Advanced search Advanced search
Mercari Polonia star_border

February General Auction - everything from 5zł

dashboard
Number of lots
356
event
Date
25/02/2024, 13:00 CET/Warsaw
gavel
Prices realized
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
24.40%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  100
  > 10
  500
  > 20
  1 000
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  100 000
  > 1 000
 
About the Auction

Zapraszamy wszystkich na Aukcję Generalną w domu aukcyjnym Mercari Polonia! Aukcja podzielona zostanie na dwie części, pierwsza tura rozpocznie się w niedzielę 25 Lutego 2024 o godzinie 13:00.


Co można znaleźć na Aukcji Generalnej?

Aukcja Generalna oferuje bardzo szeroki  - od rzeczy codziennego użytku, przez dawne zdjęcia, porcelanę, szkło, militaria i wiele więcej. Cena startowa wszystkich pozycji to 5 złotych, w efekcie czego każdy ma szansę znaleźć i wylicytować coś dla siebie. 


Zastanawiasz się co będzie tym razem? Zapraszamy do obejrzenia katalogu!


Czym jest Aukcja Generalna?

Aukcje Generalne łączą w sobie tradycje brytyjskich domów aukcyjnych oraz ekologię. W XXI wieku zanieczyszczenie środowiska jest większe niż kiedykolwiek w historii ludzkości, między innymi dlatego, że rzeczy, których nie używamy, po prostu wyrzucamy - zamiast dać im drugie życie. Brytyjskie domy aukcyjne swoją otwartością na rozmaity i niedrogi asortyment mają olbrzymi wkład w ochronę środowiska, który jako Mercari Polonia zaczynamy także w sercu Polski.

Na naszych aukcjach atrakcyjna cena otwarcia licytacji każdej pozycji w formie 5 złotych pozwala każdemu na okazyjne zakupy! Pozwól się zaskoczyć naszym rozmaitym asortymentem używanych rzeczy od vintage porcelany, szkła, płyt winylowych, lampki, zegary i rzeczy codziennego użytku. Nie bądź obojętny wobec marnotrawstwa i daj tym rzeczom kolejny dom. Niezależnie od tego, czy szukasz ładnej filiżanki do swojej domowej kolekcji, czy chcesz w nieszablonowy sposób wystroić swoją restaurację, na Aukcjach Generalnych nigdy nie wiadomo co na Ciebie czeka i jaki skarb u nas odkryjesz. Odwiedź nas i miej swój wkład w zero-waste!


Terms and Conditions

Regulamin Domu AukcyjnegoNiniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży obiektów kolekcjonerskich na aukcjach organizowanych przez spółkę działającą pod firmą Mercari Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 35/101, 01-445, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000998315, posiadającą NIP 5273024373, REGON: 523448891 , zwaną dalej Domem Aukcyjnym. 

 

Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów, Sprzedających, Licytujących którzy biorą udział w Aukcji oraz Nabywców. Regulamin może być przez Dom Aukcyjny w każdym czasie odwołany lub zmieniony przez aneksy dostępne w trakcie Aukcji lub poprzez obwieszczenie Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji danego Obiektu. Powyższe zmiany nie dotyczą jednak Umów Komisu Obiektów zawartych przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu.


Definicje:

 

Aukcja – Zorganizowany sposób przejęcia własności polegający na składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych Obiektów przez Licytujących, którzy w niej fizycznie lub zdalnie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zapłaty pełnej Ceny Nabycia oraz dodatkowych opłat z tym związanych.

 

Aukcjoner – Osoba fizyczna wyznaczona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia Aukcji.

 

Cena Wywoławcza -   Cena wywoławcza zamieszczona w Katalogu jest kwotą, od której rozpoczyna się Aukcja Obiektu. Cena Wywoławcza nie uwzględnia Opłaty Aukcyjnej powiększonej o podatek VAT od tej opłaty, oraz opłat dodatkowych wynikających z oznaczeń katalogowych Obiektu.

 

Cena Minimalna - Dom Aukcyjny rezerwuje prawo, w wyjątkowych przypadkach, do ustalenia ceny minimalnej. Cena Minimalna nie może być wyższa niż Cena Wywoławcza. Cena Minimalna jest kwotą poniżej której obiekt będący przedmiotem aukcji nie zostanie sprzedany.

