Advanced search Advanced search
61

Slivovitz Mikolaj Wierzynek, 0.5L 65%; Nalewka Staropolska Tarninowa Mikolaj Wierzynek 0. 2L 30%; Nalewka Staropolska Wiśniowa Mikolaj Wierzynek 0.2L 21%

add Your note 
Lot description Show orginal version
Slivovitz Mikolaj Wierzynek, 0.5L 65%; Nalewka Staropolska Tarninowa Mikolaj Wierzynek 0. 2L 30%; Nalewka Staropolska Wiśniowa Mikolaj Wierzynek 0.2L 21%; We are auctioning a set of 3 unique "Wierzynek" products: - Slivovitz by Mikołaj Wierzynek, 0.5L 65% - Nalewka Staropolska Tarninowa by Mikołaj Wierzynek, 0.2L 30% - Nalewka Staropolska Wiśniowa by Mikołaj Wierzynek, 0.2L 21% Mikołaj Wierzynek - a prominent representative of the patriciate of Kraków, a wealthy merchant, son of the progenitor of the Kraków branch of the Wierzynek (Wirzing) family, Mikołaj the elder (No. 33). He was a court juror in 1344 and 1345, and was recorded as a Kraków councilman in 1347, 1356, 1361 and 1364. He multiplied his wealth not only through his merchant activities, but also as a banker, acting as an intermediary in transferring sums of money collected by papal collectors to Flanders bankers. An event is indirectly connected with his person - the famous congress of monarchs in Krakow in September 1364 (in the tradition for a long time erroneously combined after the chronicler Jan Długosz with the wedding of Emperor Charles IV with Princess Elisabeth, granddaughter of Casimir the Great, which took place in 1363). The congress was honored with a feast given by the council at the city's expense to present the capital Krakow with dignity. As one of the most promising townsmen of the time, Wierzynek was the host at it. There is speculation that the feast given by the city may have taken place in his home. A well-known legend, based on Dlugosz's accounts, which are a century later than these events, speaks of lavishly bestowing on the guests, even silverware from the tables. Among other things, Nicholas owned a house in the Market Square, having bought it from Andrew of Bochnia (No. 49). He married the daughter of Jan Luczmann (no. 54), unknown by name, and had sons Albert, Jekel and Hensel. On sale for the last time! Estimated price: 250-280 zloty
Auction
Aukcja AA6 - Aukcja Alkoholi Kolekcjonerskich "Najlepsze Wina & Alkohole"
gavel
Date
29 November 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
42 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 17 | Favourites: 1
Auction

DESA Kraków

Aukcja AA6 - Aukcja Alkoholi Kolekcjonerskich "Najlepsze Wina & Alkohole"
Date
29 November 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
Ogólne warunki aukcji

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są alkohole wysokogatunkowe i kolekcjonerskie, powierzone przez klientów. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących – zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego – wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, sporządzone przez firmę MUNDIVIE S.A. oraz zatrudnionych przez nią konsultantów.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata 20% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

I.
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Aukcjonerem”, która działa w imieniu i na rachunek firmy MUNDIVIE S.A.
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, do wartości 1000 zł o 50 zł, powyżej o 100 zł.
3. Aukcjoner ma prawo do wycofania się z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

II.
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł (na konto firmy Mundivie s.a. 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567) oraz dołączyły przez e-mail lub osobiście oświadczenie o pełnoletniości (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną),
– telefonicznego udziału w licytacji,
– licytacji przez platformę internetową One Bid oraz Art Info.

III.
1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 14 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Odbiór możliwy jest w siedzibie firmy Mundivie s.a. na ul. Kaletek 9 w Krakowie, w godzinach 11.00-16.00. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego wylicytowanych przedmiotów firma Mundivie S.a. dostarczy je do klienta po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
5. Wpłaty za zakupione przedmioty należy dokonywać na konto firmy Mundivie s.a., 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567.

IV.
1. Firma MUNDIVIE S.A. daje gwarancję co do kwalifikacji jakościowej obiektów opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt do MUNDIVIE
S.A. w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musibyć udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
About the Auction


FAQ
About the Seller
DESA Kraków
Contact
DESA Dom Aukukcyjny Sp.z o.o (alkohole)
room
ul. Kaletek 9
30-069 Kraków
phone
+48 12 422 27 06
keyboard_arrow_up