Advanced search Advanced search
35

[A view of Cracow in 1715]. Jollain F. [ed.], Cracovie, before 1715.

star_border
Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 
Lot description Show orginal version

[View of Cracow in 1715] Jollain F. [published], Cracovie, before 1715.

Age-colored copperplate; 39, x 54 (facing passe-partout)
General panorama of the city published in Paris by François Jollain at the turn of the 17th/18th century. At the bottom of the engraving, Latin and French text and publisher's note: "Se vendent à Paris chez Jollain rue S. Jacques à la ville de Cologne". The engraving repeats the view of Cracow according to G. Braun and F. Hogenberg with the staffage slightly changed. On the background of the sky above the ribbon with the inscription "Cracovie" the coat of arms with the Eagle of the Republic in the center, next to the coat of arms of the Sforza family, further the coat of arms of Lithuania and the coats of arms of Krakow, Kazimierz and Kleparz. Under the view explanatory texts in Latin and French. Very good condition. Framed in a wooden frame, 60 x 72 cm. Decorative and beautifully colored engraving. Very rare.

Lit. by K. Kozica, J. Pezda, Imago Poloniae (from the collection of T. Niewodniczański), vol. II, 104/5.

Auction
Mini Aukcja Książek i Grafiki Antykwariatu "Lamus"
gavel
Date
01 February, 19:00 CET/Warsaw
date_range
Start price
809 EUR
Live bidding
Bid now
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 03/02 19:30 CET/Warsaw
Live bidding: , 01/02 19:00 CET/Warsaw

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 95 | Favourites: 6
Auction

Antykwariaty Warszawskie "Lamus" Andrzej Osełko

Mini Aukcja Książek i Grafiki Antykwariatu "Lamus"
Date
Wednesday, 01 February, 19:00 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatów Warszawskich „Lamus” Andrzej Osełko - właściciela Antykwariatów Warszawskich "Lamus", mieszczących się w Warszawie przy ul. Sandomierska 23 oraz Galerii Staromiejskiej mieszczącej się w Warszawie przy ul. Nowomiejskiej 7 -  organizatora aukcji zwanego dalej Galerią. Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

 3. Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią ekspertów.

 4. Galeria zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 5. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie Antykwariatu  w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 23 (wejście od. ul. Rakowieckiej), tel. 228481639

 6. Galeria sprzedaje obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Galeria zapewnia możliwość obejrzenia obiektu. Galeria nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania obiektu.

 7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Galerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Galerią najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji.

 8. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 9. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.

 10. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

 11. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

 12. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro

 13. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

 14. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

 15. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

 16. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 17. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 18. Obowiązuje odbiór osobisty zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego Galeria może wysłać je na jego koszt. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.

 19. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

 2.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

 3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Galeria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

 5.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Galeria jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 6. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

 7. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariaty Warszawskie "Lamus" Andrzej Osełko
Contact
Antykwariaty Warszawskie "Lamus" Andrzej Osełko
room
ul. Sandomierska 23
02-567 Warszawa
phone
+48228481639
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
1:00 - 19:00
Friday
1:00 - 19:00
Saturday
11:00 - 15:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up