 

Cena Końcowa Licytacji - Kwota na której zakończyła się licytacja, i za którą kupujący wylicytował Obiekt. Cena Końcowa Licytacji nie uwzględnia Opłaty Aukcyjnej powiększonej o podatek VAT od tej opłaty, oraz opłat dodatkowych wynikających z oznaczeń katalogowych Obiektu.

 

Cena Nabycia – Nazywana również ceną rzeczywistą. Jest to cena końcowa jaką Nabywca jest zobowiązany zapłacić za obiekt. Składa się na nią Cena Końcowa Licytacji, Opłata Aukcyjna i podatek VAT od tej opłaty, oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu.

 

Dom Aukcyjny - Podmiot prowadzący sprzedaż obiektów kolekcjonerskich w imieniu Sprzedającego (Sprzedaż Komisowa), działający pod firmą „Mercari Polonia” firma Mercari Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 35/101, 01-445 Warszawa. Zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowy Rejestr Sądowy prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998315. 


Droit de suite - Dodatkowa opłata autorskiego prawa majątkowego wynikająca z odsprzedaży oryginalnego dzieła artysty uregulowana Dz.U. 2017 poz. 880. Obiekty podlegające pod “Droit de suite” będą oznaczone w  Katalogu za pomocą symbolu ►, Nabywca zostanie zobowiązany do uiszczenia tej opłaty.


Estymacja – Podana w Katalogu Estymacja jest szacunkową wartością Obiektu określoną przez Dom Aukcyjny na podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów, porównywalnych pod względem stanu, rzadkości, jakości i pochodzenia, oraz/lub opinii specjalistów Domu Aukcyjnego.


Formularz Rejestracji – dokument sporządzony według wzoru przygotowanego przez Dom Aukcyjny, którego wypełnienie jest warunkiem dopuszczenia do udziału w Aukcji w sytuacji gdy Licytujący nie rejestruje się do Aukcji przez portale internetowe wskazane w niniejszym regulaminie. Dostępny fizycznie w biurze Domu Aukcyjnego oraz poprzez pocztę elektroniczną. 


Formularz Zlecenia Licytacji -  dokument sporządzony według wzoru przygotowanego przez Dom Aukcyjny, upoważniający Dom Aukcyjny do licytacji w imieniu Klienta. 


Formularza Zlecenia Telefonicznego - Dokument sporządzony według wzoru przygotowanego przez Dom Aukcyjny, stanowiący że Klient bierze udział w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

Katalog – Dokument w formie fizycznej lub elektronicznej, przygotowany przez Dom Aukcyjny zawierający opis Obiektów, które zostaną wystawione na sprzedaż w trakcie Aukcji.

 

Klient – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana i zatwierdzona przez Dom Aukcyjny

 

Licytujący – Klient biorący udział w Aukcji

 

Sprzedający – Osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży na Aukcji.

 

Nabywca – Licytujący, który w trakcie trwania Aukcji złożył najwyższą Ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego Nabywca jest zobowiązany do zapłaty pełnej Ceny Nabycia oraz opłat dodatkowych wynikających z oznaczeń katalogowych Obiektu.


Prowizja Komisowa - Prowizja ustalona w formie procentu od Ceny Końcowej Licytacji, której wielkość jest ustalona w Umowie Komisowej, wynikająca z przygotowania Obiektu do Licytacji lub jego Sprzedaży. 


Przedmiot Aukcji (Obiekt) – Obiekt kolekcjonerski wystawiony na sprzedaż w ramach Aukcji. Prawo własności Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej Ceny Nabycia wraz oraz opłat dodatkowych wynikających z oznaczeń katalogowych Obiektu.


Oferta – Złożona przez Licytującego w trakcie trwania Aukcji oferta nabycia Obiektu za cenę wyrażoną w polskich złotych, lub innej waluty ustalonej przez Dom Aukcyjny. Kwota Oferty nie uwzględnia Opłaty Aukcyjnej powiększonej o podatek VAT od tej opłaty, oraz opłat dodatkowych wynikających z oznaczeń katalogowych Obiektu.

