jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela.
 16. Licytujący ,który wygrał licytację jest zobowiązany do zapłaty należność  za wylicytowane obiekty w terminie  7 dni roboczych od dnia aukcji.
 17. Płatność można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy:
  Akwarium Galeria Sztuki Danuta Swoboda
  ING Bank: 72105017641000009098974828
  W tytule przelewu prosimy wpisać datę aukcji i numer obiektu.
 18. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie uiszczeni zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty i opłaty organizacyjnej.
 19. W przypadku nieuiszczenia należności  Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
 20. W przypadku nieuiszczenia należności w ustalonym terminie  Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z nabywcą.
 21. Dostarczenie wylicytowanych obiektów odbywa się na koszt klienta ,w sposób i terminie ustalonym z Galerią.
 22. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu raz zwłokę w realizacji dostaw.
 23. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 24. Odbiór wylicytowanych obiektów powinien nastąpić maksymalni do 14 dni od aukcji po dokonaniu pełnej wpłaty. Po przekroczeniu tego terminu Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za przechowywanie obiektów.
 25. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 26. Na zakupione obiekty wystawiamy Certyfikaty Autentyczności, paragony lub fakturę -Vat marża.
 27. Galeria Akwarium Galeria Sztuki może wymagać od kupującego danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami i wymogami prawnymi. Akwarium Galeria Sztuki może wykorzystać dane osobowe kupującego w celach marketingowych dostarczając informacje o usługach, produktach i wydarzeniach organizowanych przez Akwarium Galeria Sztuki. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ,dane osobowe kupujących rejestrujących się są danami poufnymi i są wykorzystywane przez  Akwarium Galeria Sztuki w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Akwarium Galeria Sztuki jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000EUR.
 28. Akceptując Regulamin kupujący zgadza się na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych w w/w celach. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe ,ich korygowanie lub rezygnację z korespondencji marketingowej .W tym celu powinien się skontaktować z Akwarium Galeria Sztuki  telefonicznie pod numer 695122287 lub mailem na  [email protected]
About the Auction


FAQ
About the Seller
Galeria Akwarium
Contact
Galeria Akwarium
room
ul 10 Lutego nr 11
81-366 Gdynia
phone
+48 601 526 111
keyboard_arrow_up
+