Advanced search Advanced search
Dom Aukcyjny Ostoya star_border

231 Auction

dashboard
Number of lots
468
event
Date
13/04/2024, 17:00 CEST/Warsaw
show_chart
Estimations
3 176 540 - 3 663 160 PLN
gavel
Prices realized
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Payment
Bank transfer

Dom Aukcyjny Ostoya

PLN 02 1240 6218 1111 0000 4620 7706 (PKOPPLPW)
Cost of delivery
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  300
  > 25
  400
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI

Organizowanych przez Dom Aukcyjny „OSTOYA”

Ustalony zarządzeniem Nr 1/98 właściciela Domu Aukcyjnego z dnia 21 marca 1998 r.

Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w salonach Domu Aukcyjnego „OSTOYA” oraz na wystawie poprzedzającej aukcję. Dom Aukcyjny „OSTOYA” gwarantuje zgodność opisanych w katalogu cech obiektów ze stanem faktycznym, ale nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne obiektów oraz niezgodność opisanych w katalogu cech obiektów ze stanem faktycznym, jeżeli one wynikają z oczywistych błędów drukarskich lub zostały skorygowane przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji danego obiektu. Z regulaminem aukcji można zapoznać się w salonach Domu Aukcyjnego „OSTOYA” oraz miejscach przeprowadzania aukcji. Interpretacja regulaminu aukcji należy do właściciela Domu Aukcyjnego „OSTOYA”.

1. Postanowienia ogólne
 • Aukcje prowadzi upoważniona przez Dom Aukcyjny osoba, działająca w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego – zwana dalej „Aukcjonerem”.
 • Obiekt wystawiony na aukcję ma określoną cenę wywoławczą, która jest ogłoszona w katalogu oraz ustaloną ze Sprzedającym cenę rezerwową, znaną wyłącznie Domowi Aukcyjnemu i Sprzedawcy.
 • Obiekty zakwalifikowane do sprzedaży aukcyjnej są opisane w albumie. Prawdziwość opisów jest potwierdzona przez rzeczoznawców Domu Aukcyjnego lub rzeczoznawców i konsultantów z nim współpracujących.
 • Sprzedającym jest właściciel wystawionego na aukcję obiektu.
 • Uczestnikiem licytacji staje się osoba zainteresowana nabyciem wystawionych na aukcję obiektów po spełnieniu warunków określonych w dalszej części niniejszego regulaminu.
 • Nabywcą – z zastrzeżeniem postanowień regulaminu – staje się uczestnik licytacji, który zaoferował najwyższą cenę. Wydanie obiektu następuje dopiero po jego wykupieniu, tj. wpłaceniu jego pełnej ceny ustalonej w licytacji. Udział w aukcji mogą wziąć tylko osoby wyrażające zgodę na stosowanie postanowień regulaminu. W razie potrzeby Dom Aukcyjny może uzależnić udział w aukcji lub w licytacji od pisemnego potwierdzenia znajomości i akceptacji postanowień regulaminu.
 • Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie przekazane do sprzedaży Domu Aukcyjnemu OSTOYA.
 • Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzedaży bez podania przyczyny i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
2. Przyjęcie obiektów do sprzedaży aukcyjnej
 • Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży wyłącznie obiektów będących rzeczywistą własnością Sprzedającego, nie objętych postępowaniem sądowym lub skarbowym, wolnych od zajęcia, zastawu i jakichkolwiek praw osób trzecich.
 • Zasady i warunki przyjęcia obiektów stanowią tajemnicę handlową i mogą być udostępniane osobom trzecim tylko za zgodą obu stron.
3. Uczestnicy licytacji
 • Uczestnikami licytacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz załączonych do niego wzorcowych umów kupna oraz wpłaciły wadium.
 • Uczestnik licytacji otrzymuje numer identyfikacyjny oraz tabliczkę zgłoszeniową z tym numerem. Przed otrzymaniem tabliczki uczestnik zapoznaje się z niniejszym regulaminem. Odbiór tabliczki jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i zaakceptowania jego postanowień.
 • Udział w licytowaniu obiektów jest możliwy wyłącznie przy użyciu tabliczki zgłoszeniowej. W przypadku, gdy zgłoszenie uczestnika nie zostanie dostrzeżone przez aukcjonera, uczestnik ma prawo zwrócić na siebie jego uwagę głosem.
 • Uczestnik licytacji jest odpowiedzialny za skutki udostępnienia wydanej mu tabliczki osobom trzecim.
 • Wszystkie dane dotyczące uczestnika licytacji pozostają do wyłącznej wiadomości upoważnionych pracowników Domu Aukcyjnego.
 • Dom Aukcyjny może odmówić rejestracji uczestnika lub wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się z zobowiązań wobec Domu Aukcyjnego, lub z innych istotnych przyczyn, w szczególności zagrażających prawidłowemu przebiegowi aukcji.
 • Po uzyskaniu zgody Domu Aukcyjnego oraz podpisaniu stosownej umowy, uczestnicy licytacji nie mogący osobiście wziąć udziału w aukcji lub pragnący zachować anonimowość, mogą uczestniczyć w licytacji korzystając z telefonu lub mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie w ich imieniu.
 • Uczestnik licytacji w umotywowanych przypadkach ma prawo wnioskowania o przeprowadzenie ponownej licytacji obiektów, które były już licytowane lecz nie zostały sprzedane. Decyzję w tej sprawie podejmuje Aukcjoner.