 

Opłata Aukcyjna – do Oferty złożonej przez Nabywcę (stanowiącej jednocześnie Cenę Końcową Licytacji), Dom Aukcyjny dolicza Opłatę Aukcyjną podaną w Katalogu powiększoną o podatek VAT oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu.

Opłata Kompensacyjna - Opłata której równowartość stanowi Opłata Aukcyjna powiększona o odszkodowanie, obejmujące między innymi koszty przygotowania dzieła do Aukcji, prowizję, utracone przez Dom Aukcyjny korzyści, a także szkody wizerunkowe.

 

Pokwitowanie Przyjęcia Obiektu - Dokument potwierdzający przyjęcie Obiektu przez Dom Aukcyjny zawierający wstępny opis i wstępne oszacowanie wartości. Pokwitowanie Przyjęcia Obiektu może stanowić podstawę do Umowy Komisu.


Przedmiot Wielkogabarytowy – Obiekt będący przedmiotem Aukcji o wymiarach niestandardowych którego magazynowanie oraz transport stanowią utrudnienie dla Domu Aukcyjnego. Przedmiot Wielkogabarytowy jest specjalnie oznaczony w opisie Przedmiotu Aukcji.


Rejestracja –  Rejestracja jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w Aukcji. Zarejestrować można się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji lub przez strony internetowe wskazane przez Dom Aukcyjny w ogłoszeniu.  W celu pomyślnej rejestracji Dom Aukcyjny może zażądać okazania dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości Dom Aukcyjny ma prawo poprosić Klienta o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub pozyskać dane o Kliencie od osób trzecich. Dane osobowe Klienta są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Aukcji bez podania przyczyny. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zażądania kaucji od Klienta bez podania przyczyny. 

 

Umowa Komisu – umowa zawarta pomiędzy Domem Aukcyjnym a Sprzedającym czyli właścicielem rzeczy (Obiektu/Obiektów) będącej/będących przedmiotem Aukcji.

Wycena - Wstępna analiza i oszacowanie wartości danego Obiektu. Stanowi również podstawę do ustalenia Estymacji.

 

Wystawa Aukcyjna - wystawa odbywająca przed ustalonym terminem aukcji, umożliwiająca obejrzenie Obiektów wystawionych na daną Aukcję.


Zakończenie Aukcji - Formalne zakończenie Aukcji. Zakończenie Aukcji następuje w momencie kiedy Aukcjoner wypowie słowa "Aukcja Zakończona".


 1. Postanowienia ogólne:

Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających i nie wyłączone z obrotu na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z oświadczeniami Sprzedających wystawione na Aukcję Obiekty stanowią ich własność, bądź też Sprzedający mają prawo do rozporządzania nimi, a ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 


 Dom Aukcyjny zapewnia, że opisy katalogowe Obiektów wystawionych na Aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze, z dochowaniem najwyższych standardów z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników Domu Aukcyjnego oraz współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.

 

Obiekty będące przedmiotem Aukcji są udostępniane zainteresowanym do zapoznania się z nimi w siedzibie Domu Aukcyjnego w okresie poprzedzających Aukcję, podczas Wystawy Aukcyjnej lub wcześniejszym umówieniu się z Domem Aukcyjnym w formie telefonicznej, mailowej lub osobistej.

 

 1. Udział w Aukcji – zasady ogólne 

Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Klienta zasad i warunków Aukcji zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wszyscy Klienci muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w Rejestracji. Dom Aukcyjny ma prawo według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych Klientów do udziału w Aukcji, bez podania przyczyny. 

 

W ogłoszeniu, Dom Aukcyjny określa termin Aukcji, miejsce oraz Katalog Przedmiotów (Obiektów) Aukcji, jak również dni, miejsce Wystawy Aukcyjnej, oraz listę portali dla licytacji.

