Advanced search Advanced search

Auction 58 - Nummus Olomouc

dashboard
Number of lots
4490
event
Date
01/04 - 04/04 2023
17:00 CEST/Prague
gavel
Prices realized
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
19.00%
Bid increments
  1
  > 1
  20
  > 2
  50
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions

I.

Předmětem dražby jsou mince, papírová platidla, medaile, faleristika a numizmatická literatura. Popisy jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a  stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu.

Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.

II.

Stanovení příhozů:


cena  Kč
příhoz  Kč
do   19
1
20 - 49
2
50 - 99
5
100 - 199
10
200 - 499
20
500 - 999
50
1000 - 1999
100
2000 - 4999
200
5000 - 9999
500
10000 - 19999
1000
20000 - 49999
2000
50000 - 99999
5000


III.

Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o složení dražební jistoty(§14 zák.) až do výše 30% vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u KB Olomouc, č. účtu 38209-811/0100 nejpozději do 12,00 hod. v poslední pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dokladem o složení dražební jistoty je příslušný díl poštovní poukázky nebo písemné potvrzení dražebníka. Při úhradě ceny dosažené vydraženími se dražební jistota započítá. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc bude mu dražební jistota vrácena po ukončení dražby.

IV.

Cena dosažená vydražením se uhrazuje bezhotovostně na účet 38209811/0100, dobírkou, nebo na základě jiné předem sjednané domluvy. K dosažené ceně se účtuje 19% přirážka.

V.

Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční pouze po předběžné domluvě. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník nebo jím pověřený pracovník zvlášť cennou věc z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popř. náhrady škody, nesmí tento úkon provádět účastník prohlídky. 

VI.

Vydražitelům, kteří získají movité věci v internetové dražbě, bude vydražená věc zaslána na uvedenou adresu buď dobírkou, nebo po úhradě na účet cenným nebo doporučeným psaním. Totéž platí pro účastníky dražby,  kteří draží prostřednictvím limitu. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 19% odměna pro dražebníka,  poštovné a balné. Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.Dražební řád

1. Účastníci dražby

Účastníky dražby mohou být  pouze osoby fyzické a právnické, způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2  § 3 zákona).

Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.

Účastníkem dražby nesmí být osoba:
- na jejíž majetek byl prohlášen konkurs,
- která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem  požádána (odst. 5, § 3 zákona),
- která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila (odst. 5, § 3 zákona).

Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá osoba, která odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby. Dražební číslo bude účastníkům dražby přiděleno pouze po splnění předcházejících povinností. Je-li více dražebních dnů je možno dražit na jedno číslo. 

Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpisy limitenta byly úředně ověřeny (§ 4 zákona). 

Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.


2. Průběh dražby

Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí. 

Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitátora.

Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní, účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka. Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání, příklep prohlášením: Za xxx Kč pro číslo xx. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí. Udělením příklepu je dražba ukončena.

Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, licitátor dražbu ukončí.

Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba movitých věcí končí. 


3. Úhrada ceny dosažené vydražením

Je-li více dražebních dní může vydražitel dražit na stejné číslo, je však povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil. Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky, nebo ji uhradí předem na účet.

Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.


4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci

Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.

Doklad o nabytí věci v dražbě bude vydražitelům přiložen v zásilce.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby, vydražitel nenabývá vlastnictní k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu tímto zmařením vznikly.


5. Reklamace

Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona č. 26/2000 Sb. a příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Věci vydražené v aukci nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bez náležitého zdůvodnění - viz § 1837 písm. k) Občanského zákoníku.

Reklamace lze uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky.

O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.

Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě pochybnosti dražebník doporučuje věc nedražit. Nelze uplatňovat reklamace navady, které jsou viditelné na fotografiích nebo uvedeny v textu katalogu.


6. Ostatní ujednání

Dražebník není plátcem DPH, nevydává proto daňové doklady pro potřeby dańového odpočtu. 

K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věci v dražbě, který splňuje zároveň náležitosti účetního dokladu podle účetnictví.

Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy  písemných  limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních dat, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet. 

Potvrzení o nabytí věci v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu. Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. - o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Organizace pověřené vydáváním osvědčení jsou uvedeny v Opatření Ministerstva kultury.

See more expand_more

keyboard_arrow_up