131

20 złotych 1948 - seria GS - PMG 64

PMG 64
star_border
Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 

Lot description

Grade: PMG 64
Certificate: PMG 1908962-045
Reference: Miłczak 137f
Auction
TYLKO PAPIER 5 e-aukcja
gavel
Date
07 December, 19:00
date_range
Start price
33 EUR
Grade
PMG 64
Live bidding
Offers accepted until: 07/12 19:00 - 07/12 19:00

Add limit

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 6 | Favourites: 0
Auction

Numis Poland

TYLKO PAPIER 5 e-aukcja
Date
Tuesday, 07 December, 19:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
17.00%
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

§ 1. DEFINICJE

 1. „Organizator” - NUMIS POLAND Krzysztof Klitończyk z siedzibą ulica Kazimierza Odnowiciela 1, 62-050 Mosina k. Poznania posiadającą NIP: 7651171479, który to podmiot wystawia przedmioty na aukcje za pośrednictwem Portalu Onebid.pl.
 2. „Aukcja” – aukcja prowadzona za pośrednictwem Portalu Onebid.pl, posiadającym adres internetowy https://onebid.pl/.
 3. „Uczestnik” – podmiot biorący udział w Aukcji Organizatora na Portalu Onebid.pl. 
 4. „Zwycięzca aukcji” – Uczestnik, którego oferta była najwyższa, która została przybita oraz który wygrał daną aukcję. 
 5. „Umowa” – umowa sprzedaży zawierana ze Zwycięzcą aukcji w przypadkach szczegółowo opisanych poniżej.
 6. „Opłata aukcyjna” – jest to kwota stanowiącą dodatkową opłatę nie ujętą w aktualnie prezentowanej ofercie. Jest ona dodatkowo doliczana do kwoty jaką musi uiścić zwycięzca aukcji. Jej wysokość została określona poniżej. 


§ 2. ZGODY UCZESTNIKA

 1. Uczestnik biorąc udział w Aukcji akceptuje i wyraża zgodę na treść przedmiotowego regulaminu.
 2. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach związanych z Aukcją oraz zawarciem i finalizacją Umowy.
 3. Uczestnik oświadcza również, iż zapoznał się z treścią regulaminu Portalu Onebid.pl i akceptuje go w pełni.


§ 3. AUKCJA

 1. Aukcja odbywa się tylko i wyłącznie na Portalu Onebid.pl. Czas aukcji, jej szczegółowe warunki oraz jej przedmiot są każdorazowo określone na stronie przedmiotu na Portalu Onebid.pl. W przypadku braku odmiennych zastrzeżeń obowiązują poniższe zasady aukcji.
 2. Uczestnikiem aukcji może być tylko osoba pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w myśl przepisów Prawa cywilnego, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 3. Aukcja rozpoczyna się dopiero z momentem określonym na stronie danego przedmiotu od ceny wywoławczej.
 4. Przedmiot może posiadać określoną ofertę minimalną, poniżej której zawarcie Umowy wymaga zgody właściciela.
 5. Wszelkie oferty złożone przed rozpoczęciem aukcji w dowolnej formie są nieważne. 
 6. Wiążące i ważne są jedynie oferty złożone w trakcie trwania licytacji za pośrednictwem Portalu Onebid.pl.
 7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą.
 8. Zakończenie aukcji następuje wraz z momentem przybicia najkorzystniejszej oferty. 
 9. Jeżeli najwyższa oferta jest poniżej oferty minimalnej nie następuje zawarcie umowy sprzedaży do momentu uzyskania ewentualnej zgody właściciela przedmiotu. 
 10. Jeżeli najwyższa oferta jest wyższa lub równa ofercie minimalnej wraz z momentem przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży. 
 11. Organizator może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.