 

Dom Aukcyjny w każdym czasie jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków określonych w ogłoszeniu dotyczących tego Przedmiotu Aukcji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie ceny wywoławczej nastąpić może wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

 

Aukcja jest prowadzona zgodnie z prawem polskim. Klient biorący udział w Aukcji potwierdza, że zapoznał się z Obiektem i nie ma żadnych pretensji do jego opisu, autentyczności, stanu i wyglądu. 

 

 1. Osobisty udział w Aukcji

Klient może wziąć osobisty udział w Aukcji. Warunkiem udziału w Aukcji jest poprawna Rejestracja, dopuszczenie przez Dom Aukcyjny oraz pobranie tabliczki w punkcie rejestracyjnym. Pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość Klienta.   Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym, a w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty przyjętej przez Aukcjonera odebrać potwierdzenie zawartych umów.

 

 1. Udział w Aukcji w imieniu Klienta

Dom Aukcyjny może reprezentować Klienta na podstawie zlecenia licytacji w jego imieniu. Warunkiem udziału w Aukcji jest poprawna Rejestracja, dopuszczenie przez Dom Aukcyjny, oraz złożenie poprawnie wypełnionego Formularza Zlecenia Licytacji. Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: [email protected] lub dostarczyć do Domu Aukcyjnego najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. W przypadku złożenia zlecenia licytacji z limitem, Dom Aukcyjny po potwierdzeniu w formie telefonicznej, mailowej lub osobistej, dokłada starań, by Licytujący zakupił Obiekt w możliwie najniższej cenie.

 

 1. Udział w Aukcji przez Telefon

Klienci mogą brać udział w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Warunkiem udziału w Aukcji jest poprawna Rejestracja, dopuszczenie przez Dom Aukcyjny, oraz złożenie poprawnie wypełnionego Formularza Zlecenia Telefonicznego. Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: [email protected] lub dostarczyć do Domu Aukcyjnego najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. 

 

Pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się z Klientem za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przed rozpoczęciem Aukcji wybranych Obiektów. 

 

Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez Klienta numerem telefonu. Dom Aukcyjny zastrzega, że może rejestrować i archiwizować rozmowy z Klientem, o których mowa powyżej.

 

 1. Licytacja przez internet:

Dom Aukcyjny ma prawo zorganizować aukcję bez fizycznego udziału osób na sali aukcyjnej. Dom Aukcyjny również udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z Klientami zgromadzonymi na sali aukcyjnej i/lub Klientami biorącymi udział w Aukcji za pośrednictwem Licytacji Telefonicznej i/lub Licytacji w imieniu Klienta.

 

Warunkiem uczestnictwa w Aukcji przez Internet, jest zarejestrowanie się Klienta poprzez portal internetowy wskazany przez Dom Aukcyjny przed Aukcją. 

 

Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczególności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie Klienta/Domu Aukcyjnego lub operatora łącza internetowego, z którego korzysta Klient/Dom Aukcyjny.

 

 1. Przebieg Aukcji

Aukcja rozpoczyna się od prezentacji Obiektu i podania przez Aukcjonera, Ceny Wywoławczej. Licytujący mają prawo składać swoje Oferty. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie Aukcji Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. W tym momencie Licytujący staje się Nabywcą, a przyjęta Oferta staje się Ceną Końcową Licytacji  Ceny na Aukcji są podawane w złotych polskich lub innej walucie.


Aukcjoner może w każdym momencie Aukcji wycofać dany Obiekt z Aukcji. W przypadku powstania błędu bądź zaistnienia sporu co do wyniku Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do licytacji (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za racjonalne i stosowne. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do utrwalania i publikowania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej wg poniższej tabeli:

Przedział cenowy

Minimalne postąpienie

5 zł - 50 zł  

5

50 - 100 zł 

10

100 - 200 zł

20

200 - 500 zł

50

500 - 2000 zł

100zł

2000-5000 zł

200zł

5.000zł – 10.000zł

500zł

10.000zł – 100.000zł

1.000zł

100.000zł – 200.000zł

2.000zł

200.000zł – 500.000zł

5.000zł

Powyżej 500.000zł

10.000zł

 

Postąpienia ustalone przez Aukcjonera podawane są odpowiednio wcześniej do wiadomości Licytującym, bądź to w formie bezpośredniego przekazu osobom zgromadzonym na sali aukcyjnej, bądź to środkami bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień, lub stosować ułamkowe wartości postąpień przedstawionych w tabeli. Licytujący może zaproponować postąpienie niższe od minimalnego które Aukcjoner może przyjąć lub nie. 


