Advanced search Advanced search
296

PROCES KROŻAN wyd. 1896r. ilustracje

add Your note 
Lot description

PROCES KROŻAN

PRZED IZBĄ SĄDOWĄ WILEŃSKĄ

NA PODSTAWIE AKTÓW SĄDOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW

z 6 ilustracjami i 2 planami

Kraków 1896, druk. W. L. Anczyca i spółki, nakł. W. L. Anczyca i spółki, skł. gł. w Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, str. 292 [2], format 15 x 23 cm

TWARDA OPRAWA PŁÓCIENNA ZE ZŁOCENIAMI NA GRZBIECIE. OBCIĘCIA KART MARMORYZOWANE

"W sprawie krożańskiej obszernie pisały dzienniki polskie i obce, wydano nawet kilka broszur i książek, opisują­ cych przebieg tych strasznych wypadków i sąd — nad ofiarami zbrodni, jednak, co dotychczas ogłoszono o sprawy, opierało się w znacznej opowiadaniach świadków, na wieś­ ciach niedostatecznie sprawdzonych, na dorywczych relacjach z posiedzeń sądu, który był epilogiem męczeńskiej historji Kroźan. Teraz dopiero w /szła w Krakowie książka, która rzuca światło na główne momenty sprawy, tłómaczy to, co było dotychczas niejasnem lub wątpliwem, stwierdza to, co było niepewnem. Książka: P r o ­ c e s Krożan przed izbą sądową wileńską n a p o d s t a w i e a k t ó w s ą d o w y c h i d o k u ­ mentów, oprócz krótkiego wstępu o przeszłości Kroż zaw iera: akt oskarżenia, zeznania świadków w śledztwie i na sądzie, mowy prokuratora i obrońców w dosłownem brzmieniu lub streszczone, protokuły posiedzeń sądowych, rezolucję i motywy wyroku oraz inne materjały urzędowe w tej sprawie, wreszcie liczne dodatki. Te ostatnie stanowią bodaj najważniejszą część książki i powiedziałbym najciekawszą, gdyby ten wyraz nie urągał jej treści tragicznej. Są to prośby paratjan krożańskich o zamianę kościołów, opinje w tej sprawie generał-gubernatora, postanowienia jego, ukazy carskie, sprawozdanie urzędowe o wypadkach i opis tych wypadków, sporządzony w więzieniu przez oskarżonych, spisy dokładne ofiar i dwa charakterystyczne listy . Orżewskiego do ministra spraw wewnętrznych i prezesa izby sądowej, Stadolskiego — do ministra sprawiedliwości". Źródłó: Tydzień, Dodatek literacki "Kurjera Lwowskiego", nr 29, 19 lipca 1896.

Stan DB+/ oprawa w dolnej części niecoodbarwiona, pierwsza ilustr. lekko poluzowana w grzbiecie

Auction
XXIII Aukcja książek i starodruków
gavel
Date
24 June 2022 CEST/Warsaw
date_range
Start price
70 EUR
Hammer price
76 EUR
Overbid
110%
Views: 15 | Favourites: 2
Auction

Antykwariat Sobieski

XXIII Aukcja książek i starodruków
Date
24 June 2022 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Sobieski
Contact
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up