§ 4. ZAPŁATA CENY

 1. Cenę sprzedaży wylicytowanych przedmiotów stanowi przybita oferta powiększona o opłatę aukcyjną w wysokości 17% wylicytowanej kwoty. 
 2. Wylicytowana cena podlega zapłacie w terminie 10 dni od zakończenia licytacji. 
 3. Brak zapłaty ceny we wskazanym terminie uprawnia Organizatora do wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty, pod rygorem odstąpienia od umowy. 
 4. W przypadku, jeżeli powyższy termin upłynie bezskutecznie Organizator będzie uprawniony do odstąpienia od umowy oraz może on żądać naprawienia ewentualnej szkody wynikłej ze zwłoki. 
 5. Niezależnie od powyższych uprawnień Organizatorowi przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, jeżeli nie skorzysta on skutecznie z prawa odstąpienia od umowy.  
 6. Prawo własności przedmiotu aukcji przechodzi na Zwycięzcę aukcji dopiero z momentem uiszczenia całości ceny. 
 7. Cena może zostać uiszczona na następujący rachunek bankowy Organizatora w Mbank:
  • PL 37 1140 2004 0000 3102 7779 1934 PLN
  • PL 60 1140 2004 0000 3112 1235 4413 EUR, SWIFT (BIC): BREXPLPWMBK 
  • PL 55 1140 2004 0000 3312 1235 4405 USD, SWIFT (BIC): BREXPLPWMBK
 8. Cena może również zostać uiszczona w gotówce, w siedzibie Organizatora, jeżeli kwota całej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, nie przekracza kwoty 15.000 euro, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.


§ 5. WYDANIE PRZEDMIOTÓW

 1. Wydanie przedmiotów stanowiących przedmiot aukcji następuje dopiero po zapłacie całkowitej ceny przez Zwycięzcę aukcji, czyli dopiero po przejściu prawa własności. 
 2. Przedmioty mogą zostać odebrane osobiście przez Zwycięzcę aukcji w siedzibie Organizatora. 
 3. Możliwe jest też przesłanie wylicytowanych przedmiotów w formie ustalonej indywidualnie pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą aukcji. 
 4. Wszelkie koszty wydania lub przesłania przedmiotów wylicytowanych obciążają w całości Zwycięzcę aukcji. 
 5. Wysyłka przedmiotów aukcji nastąpi po uzgodnieniu sposobu wysyłki, opłaceniu kosztów z tym związanych przez Zwycięzcę aukcji oraz po uiszczeniu całkowitej ceny. 
 6. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z wysyłką przedmiotów aukcji obciążają również Zwycięzcę aukcji, w szczególności ubezpieczenie przedmiotowej przesyłki.
 7. Czas wysyłki przedmiotów wynosi do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu na koncie bankowym.


§ 6. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

 1. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Organizator poucza Uczestników, iż swobodne dysponowanie licytowanymi rzeczami może podlegać ograniczeniom wynikającym z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności z art. 51 ww. Ustawy, który przewiduje m.in. konieczność uzyskania zgody na wywóz określonych tam zabytków poza granice Polski. 
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za powyższe ograniczenia oraz nie deklaruje pośrednictwa czy pomocy w czynnościach wynikający z ww. Ustawy a obciążających właściciela. 
 3. Dane osobowe Uczestnika są zbierane jedynie w celu przeprowadzenia Aukcji oraz zawarcia i realizacji ewentualnie zawartej Umowy. 
 4. Dostęp do danych osobowych Uczestnika posiada jedynie Organizator i nie są one udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem niezbędnym do realizacji przedmiotu ewentualnie zawartej Umowy, w szczególności przesłania przedmiotów aukcji do Zwycięzcy aukcji. 
 5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 6. Dane osobowe, jeżeli nie zostały przekazane wprost przez samego Uczestnika, pochodzą z portalu Onebid.pl.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Portalu Onebid.pl.


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotowego regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia na Portalu Onebid.pl.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienia regulaminu będą z jakichkolwiek przyczyn nieważne, pozostałe jego zapisy pozostają w mocy. 
 3. Prawem właściwym do stosunków pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem jest powszechnie obowiązujące prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
 4. Organizator poucza, iż w przypadku, gdy kupujący jest konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, przysługują mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przy sprzedaży. 
 5. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. Organizator nie udziela gwarancji na przedmioty aukcji. 
About the Auction

Przedmioty na 5 e-aukcję TYLKO PAPIER  przyjmujemy do 16 listopada 2021.

Na licytację przyjmujemy tylko banknoty oraz historyczne papiery wartościowe.

 Dla przedmiotów sprzedanych powyżej 3 000 złotych nie pobieramy prowizji od komitentów.

Zapraszamy do kontaktu gdzie uzyskacie Państwo wszelkie informacje:

tel.: + 48 730 355 999

e-mail: [email protected]

Zapraszamy do wizyty w naszym sklepie stacjonarnym:

Poznań, Polna 5.

FAQ
About the Seller
Numis Poland
Contact
NUMIS POLAND Krzysztof Klitończyk
room
ul. Polna 5
60-535 Poznań
phone
730 355 999
keyboard_arrow_up
+