Oferta Licytującego jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera. Oferta złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy inny Licytujący złoży ofertę wyższą.

 

Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne z uwagi na przepisy prawa, postanowień Regulaminu lub ochronę interesów Klienta lub Domu Aukcyjnego, wycofać Ofertę, odmówić przyjęcia Oferty, wycofać Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Obiekt do Aukcji.

 

Pomyślne wylicytowanie Obiektu następuje w momencie udzielenia przybicia, czyli uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Wtenczas Licytujący który złożył najwyższą Ofertę jest wskazany przez Aukcjonera i zostaje Nabywcą i jest zobowiązany do zapłaty Ceny Nabycia. Prawo własności Przedmiotu Aukcji przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej Ceny Nabycia.

 

 1. Płatności

Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za zakupione, na podstawie dowodu sprzedaży wystawionego przez Dom Aukcyjny, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Aukcji, zaś w przypadku Przedmiotów Wielkogabarytowych do 7 dni. W przypadku opóźnienia, Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie i ewentualnego podjęcia innych działań szczegółowo opisanych w pkt. 10 niniejszego Regulaminu.


Dom Aukcyjny akceptuje następujące formy płatności: 


 1. Przelew bankowy

 2. Gotówka do kwoty 8,000zł (osiem tysięcy złotych) 

 3. Karta Płatnicza

 4. BLIK 


Nabywca pokrywa wszelkie koszty związane z transferem środków płatniczych stanowiących należność wobec Domu Aukcyjnego.


  Przy braku wpłaty w wymienionym terminie Nabywca może uzyskać dożywotni zakaz uczestniczenia w Aukcjach prowadzonych przez Dom Aukcyjny oraz zostać zobowiązanym do pokrycia Opłaty Kompensacyjnej od wylicytowanych Obiektów i ewentualnego podjęcia innych działań szczegółowo opisanych w pkt. 10 niniejszego Regulaminu. 


Płatności w innych walutach niż polski złoty:


Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Nabywcy i po wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności w Euro, Dolarach Amerykańskich lub Funtach Brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty rozliczana będzie według średniego kursu NBP z dnia transakcji i powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 5%  od jej wartości.

 

 1. Wydanie Obiektów:

Nabywca jest zobowiązany do odbioru zakupionego Obiektu/Obiektów zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Wydanie zakupionego na Aukcji Obiektu jest możliwe po dokonaniu przez Nabywcę zapłaty Ceny Nabycia oraz uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Domu Aukcyjnego. Obiekt zostanie wydany osobiście Nabywcy lub osobie pisemnie upoważnionej do odbioru. Obiekt może zostać wysłany przez Dom Aukcyjny w imieniu Nabywcy przez kuriera lub inną wyspecjalizowaną firmą transportową z zastrzeżeniem że Nabywca dokona wszelkich niezbędnych formalności prawnych związanych z transportem obiektu. Dom Aukcyjny bez podania przyczyny może odmówić pośredniczenia w wysyłce lub transporcie przedmiotu.


Dom Aukcyjny może wysłać lub transportować Obiekt w imieniu Nabywcy na jego ryzyko, na wskazany przez Nabywcę adres. Dom Aukcyjny dokona wszelkich starań aby Obiekt został należycie zabezpieczony na czas transportu jednak nie będzie ponosić odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Obiektu wynikającą z transportu lub wysyłki. Koszt wysyłki lub transportu ustalony przez Dom Aukcyjny zostanie opłacony z góry przez Nabywcę.

Odbiór Obiektu powinien nastąpić w terminie 21 dni roboczych (7 dni w przypadku Przedmiotów Wielkogabarytowych) od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny przesyła wszystkie sprzedane Obiekty do magazynu, a Nabywca obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. 

  

Po upływie 21 dni roboczych (7 dni w przypadku Przedmiotów Wielkogabarytowych) od daty Aukcji, na Nabywcę przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a Dom Aukcyjny zwolniony jest z dalszego ubezpieczenia obiektu.


