Advanced search Advanced search
Rzeszowski Dom Aukcyjny star_border
Session 1 , 19 April 18:00
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 362
Session 2 , 20 April 10:00
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 1 335
Publications, Books, Literature 17
Banknoty zagraniczne 78
Banknoty Polskie 470
Polish coins 770
Session 3 , 21 April 10:00
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 1 392
Middle ages 26
Foreign coins 627
Ancient coins 141
Collection of foreign medals 197
World medals 103
Collection of pomeranian medals vol II 10
Collection of polish medals 129
Polish Medals 159
Session 4 , 22 April 18:00
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 548
Coins of countries historically associated with Poland 118
Partitions of Poland 74
Second Polish Republic (1918-1939) 162
Free City of Gdansk (1920-1939) 22
Polish coins between 1939 and 1945 16
Polish People's Republic (1945-1989) 88
III Republic since 1989 68

17 Auction

dashboard
Number of lots
3637
event
Date
19/04 - 22/04 2024
18:00 CEST/Warsaw
gavel
Prices realized
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
Bid increments
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.          Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji przeprowadzanych przez Rzeszowski Dom Aukcyjny spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000731515, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 380190322, NIP: 8133779334, adres poczty elektronicznej: [email protected]  (dalej: Dom Aukcyjny).

2.          Aukcje odbywają się w miejscach i terminach podanych na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.

3.          Dom Aukcyjny pełni funkcję sprzedawcy – w odniesieniu do obiektów będących jego własnością lub pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję, a kupującymi.

4.          Zgodnie z oświadczeniami sprzedających wystawione do sprzedaży obiekty stanowią ich własność lub mają prawo do rozporządzania nimi, są wolne od wad prawnych, w szczególności nie są przedmiotem zastawu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, egzekucji komorniczej, a także nie są obciążone innymi ograniczonymi prawami osób trzecich, jak również nie pochodzą z przestępstwa.

5.          Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu aukcji o czym poinformuje na stronie internetowej.

6.          Dom Aukcyjny w każdym czasie może wycofać z licytacji wystawione obiekty bez podania przyczyny.

 

§ 2. DEFINICJE

·     aukcja – zorganizowana przez Dom Aukcyjny publiczna sprzedaż Obiektu prowadzona w formie licytacji, w której nabywcą zostaje ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

·     cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.

·     cena nabycia – kwota końcowa jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić za wylicytowany obiekt. Składa się na nią wylicytowana kwota, opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe, w tym opłaty z tytułu droit de suite.

·     cena wywoławcza – najniższa cena przedmiotu licytowanego, od której rozpoczyna się licytację

·     estymacje – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się cena uzyskana

·     katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na aukcji.

·     licytacja – procedura zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży zainicjowana przez Dom Aukcyjny, w ramach której Uczestnik deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Przedmiot Aukcji. Licytacja zazwyczaj odbywa się "w górę" poprzez postąpienie.

·     podbicie – złożenie oferty przez Uczestnika w trakcie trwania licytacji na wskazaną kwotę, będącą kolejnym dopuszczalnym postąpieniem aktualnej ceny licytowanego Obiektu.

·     postąpienie - kwota o jaką zmienia się cena Obiektu podczas Licytacji.

·     przybicie – akceptacja najkorzystniejszej z ofert złożonych podczas Aukcji przez Uczestnika, powodująca zawarcie umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Regulaminie.

·     Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.

·     umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Obiektu w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Domem Aukcyjnym a zwycięzcą licytacji.

 

§ 3. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

1.          Przedmiotem aukcji są rzeczy ruchome o charakterze kolekcjonerskim, w szczególności monety, banknoty, medale, varia, odznaczenia lub inne przedmioty kolekcjonerskie (dalej: obiekty) wystawione do sprzedaży przez ich właścicieli.

2.          Opisy obiektów wraz z orientacyjną ceną wywoławczą lub estymacją są prezentowane w katalogu aukcyjnym publikowanym na aukcyjnej stronie internetowej Domu Aukcyjnego https://rzeszowskidomaukcyjny.pl. Opisy te mogą być uzupełniane lub zmieniane przez Dom Aukcyjny do momentu rozpoczęcia licytacji. 

