1

Odznaka 3 Pułk Szwoleżerów

add Your note 

Lot description

Odznaka 3 Pułk Szwoleżerów, oficerska, tombak złocony, emalia, 38x38 mm. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki, 3 nity mocujące. Słupek, nakrętka sygn. W. Gontarczyk Warszawa Miodowa 19. Stan bardzo dobry.
Auction
Aukcja 197 - medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia
gavel
Date
27 November 2021
date_range
Start price
1 517 EUR
Hammer price
2 814 EUR
Overbid
185%
Views: 330 | Favourites: 6
Auction

DESA Kraków

Aukcja 197 - medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia
Date
27 November 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
18.00%
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

Ogólne warunki aukcji.

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących – zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego – wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.

4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez zaproszonych konsultantów. 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18 %. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. I 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną Aukcjonerem, która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji czyli podwyższenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów lub bez podawania przyczyn. 4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 100 zł i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.

2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.

3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: – pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną), – telefonicznego udziału w licytacji od ceny wywoławczej 500 zł.

III

1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.

2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

4. Niewykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.

IV

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Polskie muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

4. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.


NUMER KONTA: PL 69 1240 4533 1111 0000 5427 3894

Dom Aukcyjny Desa, ul. Floriańska 13, 31–019 Kraków

Przyjmujemy zapłacę wyłącznie w polskiej walucie. Dom Aukcyjny nie gwarantuje wysyłki zakupionych obiektów poza teren Polski.

About the Auction


FAQ
About the Seller
DESA Kraków
Contact
DESA Dom Aukukcyjny Sp.z o.o
room
ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
phone
+48 12 422 27 06
keyboard_arrow_up
+