214

Zakon Krzyżacki, Brakteat - Brama zwieńczona krzyżem

VF/VF+
add Your note 
Lot description
Grade: VF/VF+
Estimations: 46 - 57 EUR | 200 - 250 PLN
Reference: Kopicki 8990.c (R2)

Ładny egzemplarz.

Patyna.

Awers: Brama zwieńczona krzyżem.

Srebro, średnica 13,5 mm, waga 0,27 g.

Auction
Aukcja 5
gavel
Date
28 September 2019
date_range
Start price
41 EUR
Estimations
46 - 57 EUR
200 - 250 PLN
Grade
VF/VF+
Hammer price
49 EUR
Overbid
118%
Views: 12 | Favourites: 1
Auction

Antykwariat Dawid Janas

Aukcja 5
Date
28 September 2019
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
12.00%
Not less than 0 EUR for this lot
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

 Regulamin aukcji

1.          Organizatorem aukcji jest Antykwariat Dawid Janas (dalej: Organizator), ul. Nowy Świat 5/5, 00-496 Warszawa (dalej: siedziba Organizatora), nr REGON: 147466836, nr NIP: 5291569189; adres e-mail: [email protected]

2.          Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli sprzedawanych przedmiotów (dalej: Sprzedający), co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Sprzedającym. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie ze Sprzedającymi, będącymi osobami trzecimi, stanowi przedmiot odrębnych umów.

3.            Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest uprzednia rejestracja, która oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków aukcji.

4.         W ramach rejestracji oferent (dalej: Uczestnik aukcji) uzyskuje podstawowy limit wydatków w wysokości 50 000,00 złotych, powyżej którego nie może on licytować. Organizator może przyznać uczestnikowi aukcji wyższy limit wydatków na jego wniosek złożony na piśmie lub przesłany za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. Zwiększenie limitu może być uzależnione od wpłaty wadium, wynoszącego 20% limitu wydatków.

5.        W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi lub w wypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do danych identyfikujących Uczestnika aukcji możliwe jest uzależnienie udziału w aukcji od okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub dokument paszportowy) bądź wpłaty wadium w wysokości 20% limitu wydatków.

6.           Przedmiotem aukcji są monety, medale, antyki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie, których bezterminową oryginalność gwarantuje Organizator, chyba że w ich opisie zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Sprzedający.

7.           Katalog przedmiotów licytacji dostępny jest na stronie internetowej: www.antykwariatdj.onebid.pl

8.           Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do ich charakterystyki należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail przed dniem rozpoczęcia licytacji. W przypadku uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń zostaną one upublicznione uczestnikom aukcji bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji przedmiotu, którego dotyczą.

9.        Uczestnicy aukcji mają możliwość obejrzenia przedmiotów w siedzibie Organizatora w dni robocze, w godz. 10.00-18.00, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia aukcji.

10.         Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby bezpośrednio (na żywo) oglądali i analizowali cechy fizyczne przedmiotów licytacji.

11.     Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej, ustalonej przez Organizatora, podanej w katalogu. Organizator ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny wywoławczej w sytuacji, o której mowa w pkt 9 zd. II.

12.         Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących stopni przebicia:

Cena minimalna

Cena maksymalna

Stopnie przebicia

-

500,00 zł

10,00 zł

500,00 zł

1 000,00 zł

50,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

100,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

200,00 zł

5 000,00 zł

10 000,00 zł

500,00 zł

 

10 000,00 zł

20 000,00 zł

1000,00 zł

20 000,00 zł

50 000,00 zł

2000,00 zł

50 000,00 zł

-

5000,00 zł

13.         Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny, stanowiącej najwyższą złożoną ofertę i udzieleniu przybicia. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 

14.       Do specjalnie oznaczonych w katalogu obiektów Organizator dolicza opłatę wynikającą z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:

v  5,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro oraz

v  3,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro oraz

v  1,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro oraz  

v  0,5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro oraz

v  0,25 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro - jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro.

W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.


15.     Uczestnik aukcji zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty, powiększonej o opłatę aukcyjną, wynoszącą 12,00% ceny (dalej rozliczenie) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia aukcji. Opłata zawiera podatek VAT. Organizator może przedłużyć termin na dokonanie rozliczenia w wyniku porozumienia z Uczestnikiem aukcji, zawartego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty aukcyjnej względem niektórych Uczestników aukcji. Obniżenie opłaty względem danego Uczestnika aukcji jest przedmiotem decyzji indywidualnej.

16.        Rozliczenie następuje w walucie: złoty polski (PLN), w formie gotówkowej, w siedzibie Organizatora albo poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 86 1140 2004 0000 3602 7537 7447 lub bezpośrednio w portalu OneBid (PayPall)

17.     Po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany, możliwe jest dokonanie rozliczenia w walutach obcych w formie gotówkowej lub poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora nr: IBAN PL32 1140 2004 0000 3912 0382 8225 (EUR) 

18.        W przypadku niedokonania rozliczenia w terminie Organizator ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotów wylicytowanych przez Uczestnika aukcji lub naliczać odsetki ustawowe za zwłokę.

19.        Wydanie wylicytowanych przedmiotów następuje za pokwitowaniem odbioru w siedzibie organizatora, począwszy od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu aukcji, w godz. 10.00-18.00. W przypadku wyboru doręczenia przedmiotów drogą pocztową, Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty wybranej formy przesyłki, określonej w załączniku do niniejszych warunków aukcji.

20.         Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd cywilny, właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji.

21.         Zmiana lub odwołanie warunków aukcji może być dokonane przez Organizatora w wyjątkowych przypadkach do dnia rozpoczęcia aukcji.

22.         Niniejsze warunki aukcji stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 83).

About the Auction

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej piątej aukcji, która odbędzie się 28 września 2019 roku.

Licytację zaczynamy od godz. 10.00.


Zapraszamy!

FAQ
About the Seller
Antykwariat Dawid Janas
Contact
Antykwariat Dawid Janas
room
ul. Nowy Świat 5/5
00-496 Warszawa
keyboard_arrow_up
+