3.          Informacje o obiektach prezentowane w katalogu aukcyjnym nie stanowią oferty Domu Aukcyjnego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.          Dom Aukcyjny zapewnia, że opisy obiektów wykonane zostały w najlepszej wierze w oparciu o doświadczenie i wiedzę fachową jego pracowników oraz współpracujących z nim ekspertów. Z uwagi jednak na brak możliwości oddania w opisie i na zdjęciach umieszczonych w katalogu wszystkich cech danego obiektu, Dom Aukcyjny zachęca, aby zainteresowani udziałem w aukcji przed jej rozpoczęciem osobiście zapoznali się ze wszystkimi cechami obiektów, w szczególności ze stanem ich zachowania. Obiekty będą prezentowane w siedzibie Domu Aukcyjnego od dnia otworzenia zapisów na aukcję, do rozpoczęcia ich licytacji w ramach danej sesji

 

§ 4. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI

1.          W aukcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

2.          Do procedury aukcyjnej dopuszczeni będą jedynie zainteresowani, którzy przed jej rozpoczęciem dokonają skutecznego zapisu na aukcję (dalej: Uczestnik). 

3.          Warunkiem udziału w aukcji jest akceptacja przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu aukcji w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

4.          Zapis może być dokonany w siedzibie Domu Aukcyjnego lub za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Domu Aukcyjnego. Zainteresowany może również dokonać zapisu wysyłając na adres poczty elektronicznej Domu Aukcyjnego stosowną wiadomość wraz z podaniem swoich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, najpóźniej na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem aukcji.

5.          Warunkiem skutecznego zapisu na aukcję jest wpłata wadium, które w przypadku wygrania licytacji przez Uczestnika zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia obiektu. W pozostałych przypadkach wadium jest zwracane Uczestnikowi z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 poniżej. Informację o wysokości wadium oraz terminie i sposobie jego wniesienia Dom Aukcyjny prześle Uczestnikowi na jego adres poczty elektronicznej wskazany w procesie zapisu na aukcję.

6.          W uzasadnionych przypadkach Dom Aukcyjny może zatwierdzić zapis na aukcję bez wnoszenia wadium

7.          Po dokonaniu skutecznego zapisu na aukcję Uczestnik aukcji otrzymuje od Domu Aukcyjnego limit wydatków powyżej którego nie może licytować. Limit dotyczy wszystkich wydatków w trakcie aukcji, a nie poszczególnych obiektów lub dni aukcji. Uczestnik aukcji może wnosić o zmianę limitu wydatków.

8.          Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwość zawarcia przez nie ważnej umowy sprzedaży, podejrzenia możliwości popełnienia czynu zabronionego lub gdy dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg aukcji. Dom Aukcyjny może również odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji osoby, która wcześniej nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do Domu Aukcyjnego lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do jej wypłacalności.  

9.          Dom Aukcyjny gwarantuje poufność danych osobowych Uczestników aukcji i właścicieli sprzedawanych obiektów.

 

§ 5. UDZIAŁ OSOBISTY

1.          Wstęp na salę aukcyjną mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które dokonały skutecznego zapisu na aukcję. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na sali aukcyjnej wyłącznie pod opieką zarejestrowanego Uczestnika.

2.          Uczestnik dopuszczony do aukcji otrzymuje indywidualny numer (dalej: identyfikator), którym posługuje się w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać go na każde wezwanie.

3.          Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia identyfikatora przez osobę trzecią.

 

§ 6. LICYTACJA TELEFONICZNA

1.          Uczestnik, który zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązany do wskazania obiektów, które zamierza licytować oraz swojego numeru telefonu, pod który Dom Aukcyjny zadzwoni w czasie aukcji. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Uczestnik może określić na zleceniu limit, do którego Dom Aukcyjny będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, Dom Aukcyjny uznaje w takim przypadku, że zainteresowany nie przystępuje do zakupu danej pozycji i nie składa na nią żadnej oferty.

2.          Zawiadomienie o chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznej zgłaszane jest do Domu Aukcyjnego nie później niż na 48 godzin przed terminem aukcji. 