Wielkość opłat magazynowania oraz transportu będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości Obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu firmy prowadzącej magazyn. W przypadku magazynowania Obiektu na terenie Domu Aukcyjnego, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz stan Obiektu/Obiektów oraz może naliczyć dzienną opłatę za magazynowanie w wysokości 10.00 zł od Obiektu, lub 50.00 zł od Przedmiotu Wielkogabarytowego. 


 1. Postępowanie w przypadku opóźnienia lub  braku płatności:

W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych (7 dni w przypadku Przedmiotów Wielkogabarytowych) od daty Aukcji nie uiści całej Ceny Nabycia oraz nie ureguluje wszystkich zobowiązań wobec Domu Aukcyjnego, Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:


 1. Przechować Obiekt w swojej siedzibie lub w innym miejscu na ryzyko i koszt Nabywcy;

 2. Odstąpić od sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu i zatrzymać dotychczas otrzymane od Nabywcy środki finansowe (jeżeli takowe zostały przekazane Domowi Aukcyjnemu) na poczet pokrycia poniesionych szkód i utraconych korzyści;

 3. Odrzucić zlecenia Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji;

 4. Naliczać odsetki ustawowe za  opóźnienie od dnia wymagalności do dnia zapłaty całej Ceny Nabycia oraz wszelkich innych zobowiązań wobec Domu Aukcyjnego;

 5. Sprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacją i Ceną Minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeżeli w wyniku podjęcia powyższych działań Obiekt zostanie sprzedany za cenę niższą niż ta która została zaoferowana przez Nabywcę i przyjęta przez Aukcjonera na Aukcji, wówczas będzie on zobowiązany do pokrycia Domowi Aukcyjnym wynikającej stąd różnicy;

 6. Wszcząć postepowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania wierzytelności;

 7. Potrącić wierzytelności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelnością Domu Aukcyjnego wobec tego Nabywcy,

 8. Zastosować prawo zastawu na innych Obiektach wstawionych przez takiego Nabywcę w komis.

 9. W przypadku nieodebrania Obiektu w terminie 90 dni od daty wezwania do odbioru przechodzi on na własność Domu Aukcyjnego.


 1. Reklamacje

Wobec Nabywców niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie do Sprzedającego. Dom Aukcyjny może reprezentować Sprzedającego, Opłata Aukcyjna nie podlega zwrotowi.

 

 1. Dane osobowe:

Klienci, Licytujący, Nabywcy oraz Sprzedający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Aukcji i w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. z 2014 r. poz 1182 ze zm.).


Administratorem danych osobowych Klientów, Licytujących, Nabywców oraz Sprzedających jest Dom Aukcyjny.

Klienci, Licytujący, Nabywcy oraz Sprzedający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Dom Aukcyjny oświadcza, że podanie danych osobowych przez Klientów, Licytujących, Nabywców oraz Sprzedających jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu Aukcji.  


Pełna treść polityki prywatności Domu Aukcyjnego może zostać znaleziona na https://mercari-polonia.com/pl/polityka-prywatnosci. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji, skorygowania danych i/lub rezygnacji z dalszej korespondencji marketingowej zapraszamy do kontaktu przez maila ([email protected]), telefon (+48 22 60 02 000) lub osobistej wizycie w siedzibie Domu Aukcyjnego. 


 1. Rozstrzyganie sporów:

Wszelkie spory wynikłe na tle postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory wynikające ze sprzedaży i warunkowych sprzedaży zawartych na jego podstawie będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Domu Aukcyjnego.

 1. Obowiązujące przepisy prawa:

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem Aukcyjnym a Klientami, Licytującymi, Nabywcami a Sprzedającymi. 


 1. Prawa Autorskie 

Wyłącznym właścicielem praw autorskich do wszystkich zamieszczonych fotografii, opisów fotografii i artykułów które stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny nie udziela zgodny na rejestrowanie, nagrywanie i publikowanie pracowników Domu Aukcyjnego. 


See more expand_more

keyboard_arrow_up