28

LWÓW. GALICJA. Zestaw trzech rękopiśmiennych certyfikatów szlachectwa rodziny Bielawskich herbu Zaremba; wszystkie dokumenty na ...

add Your note 
Lot description
LWÓW, GALICJA. Zestaw trzech rękopiśmiennych certyfikatów szlachectwa rodziny Bielawskich herbu Zaremba; wszystkie dokumenty na pergaminie, bardzo ozdobne: Certyfikat szlachectwa. / Wydział Stanów / Królestw / Galicyi i Lodomeryi / Poświadcza, że gdy Antoni Bielawski, Herbu / Zaremba syn Andrzeja i Zofii, wnuk Jakoba i Magda // leny z Leszczyńskich, prawnuk Antoniego i Katarzyny / Bielawskich małżonków w Metrykach Szlachty krajowej / w Księdze XVIII na stronie 241 zapisany znajduje się, / przeto także i Wny Fran- // ciszek Lubin Pa // trycy trojga imion Bie- // lawski jako syn rzeczone // go legitymowanego Antoniego Bielawskiego i Maryanny / z Janiszewskich, do Szlachty krajowej, Stanu Rycerskiego / należy i w tej własności do Metryk Szlacheckich w Księgę XXIVtą / na stronie 525. zapisany został [...], Lwów 17 XI 1859; złocenia, w centralnej części herb Zaremba, w dole ozdobna, jedwabna taśma, tekst dwustronny, na verso m.in. pieczęć opłatkowa oraz pieczęć cesarska; st. bdb., ślady złożenia; wymiary arkusza: 295x443 mm;Certyfikat szlachectwa. / Wydział Krajowy / Królestwa / Galicyi i Lodomeryi / wraz z Wielkim Księstw. Krakowskim / zaświadcza niniejszym, iż gdy / Wielmożny Franciszek Lubin Patrycy tr. im. Bielawski, her // bu Zaremba, syn zapisanego w metrykach szlacheckich ga // licyjskich w tomie XVIII na str. / 241 Antoniego Bielawskiego / i tegoż małżonki Maryanny / z Janiszewskich, wnuk Andrze // ja i Zofii małżonków / Bielawskich, prawnuk / Jakóba i Magdaleny / z Leszczyńskich mał // żonków Bielawskich, / a Antoniego Bielawskie // go i tegoż małżonki Ka- // tarzyny Barbary w czwar // tem pokoleniu prawy po- // tomek, w metrykach szla // checkich galicyjskich, a mia- // nowicie w tomie XXIV na / stronie 525. zapisany jest, / przeto też i Wielmożny / Antoni Jan Wincenty Dominik czw. imion / Bielawski, herbu Zaremba, / jako syn tegoż Franciszka Lubina Patrycego tr. im. Bielawskiego i jego / małżonki Joanny z Pruszyńskich, do szlachty krajowej stanu ry // cerskiego należy i do metryk szlacheckich galicyjskich tomu XXVII / na stronie 295. wpisany został [...], Lwów 5 I 1894; złocenia, w centralnej części herb Zaremba, przy lewej krawędzi ozdobna, jedwabna taśma, 4 str. (tekst na dwóch), na verso m.in. pieczęć cesarska; st. bdb., ślady złożenia, zagięcia krawędzi, delikatne zabrudzenia; wymiary arkusza: ok. 255x390 mm;Certyfikat szlachectwa / Wydział Krajowy / Królestwa Galicyi i Lodomeryi / wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim / zaświadcza niniejszym, iż gdy / Wielmożny Antoni Jan Wincenty Dominik 4ga im: Bielawski herbu Zaręba / syn zapisanego w metrykach szla // checkich księdze XXIV na stronie 525 / Franciszka Lubina Patrycego tr: im: / Bielawskiego i jego małżonki Joan- // ny z Truszynskich, wnuk zapisa- // nego w metrykach szlacheckich księdze / XVIII na stronie 241. Antoniego / Bielawskiego i jego małżonki / Maryanny z Janiszewskich, / prawnuk Andrzeja i Zofii mał- // żonków Bielawskich, prapra- // wnuk Jakóba Bielawskiego i / jego małżonki Magdaleny / z Leszczyńskich, Antoniego i / Katarzyny Barbary dwojga / imion małżonków Bielawskich / w piątem pokoleniu prawy / potomek w metrykach szlachec- // kich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 295. zapisany jest, przeto też i / Wielmożny Franciszek Bielawski herbu Zaręba / syn wyżej wspomnianego legitymowanego Antoniego Jana Wincen- // tego Dominika czw: im: Bielawskiego i jego małżonki Bronisławy z Mi- // chałowskich do szlachty krajowej stanu rycerskiego należy i jako / taki do metryk szlacheckich księgi XXVII na stronie 380. wpisany został [...], Lwów 5 IV 1895; złocenia, w centralnej części herb Zaremba, 4 str. (tekst na dwóch), na verso m.in. pieczęć cesarska i polska pieczęć notarialna (Rzeczpospolita Polska – Tomasz [Ba]raniecki Notariusz w Miechowie); st. bdb., delikatne zabrudzenia, nieznaczne ślady zagięć; wymiary arkusza: ok. 228x340 mm;Dodatkowo dwie okrągłe puszki z lakowymi pieczęciami: 1) większa pieczęć z napisem otokowym: Collegium [...]tatuum Regn. Galiciae et Lodom. Ducat. Osviecim. et Zatoriae; 2) mniejsza pieczęć, pęknięta, z napisem otokowym: Wydział Kraj. Król. Gali[cji i Lo]dom. I W. X. Krakowskiego; całość umieszczona w metalowej tubie z zamknięciem; st. bdb., długość puszki: 500 cm, średnica: 75 mm.
Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
336 EUR
Hammer price
382 EUR
Overbid
114%
Views: 147 | Favourites: 5
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add