4. Wadium

 • Wysokość wadium wynosi 10 % planowanych zakupów, z tym, że najniższa kwota wadium wynosi 1 000 zł i upoważnia do nabycia obiektów po cenie wylicytowanej nie większej niż 10 000 zł.
 • Z chwilą nabycia obiektu limit zakupów danego uczestnika licytacji, wynikający z wysokości wpłaconego przez niego wadium, ulega zmniejszeniu o 10 % wylicytowanej ceny nabytego obiektu.
 • W przypadku, gdy nabywca nie zapłaci pełnej ceny wylicytowanego obiektu w terminie określonym w dalszej treści niniejszego regulaminu wadium może być przez Dom Aukcyjny zachowane.
 • Uczestnikom licytacji, którzy nie stali się nabywcami w rozumieniu postanowień zawartych w regulaminie, wadium jest zwracane bezpośrednio po zakończeniu aukcji lub w dniach następnych w siedzibie Domu Aukcyjnego.
5. Licytacje
 • Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) rozstrzyga wszelkie spory, ogłasza sprzedanie obiektu oraz wskazuje jego nabywcę.
 • Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie trzeciego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera.
 • W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo spór rozstrzygnąć lub ponownie przeprowadzić licytację.
 • Aukcjoner ogłasza sprzedaż obiektu i wskazuje nabywcę, jeżeli w chwili zakończenia licytacji oferowana cena była nie niższa od ceny wywoławczej i ceny rezerwowej.
 • Wskazanie nabywcy jest równoznaczne z zawarciem z nim umowy sprzedaży, której obowiązujące obie strony warunki zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu – z tym, że sprzedaż uważa się za dokonaną dopiero z chwilą wpłacenia przez Nabywcę pełnej ceny.
 • Jeżeli w chwili zakończenia licytacji cena oferowana była niższa od ceny wywoławczej Aukcjoner ogłasza, że obiekt nie został sprzedany.
 • Jeżeli w chwili zakończenia licytacji cena oferowana była niższa od ceny rezerwowej, Aukcjoner ogłasza ten fakt i wskazuje uczestnika licytacji (nabywcę warunkowego), który będzie mógł kupić Obiekt za wylicytowaną cenę po jej zaakceptowaniu przez sprzedającego.
 • Wskazanie nabywcy warunkowego jest równoznaczne z zawarciem z nim przedwstępnej umowy sprzedaży warunkowej, której warunki – obowiązujące obie strony – zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu – z tym, że sprzedaż uważa się za dokonaną dopiero po uzyskaniu akceptacji ceny przez sprzedającego i z chwilą wpłacenia przez Nabywcę pełnej ceny.
6. Nabywca
 • Nabywca jest zobowiązany do wykupienia wylicytowanego obiektu bezpośrednio po zakończeniu licytacji, a Nabywca warunkowy do podpisania umowy przedwstępnej warunkowej z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 • Nabywca, a także Nabywca warunkowy, z którym podpisywana jest umowa przedwstępna zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 10 % zakupionego obiektu.
 • W przypadku, gdy nabywca nie wykupi obiektu bezpośrednio po zakończeniu licytacji ani nie podpisze umowy przedwstępnej lub też nie zapłaci zadatku w pełnej wysokości, Dom Aukcyjny ma prawo uznać, że umowa sprzedaży została zerwana przez Nabywcę z jego winy.
 • Wpłacone przez nabywcę wadium zaliczane jest odpowiednio na poczet ceny lub zadatku. W przypadku Nabywcy warunkowego całą kwota wadium jest zaliczana na poczet zadatku.
 • Wydanie obiektu nabywcy może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez niego prawa własności. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie zapłaty całej ceny. Koszty odbioru obiektu obciążają Nabywcę.
 • W przypadku zapłaty czekiem potwierdzonym, przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek – zapłatę uznaje się za dokonaną odpowiednio z chwilą realizacji czeku lub potwierdzenia wpłaty przez bank Domu Aukcyjnego.
 • Zadatek jest zaliczany na poczet ceny lub zachowywany przez Dom Aukcyjny, jeżeli Nabywca lub Nabywca warunkowy nie spełnił warunków określonych w umowie przedwstępnej, a w szczególności nie zapłacił w wyznaczonym terminie pełnej ceny kupowanego obiektu.
 • Zadatek wpłacony przez Nabywcę warunkowego zostanie mu bezzwłocznie zwrócony, jeżeli w ciągu 5 dni po dniu przeprowadzenia aukcji sprzedający nie zaakceptuje wylicytowanej ceny (niższej od ceny rezerwowej).
 • Nabywca ma prawo w ciągu 10 dni zwrócić zakupiony obiekt, jeżeli jego stan faktyczny – nie zmieniony od dnia wydania – różni się od opisu katalogowego. Zakwestionowanie opisu katalogowego powinno być poparte co najmniej dwiema wiarygodnymi i bezspornymi ekspertyzami.
 • Zerwanie przez Nabywcę umowy kupna, zawartej z chwilą zakończenia licytacji i wskazania Nabywcy, upoważnia Dom Aukcyjny do dochodzenia zwrotu poniesionych z tego powodu kosztów, strat i utraconych zysków z zastosowaniem wszelkich dostępnych form prawnych.
 • Dane identyfikujące Nabywcę pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 • Do ceny zakupu doliczana jest 20 % - owa opłata organizacyjna.
 • Symbol ◙  oznacza obiekty, podlegające opłacie tzw. droit de suite, tj prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyzsza opłata jest obliczana zgodnie z art. 19  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami)
 • R – oznacza, że obiekt posiada cenę rezerwową
7. Postanowienia końcowe
 • Przypominamy, iż zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, istnieje koniecznosć uzyskania u odpowiednich władz, zezwolenia na stały wywóz za granicę dział sztuki zgodnie z Rozdziałem 5 Wywóz zabytków za granicę.
 • Informujemy, że na podstawie art. 20 ust. 2. z Ustawy o muzeach, z dnia 21.XI.1996 r. Dziennik Ustaw nr 5, poz. 24 z 1997 r., muzea rejestrowane posiadają prawo pierwokupu bezpośrednio na aukcjach, po cenie wylicytowanej.
 • Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. Euro.


