Advanced search Advanced search
161

SZARFFENBERG Mikołaj - sygnet drukarni Mikołaja Szarffenberga, używany od roku 1566 - przerys Wł. Bartynowskiego z końca XIX wieku

add Your note 
Lot description

Sygnet drukarni Mikołaja Szarffenberga, oficyna funkcjonowała w latach 1566-1606, odbitka na papierze czerpanym z wyraźnym, charakterystycznym śladem "żeberek" - przerys Władysława Bartynowskiego z końca XIX wieku, f. 18,5 x 23cm (karta), 9 x 6,8cm (sygnet), RZADKIE


"Dla uczonego ten sam pożytek przyniesie wierna kopia, co i sam oryginał i ten ostatni nie powinien być nawet dawany do czytania, jeżeli jest unikatem, z którego jest zrobiona podobizna wierna, bo ta ostatnia przeznaczona właściwie do podręcznego i praktycznego użytku" - Władysław Bartynowski

stan bardzo dobry - odbitka wyraźna

SZARFFENBERGOWIE - rodzina z tradycjami drukarskimi, księgarskimi, drzeworytniczymi i papierniczymi, działająca w Krakowie, Wrocławiu, Nysie, Łużycach i Zgorzelcu. Senior rodu Marek Szarffenberg dopiero tuż przed śmiercią uruchomił własną drukarnię [1543] wcześniej zajmując się handlem księgarskim, finansując nakłady Wietora i Unglera. Swoich synów Mikołaja i Stanisława wykształcił na drukarzy, którzy po jego śmierci - do 1565 roku - działali jako Oficyna dziedziców Marka Szarfenberga, wydając m.in. najwybitniejsze ich dzieło "Biblię Leopolity", zwaną również Biblią Szarffenbergerowską [1561].  Mikołaja król Zygmunt II August  obdarzył  przywilejem na wyłączne prawo drukowania statutów Królestwa oraz mianował typografem swojej kancelarii. Natomiast Stefan Batory udzielił mu przywileju na drukowanie i sprzedaż statutów i kronik mianując go drukarzem nadwornym i nadając status serwitora królewskiego. Mikołaj urządził drugą drukarnię wędrowną, która przenosiła się z miejsca na miejsce podążając za królem i jego kancelarią. Po śmierci Mikołaja jego najstarszy syn Jan, nieskutecznie próbował utrzymać drukarnię ojcowską. Wkrótce zastawił ją za długi i w 1616 sprzedał ją Franciszkowi Cezaremu. Maciej Szarffenberg, krewny Marka, uruchomił własny warsztat około 1526. Do 1531 pozostawał w spółce z Markiem i drukował wszystkie jego nakłady. Dzięki protekcji królowej Bony, Maciej otrzymał przywilej dający mu prawo drukowania kalendarzy krakowskich, co było przedsięwzięciem opłacalnym.Po śmierci [1547] drukarnię prowadziła jego żona Helena, potem ich syn Hieronim. Kryspin Szarffenberg wywodzący się ze śląskiej linii rodziny, osiadł w 1545 w Zgorzelcu i tam samodzielnie prowadził księgarnię, wkrótce przeniósł się do Wrocławia, gdzie w 1551 uzyskał prawo miejskie jako drukarz i drzeworytnik. Odkupił drukarnię od Andrzeja Winklera. Po śmierci Kryspina (w 1576) drukarnię objął syn Jan i prowadził ją do 1586. Firma trwała do 1590, kiedy to wdowa po nim, Magdalena, wniosła ją w posagu, poślubiając Jerzego Baumanna. W jego rodzinie firma przetrwała do 1748.

BARTYNOWSKI Władysław [1832-1918] - polski archeolog, antykwariusz, bibliofil, kolekcjoner i numizmatyk. Prowadził też handel drukami i numizmatami antykwarycznymi w Krakowie.

Auction
10 Aukcja Ciekawostek z Antykwariatu Bartoszko z Poznania - starodruki polskie, Mickiewicziana, Pepiniana, pamiątki historyczne, rękopisy
gavel
Date
02 September 2022 CEST/Warsaw
date_range
Start price
22 EUR
Hammer price
24 EUR
Overbid
110%
Views: 20 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Poznań

10 Aukcja Ciekawostek z Antykwariatu Bartoszko z Poznania - starodruki polskie, Mickiewicziana, Pepiniana, pamiątki historyczne, rękopisy
Date
02 September 2022 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

                                                                                                                                                    REGULAMIN AUKCJI:


§ 1:

Organizatorem aukcji jest P.W. Bartoszko Bartosz Wyziński, os. Jana III Sobieskiego 6 / 60, 60-688 Poznań, NIP: 9720811731.

§ 2:

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

§ 3:

Podane w katalogu ceny są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest kwota wylicytowana do której Organizator doliczy 10% opłaty organizacyjnej.

§ 4:

Walutą aukcji jest złoty polski (PLN) i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

Preferowana formą rozliczenia należności za wylicytowane przez Uczestnika pozycje jest przelew bankowy na rachunek P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński:

PL (mBank):          92 1140 2017 0000 4102 0740 9164

USD (mBank):      PL 88 1140 2004 0000 3112 0590 9132

EURO (mBank):   PL 77 1140 2004 0000 3812 1297 6892

Inne, akceptowane formy płatności to:

- GOTÓWKA do kwoty 14.999,00zł (słownie : czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), w siedzibie antykwariatu: os. Oświecenia 49, Poznań, poniedziałek – piątek 10 – 17

- wpłata przez PayPal dla użytkownika : [email protected], przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej PayPal.

§ 5:

Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności za wszystkie zakupione pozycje w terminie 10 dni od daty zakończenia aukcji. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie powoduje, że Organizator ma prawo rozpocząć procedurę windykacyjną i naliczanie odsetek za zwłokę. W przypadku uporczywego unikania zapłaty (powyżej 30 dni od daty zakończenia aukcji) za wylicytowane przedmioty Organizator może podjąć decyzję o anulowaniu zakupu i skierować wylicytowane przedmioty do ponownej sprzedaży. W przypadku braku wpłaty w terminie, na nabywcę przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia nieopłaconego przedmiotu.

§ 6:

Wysyłka wylicytowanych przedmiotów następuję bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu przez kupującego opłaty za wylicytowane przedmioty wraz z opłatą za wybraną formę dostawy. Preferowana jest wysyłka do paczkomatów INPOST (najbliższych lokalizacją adresowi kupującego podanemu podczas rejestracji).

Inna forma wysyłki możliwa jest po uprzednim poinformowaniu Organizatora o wybraniu innego sposobu dostawy.

Odbiór osobisty w siedzibie antykwariatu : os. Oświecenia 49, Poznań jest możliwy – po wcześniejszym uzgodnieniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -17

§ 7:

Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i inne muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych, powiększonych o opłatę organizacyjną.

§ 8:

Organizator aukcji może wycofać pozycję przed rozpoczęciem aukcji, bez podania przyczyny.

§ 9:

Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych przedmiotów.

§ 10:

Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia aukcji.

Wszelkie ewentualne spory rozwiązywane są w pierwszej kolejności na  drodze postępowania polubownego, a w przypadku braku uzyskania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, na drodze sądowej, zgodnie z miejscem siedziby Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński.

§ 11:

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną informacji handlowej i marketingowej od Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński i podmiotów współpracujących.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Poznań
Contact
Antykwariat Poznań
room
os. Oświecenia 49
61-207 Poznań
phone
+48 784 043 834
Opening hours
Monday
10:00 -
Tuesday
10:00 -
Wednesday
10:00 -
Thursday
10:00 -
Friday
10:00 -
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
+