62

[PAWLIKOWSKA] Jasnorzewska Marja (1891-1945): Balet powojów. Wyd. 1. Warszawa: Wyd. J. Mortkowicza, 1935...

Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 

Lot description

[PAWLIKOWSKA] Jasnorzewska Marja (1891-1945): Balet powojów. Wyd. 1. Warszawa: Wyd. J. Mortkowicza, 1935. - 64, [2] s., 19 cm, brosz. wyd. Pod Znakiem Poetów. Serja Nowa. Okładka lekko pozaginana na krawędziach.
Auction
51 Aukcja Antykwaryczna - książki • fotografie • numizmaty • pamiątki
gavel
Date
05 December, 11:00
date_range
Start price
22 EUR
Live bidding

Bid now

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 05/12 11:00
Live bidding: 05/12 11:00

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 11 | Favourites: 2
Auction

Antykwariat Logos

51 Aukcja Antykwaryczna - książki • fotografie • numizmaty • pamiątki
Date
Sunday, 05 December, 11:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są książki i obiekty bibliofilskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu „Logos”.
 2. Antykwariat „Logos” podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Antykwariat „Logos” podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę – Aukcjonera. Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.
 5. Aukcjoner ma prawo dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.
 6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
 7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji. Antykwariat „Logos” może nie przyznać prawa udziału w licytacji bez podania przyczyny, oraz osobom, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 8. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu, mogą to uczynić za pośrednictwem organizatora, korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny-limitu, która pozostaje informacją ściśle poufną. 
  Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny nie wyższej niż zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje zamawiającego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
  W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta, który zaoferował najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.
 9. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 10. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę – wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio po zakończeniu aukcji lub w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji.
  Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata w wysokości 10%.
  W przypadku wystawienia faktury dane Nabywcy pozostają do wyłącznej wiadomości Antykwariatu „Logos”.
 12. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba, która dokona zakupu obiektu za kwotę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
 13. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, Antykwariat „Logos” ma prawo anulować kontrakt i obciążyć Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
 14. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.
 15. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
 16. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym obiektów opisanych w katalogu. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 17. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji o aukcjach od Antykwariatu „Logos” (Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie Antykwariatu „Logos”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

  Antykwariat „Logos” przypomina: zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Logos
Contact
Antykwariat Logos
room
Al. Ujazdowskie 16
00-478 Warszawa
keyboard_arrow_up
+