REGULAMIN AUKCJI LIVE prowadzonych przez Dom Aukcyjny OSTOYA

Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie ogólnego regulaminu aukcji Domu Aukcyjnego OSTOYA zamieszczonego w katalogu aukcyjnym

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Aukcje Live przeprowadza firma Dom Aukcyjny OSTOYA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Freta 25 00-227: (w dalszej części nazywana Domem Aukcyjnym OSTOYA).
 • Oprogramowanie do aukcji Live udostępnia firma OneBid.pl na stronie https://ostoya.onebid.pl
 • Dom Aukcyjny OSTOYA udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym (LIVE ) przez Internet razem z salą aukcyjną.
 • 4. Na Aukcjach Live wystawiane są obiekty o charakterze dzieł sztuki i/lub obiektów kolekcjonerskich.
2. REJESTRACJA
 • Warunkiem uczestnictwa w aukcji LIVE jest zarejestrowanie się na stronie internetowej https://ostoya.onebid.pl
  • Uczestniczyć w aukcjach Live mogą jedynie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Rejestrujący się będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać imię, nazwisko, aktywny adres e-mail, adres domowy, telefon kontaktowy w celu utworzenia konta.
  • Dom Aukcyjny OSTOYA rezerwuje sobie prawo usunięcia Użytkownika, bądź jego zawieszenia uniemożliwiając mu branie udziału w licytacji live, jeżeli działanie Użytkownika było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów).
  • Dane osobowe klientów są wykorzystywane jedynie do celów realizacji zamówień i nie są udostępniane innym podmiotom. Każdy klient zarejestrowany w serwisie ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych zapisanych w serwisie.
  • Dane Użytkownika pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego OSTOYA i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  • Uczestnik akceptując regulamin Aukcji LIVE potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz - stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę Dom Aukcyjny OSTOYA dla celów marketingowych (dane podawane są dobrowolnie; użytkownik ma prawo wglądu i ich poprawiania.)
3. PRZEBIEG AUKCJI
 • Aukcja LIVE odbywa się w serwisie internetowym https://ostoya.onebid.pl, w określonych ramach czasowych z udziałem zarejestrowanych użytkowników.
 • Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i błędy wynikłe podczas licytacji w czasie rzeczywistym w Internecie (a w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania a w szczególności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie klienta lub operatora łącza internetowego lub awarią urządzeń wykorzystywanych do obsługi licytacji Live.
 • Wszystkie opisy, zdjęcia i informacje dodatkowe dotyczące oferowanych pozycji są przedstawiane w dobrej wierze. Dom Aukcyjny OSTOYA zastrzega sobie prawo do ewentualnych pomyłek w ich treści. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie trwania aukcji uzupełniają opis.
 • Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 • Aukcjoner (osoba prowadząca licytację na aukcji na sali) jest uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali jak i z Internetu czy telefonu. Decyzja Aukcjonera jest ostateczna.
 • Po zakończeniu aukcji, uczestnicy licytacji Live otrzymają podsumowanie swoich zakupów na adres email podany przy rejestracji.
4. WARUNKI ZAKUPU, REKLAMACJE I ODBIÓR OBIEKTÓW ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE REGULAMINU AUKCJI DOMU AUKCYJNEGO OSTOYA.

5. Akceptując niniejszy regulamin równocześnie akceptuję zapisy klauzuli o danych osobowych: Stosownie do wymogów ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez firmę Dom Aukcyjny OSTOYA dla celów marketingowych. Dane podaję dobrowolnie i mam prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

See more expand_more

keyboard_arrow_up