3.          Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z trudności z dostępem sieci telefonicznej będące po stronie Uczestnika i po trzech niedanych próbach nawiązania połączenia telefonicznego, odstępuje od dalszych prób nawiązania kontaktu z Uczestnikiem w tej formie.

 

§ 7. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA

1.          Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie w jego imieniu wybranych obiektów do kwoty maksymalnej, oznaczonej w zleceniu. Dom Aukcyjny będzie licytował według postąpień do wysokości określonego limitu ceny.

2.          Zlecenie licytacji należy dostarczyć osobiście do siedziby Domu Aukcyjnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Domu Aukcyjnego nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji.

 

§ 8. LICYTACJA ONLINE (PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM)

1.          Dom Aukcyjny udostępnia zainteresowanym możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet za pośrednictwem platformy aukcyjnej www.onebid.pl razem z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.

2.          Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na platformie aukcyjnej za pośrednictwem strony internetowej www.onebid.pl oraz spełnienie przez niego wymagań technicznych określonych w Regulaminie platformy aukcyjnej znajdującego się pod adresem internetowym www.onebid.pl/terms.   

3.          Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Uczestnika (komputer/tablet/telefon) podczas aktywnego zalogowania się do licytacji online, są odnotowywane jako działania tego Uczestnika. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

4.          Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu przez Uczestnika lub inne problemy techniczne będące po jego stronie.

5.          Przystępując do licytacji Uczestnik poprzez kliknięcie przycisku z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego obiektu i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na przycisku. Kliknięcie na przycisk ma taką samą wagę jak podniesienie identyfikatora na sali aukcyjnej.

6.          Po zakończeniu aukcji Uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych zakupów na adres poczty elektronicznej podany przy zapisie na aukcję.

 

§ 9. PRZEBIEG AUKCJI

1.          Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny na aukcji są podawane w polskich złotych. Dom Aukcyjny przyjmuje, że Uczestnik przystępujący do licytacji danego obiektu szczegółowo zapoznał się z jego stanem.

2.          Licytację prowadzi osoba wyznaczona przez Dom Aukcyjny (dalej: Aukcjoner). Decyzje Aukcjonera podjęte w czasie aukcji są ostateczne.

3.          Aukcjoner określa postąpienia według progów publikowanych w katalogu na stronie danego obiektu lub według własnego uznania. Jest on uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali aukcyjnej jak i z Internetu czy oferty telefonicznej, rozstrzyga wszelkie spory, wskazuje nabywcę obiektu. 

4.          Aukcjoner rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej i prowadzi ją w górę.

5.          Oferta Uczestnika aukcji jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.

6.          Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, jeżeli inny Uczestnik złoży ofertę wyższą i zostanie ona przyjęta przez Aukcjonera, także w sposób dorozumiany  

7.          Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt, cofnąć licytację do wskazanego momentu lub ponownie zaproponować obiekt do licytacji. 

8.          Aukcjoner ma prawo nie przyjąć oferty, która łącznie z wcześniejszymi zwycięskimi ofertami na tej aukcji, przekroczy wysokość limitu wydatków danego Uczestnika. 

9.          Zakończenie licytacji danego obiektu następuje po zatwierdzeniu wylicytowanej ceny przez Aukcjonera (przybicie) i poinformowanie o tym Uczestników.

10.      Przybicie dokonane przez Aukcjonera jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym, a zwycięzcą licytacji. 

11.      Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) zobowiązują Dom Aukcyjny do rozpoznania ryzyka a także stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 tej ustawy. Realizując obowiązek ustawowy Dom Aukcyjny w przypadkach wskazanych w ustawie zobowiązany jest do identyfikacji osoby upoważnionej do działania w imieniu Uczestnika oraz weryfikacji jej tożsamość i umocowania do działania w jego imieniu a także do dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego. Z tych względów przed sfinalizowaniem transakcji Dom Aukcyjny może wymagać od nabywcy lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu podania dodatkowych danych i informacji ponad dane wskazane przy zapisie na aukcję, w szczególności zawartych w dokumentach tożsamości oraz sporządzać kopie tych dokumentów. Odmowa podania tych danych może stanowić podstawę do anulowania transakcji.

12.      W przypadku, gdy kwota wylicytowana jest niższa niż cena gwarancyjna, umowa z Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę, może zostać zawarta warunkowo o czym Aukcjoner po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż obiektu po cenie niższej niż gwarancyjna lub też Licytujący podwyższy ofertę do ceny gwarancyjnej. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.

 

§ 10. SPRZEDAŻ POAUKCYJNA

Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji mogą zostać wystawione do sprzedaży poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, stosowanym odpowiednio.

 

§ 11. PŁATNOŚCI

1.          Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna oraz ewentualne opłaty dodatkowe. 

2.          Opłata aukcyjna wynosi 20 % wartości przybicia i zawiera podatek od towarów i usług (VAT)

3.          Do opłat dodatkowych zalicza się ewentualne koszty transportu i ubezpieczenia przesyłki.

4.          Jeśli w chwili licytacji obiekt znajduje się poza terenem UE, do ceny końcowej doliczony zostanie 8% podatek VAT o czym Dom Aukcyjny informuje każdorazowo w opisie danej pozycji.

5.          Do opłat dodatkowych zalicza się wynikające z art. 19 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługujące twórcy i jego spadkobiercom prawo do tzw. droit de suite, tj. wynagrodzenie z tytułu dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego i stanowiącego sumę poniższych stawek:

1)     5 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro, oraz

2)     3 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz

3)     1 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz

4)     0,5 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz

5)     0,25 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro

jednak nie wyższego niż równowartość 12 500 euro.

6.          Opłata z tytułu droit de suite ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień Aukcji lub - w przypadku odbycia aukcji w dniu przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut NBP - przy zastosowaniu ostatniego średniego kurs euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.

7.          Opłaty z tytułu droit de suite nie pobiera się się w przypadku wylicytowanej ceny utworu plastycznego lub fotografii niższej niż równowartość 100 euro.

8.          Kwota wylicytowana, opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto.

9.          Prawo własności wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny nabycia. Do chwili zapłaty pełnej ceny nabycia obiekt pozostaje w depozycie i dyspozycji Domu Aukcyjnego.

10.      Zapłata ceny nabycia jest możliwa bezpośrednio po aukcji w miejscu licytacji lub w terminie 3 dni od zakończenia aukcji. W przypadku braku otrzymania zapłaty w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Dom Aukcyjny wyśle nabywcy wezwanie do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy termin na dokonanie zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy.

11.      Dom Aukcyjny może naliczyć dodatkowo opłatę w wysokości 10 zł za każdy dzień bezumownego przechowania wylicytowanego obiektu począwszy od 30 dnia od zakończenia aukcji, jeżeli nie zostanie on w tym czasie odebrany lub zwycięzca aukcji nie opłaci należnego kosztu przesyłki.

12.      Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. 

13.      Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość rozliczeń transakcji w euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z zainteresowanym.

14.      Akceptowanymi formami płatności są: przelew bankowy lub gotówka z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 poniżej.

15.      Dom Aukcyjny akceptuje płatności gotówkowe jedynie dla zamówień o równowartości poniżej 10.000 EURO.

16.      W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego. Wpłat można dokonywać na rachunki bankowe prowadzone przez Bank Pekao SA:

Wpłaty złotówkowe:

26 1240 4751 1111 0010 8257 5903 [PLN]

Wpłaty walutowe:

90 1240 4751 1978 0010 8392 8104 [EURO]

36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]

 

§ 12. ODBIÓR LUB DOSTAWA PRZEDMIOTU AUKCJI

1.          Wydanie wylicytowanego obiektu nastąpi po zapłacie na rzecz Domu Aukcyjnego pełnej ceny nabycia.

2.          Odbiór zakupionego obiektu odbywa się w miejscu przeprowadzania aukcji lub w siedzibie Domu Aukcyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu z nabywcą szczegółów odbioru.  

3.          Na życzenie nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres.

4.          W przypadku wysyłki obiektu nabywca ponosi koszty jego dostawy. Może on dokonać wyboru sposobu dostawy spośród opcji zaproponowanych przez Dom Aukcyjny.

5.          Odbiór przesyłki przez nabywcę lub osobę, która wykazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczne doręczenie wylicytowanego obiektu.

6.          Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez nabywcę jak również za utratę lub uszkodzenie obiektu w przypadku pozostawienia go przez przewoźnika lub kuriera na polecenie i za zgodą nabywcy u osoby nieupoważnionej lub pod innym adresem, w szczególności u ochrony, zarządcy budynku, sąsiada, w skrytce pocztowej itp..

7.          W przypadku dostawy obiektów do krajów znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za pokrycie kosztów opłat celnych oraz podatków jakie mogą być na niego nałożone w związku z realizacją umowy.

 

§ 13. REKLAMACJE

1.          Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego i należy je zgłaszać na adres poczty elektronicznej Domu Aukcyjnego z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących nabywcę wnoszącego reklamację.

2.          Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z błędów lub pomyłek nabywcy oraz nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych będących po jego stronie.

3.          Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Dom Aukcyjny zwraca się do nabywcy składającego reklamację o ich uzupełnienie.

4.          Dom Aukcyjny rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

5.          Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez nabywcę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę nabywcy, Dom Aukcyjny wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez nabywcę adres do korespondencji.

6.          W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji nabywca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl .

7.          Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

8.          W przypadku uznania reklamacji, nabywca zobowiązany jest zwrócić obiekt na swój koszt w stanie niezmienionym. Dom Aukcyjny dokona na rzecz nabywcy zwrotu pełnej ceny nabycia.

 

§ 14. PRAWO ODSTĄPIENIA

1.          Nabywca obiektu będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą Domu Aukcyjnego w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.          Aukcje organizowane przez Dom Aukcyjny są aukcjami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. polegają na składaniu Domowi Aukcyjnemu ofert przez Uczestników, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy. Na podstawie art. 38 pkt 11 tejże ustawy nabywcom będącym konsumentami, którzy zawarli umowę sprzedaży w drodze aukcji publicznej osobiście lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.          Dom Aukcyjny jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

4.          Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku zapłaty w terminie określonym w § 11 ust. 10 powyżej. W takim przypadku wadium wniesione przez Uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 nie podlega zwrotowi. 

 

§ 15. PRAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ

1.          Zawartość internetowej strony aukcyjnej Domu Aukcyjnego oraz katalogu aukcyjnego na którą składają się w szczególności, lecz nie wyłącznie: zdjęcia, teksty, grafika, logotypy, kompilacja, układ i in., stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej i podlegają prawnej ochronie. Prawa autorskie przysługują Domowi Aukcyjnemu lub/i ich twórcom.

2.          Zakazuje się kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, agregowania lub modyfikowania jakichkolwiek danych oraz innych informacji zamieszczonych na internetowej stronie Domu Aukcyjnego oraz katalogu aukcyjnym, w szczególności automatycznego pobierania tych zawartości i jakiegokolwiek prezentowania ich bez pisemnego zezwolenia Domu Aukcyjnego.

 

§ 16. OGRANICZENIA PRAWNE

1.          Dom Aukcyjny informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają m.in. kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

2.          Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na zwycięzcy licytacji. Dom Aukcyjny nie pośredniczy w procedurze uzyskania pozwolenia wskazanego powyżej.

3.          Brak uzyskania zezwolenia na wywóz obiektu za granicę nie zwalnia nabywcy z obowiązku zapłaty ceny nabycia za wylicytowane obiekty. 

4.          Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji przysługuje muzeum rejestrowanemu po cenie wylicytowanej ustalonej po przybiciu oferty.

 

§ 17. DANE OSOBOWE

1.          Dom Aukcyjny jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych i treści przekazywanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Aukcji.

2.          Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. 

3.          Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarto w Obowiązku informacyjnym RODO znajdującym się na stronie internetowej Domu Aukcyjnego www.rzeszowskidomaukcyjny.pl.

 

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.          Regulamin aukcji nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu aukcji a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.          W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu aukcji decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące dla Domu Aukcyjnego i Uczestników.

3.          Prawem właściwym dla umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a nabywcą jest prawo polskie.

 

See more expand_more

keyboard_arrow_up